ΠΟΡΕΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΠΟΡΟΥ

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Β΄ ΕΠΑΛ Πορεία βλάστησης του σπόρου Βλάστηση μονοκότυλων και δικότυλων φυτών

Slide 2

Όταν ο σπόρος βρεθεί σε κατάλληλες εξωτερικές συνθήκες αρχίζει μετά από ένα σύντομο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να βλαστάνει. Η πρώτη ένδειξη της έναρξης της βλάστησης είναι η διόγκωση του ριζιδίου, το σπάσιμο των εξωτερικών περιβλημάτων του σπόρου και η πορεία του ριζιδίου στο έδαφος. Οι φάσεις κατά την πορεία βλάστησης των σπόρων είναι: Ενυδάτωση. Ενεργοποίηση ενζυμικών συστημάτων. Μεταβολική δραστηριότητα. Επιμήκυνση του άξονα του εμβρύου . Πορεία βλάστησης του σπόρου

Slide 3

Περίβλημα σπόρου κολεόπτιλο ενδοσπέρμιο κολεόρριζα κοτυληδόνα ριζίδιο πτερίδιο Σπόρος μονοκότυλων φυτών Σπόρος δικότυλων φυτών κοτυληδόνα ριζίδιο υποκοτύλιο Περίβλημα σπόρου βλαστίδιο

Slide 4

Το τμήμα του εμβρυϊκού άξονα πάνω από τις κοτυληδόνες μέχρι το βλαστίδιο ονομάζεται επικοτύλιο. Το τμήμα του άξονα κάτω από τις κοτυληδόνες μέχρι το ριζίδιο ονομάζεται υποκοτύλιο. Ο ακραίος οφθαλμός ονομάζεται πτερίδιο. Όταν το υποκοτύλιο είναι περισσότερο ανεπτυγμένο το επικοτύλιο είναι αναπτυγμένο λιγότερο και αντίστροφα.

Slide 5

Μονοκότυλα φυτά: είναι εκείνα τα οποία έχουν μια κοτύλη (η δεύτερη έχει ατροφήσει). Σπουδαιότερα φυτά στην κατηγορία των μονοκότυλων είναι τα σιτηρά. Στα σιτηρά διακρίνονται δύο ομάδες φυτών, ανάλογα με τον τρόπο που βλαστάνουν. Βλάστηση μονοκότυλων φυτών

Slide 6

Στην πρώτη ομάδα, σε ευνοϊκές συνθήκες θερμοκρα-σίας, υγρασίας και αερισμού, για να γίνει η ανάδυση των φυτών πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, επιμηκύνονται προς τα κάτω το ριζίδιο και προς τα πάνω το πτερίδιο μαζί με το κολεόπτιλο και το πρώτο μεσογονάτιο διάστημα. Βλάστηση μονοκότυλων φυτών

Slide 7

Ο ρόλος του κολεόπτιλου είναι να προστατεύει το πτερίδιο μέχρις ότου το τελευταίο βγει πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Στην ομάδα αυτή των μονοκότυλων, από πλευράς τρόπου φυτρώματος, ανήκουν από τα σιτηρά ο αραβόσιτος, η βρώμη και το σόργο. Βλάστηση μονοκότυλων φυτών

Slide 8

Στη δεύτερη ομάδα, σε ευνοϊκές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και αερισμού, για να γίνει ανάδυση των φυτών πάνω από την επιφάνεια του εδάφους επιμηκύνονται προς τα κάτω το ριζίδιο και προς τα πάνω μόνον το κολεόπτιλο. Το πρώτο μεσογονάτιο μένει στην περίπτωση αυτή χωρίς ανάπτυξη. Στην ομάδα αυτή ανήκουν το σιτάρι (μαλακό και σκληρό) , το κριθάρι και η σίκαλη. Βλάστηση μονοκότυλων φυτών

Slide 10

Βλάστηση μονοκότυλων φυτών Κάτω από τις ίδιες ακριβώς εδαφοκλιματικές συνθήκες, το φύτρωμα των φυτών της πρώτης ομάδας γίνεται πιο εύκολα, αφού σ' αυτά η ανάδυση των φυταρίων πάνω από την επιφάνεια του εδάφους γίνεται με την επενέργεια δύο δυνάμεων, του πτεριδίου και του πρώτου μεσογονατίου, ενώ στα φυτά της δεύτερης ομάδας η ανάδυση γίνεται με την επιμήκυνση μόνο του πτεριδίου.

Slide 11

Δικότυλα φυτά είναι τα περισσότερα από τα καλλιεργούμενα φυτά- έχουν δύο κοτύλες. Δικότυλα φυτά είναι όλα τα ψυχανθή (όσπρια, μηδική, σόγια, αραχίδα κ.ά.), το βαμβάκι, ο καπνός, τα ζαχαρότευτλα, η αμυγδαλιά, η μηλιά, η ξυλοκερατιά, η καρυδιά, η φουντουκιά, η βελανιδιά κ.ά. Στα δικότυλα παρατηρούνται δύο τύποι βλάστησης, η υπέργεια και η υπόγεια, αν οι κοτύλες εξέρχονται ή όχι από το έδαφος, αντίστοιχα. Βλάστηση δικότυλων φυτών

Slide 12

Στην υπέργεια βλάστηση, όταν ο σπόρος βρεθεί σε ευνοϊκές εξωτερικές συνθήκες, για να γίνει η ανάδυση των φυτών πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, επιμηκύνονται προς τα κάτω το ριζίδιο και προς τα πάνω το υποκοτύλιο. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού, είναι να βγαίνουν οι κοτύλες από το έδαφος . Μετά την έξοδο των φυτών από το έδαφος σταματά η επιμήκυνση του υποκοτυλίου και αρχίζει η επιμήκυνση του επικοτυλίου. Βλάστηση δικότυλων φυτών

Slide 14

Η υπέργεια βλάστηση οφείλεται στην μεγάλη ανάπτυξη του υποκοτυλίου, γεγονός που προκαλεί την έξοδο των κοτυλών από το έδαφος. Στον τύπο αυτό της βλάστησης, ανήκουν: το φασόλι, η μηδική, το βαμβάκι, η σόγια, η μηλιά, τα ζαχαρότευτλα, ο ηλίανθος, ο καπνός, το σουσάμι, το λινάρι, το σινάπι, τα τριφύλλια, το λούπινο κ. ά. Βλάστηση δικότυλων φυτών

Slide 15

Στην υπόγεια βλάστηση, το υποκοτύλιο μένει χωρίς ανάπτυξη ή αναπτύσσεται ελάχιστα και οι κοτύλες μένουν μέσα στο έδαφος και μάλιστα στο βάθος και στο σημείο που σπάρθηκε ο σπόρος. Στην περίπτωση αυτή η έξοδος του βλαστού από το έδαφος γίνεται με τη μεγάλη ανάπτυξη του επικοτυλίου. Βλάστηση δικότυλων φυτών

Slide 18

Στον υπόγειο τύπο βλάστησης των δικότυλων φυτών ανήκουν τα κουκιά, ο βίκος, τα μπιζέλια, τα ρεβίθια, η ρακή, οι γίγαντες κ.λπ. Στα στελέχη των δικότυλων φυτών που βλαστάνουν με τον υπό-γειο τρόπο, στο τμήμα του βλαστού που βρίσκεται μέσα στο έδαφος, υπάρχουν δύο ή περισσότερα ατελή φύλλα (χωρίς μίσχο) που προστατεύουν τους βοηθητικούς οφθαλμούς, οι οποίοι βρίσκονται στο τμήμα αυτό του στελέχους των φυτών. Βλάστηση δικότυλων φυτών

Slide 19

Σε περίπτωση που το υπέργειο τμήμα του φυτού καταστραφεί από δυσμενείς κλιματικούς παράγοντες (ψύχος, παγετός, κ.λπ.) , οι οφθαλμοί αυτοί θα βοηθήσουν το φυτό να αναβλαστήσει και να επιβιώσει. Η καλλιέργεια θα οψιμίσει, η καταστροφή της όμως δεν θα είναι ολική, όπως θα ήταν στα δικότυλα του πρώτου τύπου βλάστησης, που δεν έχουν τέτοιους βοηθητικούς οφθαλμούς. Σε κανονικές συνθήκες από την έκπτυξη των οφθαλμών αυτών δημιουργούνται δευτερεύοντα στελέχη.

Summary: Περιγραφή του τρόπου βλάστησης και φυτρώματος του σπόρου στα μονοκότυλα και δικότυλα φυτά.

URL:
More by this User
Most Viewed