Съседи в природата Маргарита Недева

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Съседи в природата

Slide 2

Какво наричаме съобщество Гората е среда на живот за много дървета, храсти, треви, насекоми, птици, бозайници и други организми. Всички организми, обитаващи тази гора, образуват едно съобщество. Някои съобщества са големи. Тези територии включват много живи органии.

Slide 3

Обитателите на едно блато, река или гора са членове на по-малки съобщества. Те заемат по-малко пространство и видовото разнообразие в тях не е толкова голямо.

Slide 4

Животът в съобществата Нуждата от храна и енергията свързва живите организми от всяко съобщество. Те са зависими един от други.

Slide 5

Хранителни вериги Хранителната верига показва откъде живите организми получават храна и енергия. Зелените растения поглъщат част от слънчевата енергия и произвеждат хранителни вещества. Затова се наричат производители в хранителната верига.

Slide 6

Производители и потребители Във всяко съобщество има производител – растения. Животното е първият потребител. Хищникът, който се храни с растителноядното животно, е вторият потребител. Някои хранителните вериги имат по четири-пет производители.

Slide 7

Ако няма равновесие в съобществата Ако зайците се разболеят: Ще нарасне броят на сърните - за тях има много храна. Едновременно с това обаче ще намалее броят на лисиците и орлите – няма да има зайци, с които да се хранят. Броят на малките животни, например на мишките, също ще намалеят, защото хищниците ще се хранят с тях вместо със зайците.

Slide 8

Така изчезването на зайците ще промени цялото горското съобщество.

Slide 9

Естествени и изкуствени съобщества По начина на образуването си съобществата биват естествени или изкуствени.

Slide 10

Естествени съобщества Естествените съобщества са възкликнали и са се развили в течение на много години в природните условия без намесата на човека.

Slide 11

Изкуствени съобщества Изкуствените съобщества се създават с участието на човека. Хората засяват ниви, насаждат овощни градини, строят язовири, създават паркове. На тези места възникват съобщества, чийто състав зависи от човека.

Slide 12

Речник Съобщества – всички растения и животни от дадено място /среда на живот/, които са свързвани помежду си чрез хранителните вериги и други взаимоотношения.

Slide 13

МАРГАРИТА НЕДЕВА 105.СУ „АТ. ДАЛЧЕВ“ Благодаря за вниманието!!!

URL: