Gantry Crane Manufacturer Vietnam

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Gantry Crane Manufacturer Vietnam Nhà sản xuất Cầu Cẩu Việt Nam Gantry crane Manufacture http://www.rosavagroup.com

Slide 2

Gantry crane Manufacture http://www.rosavagroup.com Rosava Engineering Group offer wide varieties of Gantry crane. We are Single Girder and double Girder Gantry crane Manufacture organization. Gantry cranes can be completely customized for SWL, lifting height, span, speeds and depending on the approach. Hoisting is through standard lift for Single Girder and double Girder Gantry cranes. Vietnam

Slide 3

Gantry crane Manufacture http://www.rosavagroup.com

Slide 4

Gantry crane Manufacture http://www.rosavagroup.com Rosava Engineering Group cung cấp nhiều loại cần cẩu giàn. Chúng tôi là nhà sản xuất dầm đơn và tổ hợp cẩu giàn hai cần cẩu. Cẩu giàn có thể được tùy chỉnh hoàn toàn cho SWL, nâng cao, nhịp, tốc độ và tùy thuộc vào phương pháp tiếp cận. Việc kéo được thực hiện thông qua thang máy tiêu chuẩn cho Cẩu đơn và Cẩu giàn hai cần cẩu. Việt Nam

Slide 5

Gantry crane Manufacture http://www.rosavagroup.com

Slide 6

Gantry crane Manufacture http://www.rosavagroup.com Rosava Engineering Group is Gantry Crane Manufacturer. Gantry crane statement plays an essential role in installing and maintaining the crane, and the gantry cranes kindness life is likely to be extended by complying with the crane machine statement strictly. We are Exporting of Our gantry crane in various cities Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang, and Haiphong.

Slide 7

Gantry crane Manufacture http://www.rosavagroup.com Rosava Engineering Group là nhà sản xuất cần cẩu giàn. Báo cáo cần cẩu giàn đóng một vai trò thiết yếu trong việc lắp đặt và bảo dưỡng cần cẩu, và cuộc sống của cần cẩu cần cẩu có thể sẽ được mở rộng bằng cách tuân thủ đúng các quy định của cẩu. Chúng tôi đang xuất khẩu cẩu giàn của chúng tôi tại các thành phố khác nhau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, và Hải Phòng.

Slide 8

Connect With Rosava Engineering Group Web- http://www.rosavagroup.com Mobile- +91 9414164090, +91 9950995018 +91 7073888090 E-mail- rosavagroup@gmail.com Fax:  +91-294-2417484 Address: H-363-364 Bhamashah Industrial Area RIICO, Kaladwas, Road No 15 Udaipur, Rajasthan 313004, India

Slide 9

Gantry crane Manufacture http://www.rosavagroup.com https://www.youtube.com/watch?v=IiDor0hfUCo&feature=youtu.be https://vimeo.com/236702079 http://gantrycrane1.blogspot.com https://gantrycrane2017.wordpress.com

Summary: Rosava Engineering Group offer wide varieties of Gantry crane. We are Single Girder and double Girder Gantry crane Manufacture organization. Gantry cranes can be completely customized for SWL, lifting height, span, speeds and depending on the approach. Hoisting is through standard lift for Single Girder and double Girder Gantry cranes. Vietnam Gantry crane Manufacture http://www.rosavagroup.com

Tags: gantry crane manufacturer resin line marble gangsaw stone machine granite hoist lifting cranes robots

URL: