BAI 40. QUAN XA SINH VAT VA MOT SO DAC TRUNG CO BAN CUA QUAN XA

+2

No comments posted yet

Comments

tutrang9x (5 years ago)

t

imixxyou_ht (7 years ago)

1234

Slide 1

Chú ý - Kí hiệu  là những lệnh hoạt động, quan sát, thảo luận hoặc câu hỏi các em phải trả lời (chữ màu đỏ). - Kí hiệu  là những thông tin hỗ trợ cho các em để giải quyết các yêu cầu đề ra (chữ màu xanh lá cây). - Kí hiệu là nội dung các em phải ghi vào vở (chữ màu xanh dương). I. Khái niệm quần xã sinh vật III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Các mối quan hệ hỗ trợ 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã 2. Các mối quan hệ đối địch 3. Hiện tượng khống chế sinh học

Slide 2

I. Khái niệm quần xã sinh vật I. Khái niệm quần xã sinh vật III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Các mối quan hệ hỗ trợ 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã 2. Các mối quan hệ đối địch 3. Hiện tượng khống chế sinh học  Xem phim 1.Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau: 1. Liệt kê các loài sinh vật sống trên thảo nguyên Kaibab? 2. Dự đoán thứ tự xuất hiện các loài sinh vật trên thảo nguyên Kaibab? Liệu có thể thay đổi thứ tự xuất hiện đó được không? 3. Khoanh tròn vào các chữ cái chỉ các mối quan hệ giữa các loài sinh vật trên thảo nguyên Kaibab? a. Quan hệ về nơi ở. b. Quan hệ về dinh dưỡng . c. Quan hệ về sinh sản. 4. Điều gì sẽ xảy ra nếu cỏ hoặc hươu rừng hoặc hổ hoặc linh cẩu bị tiêu diệt hết?

Slide 3

I. Khái niệm quần xã sinh vật III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Các mối quan hệ hỗ trợ 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã 2. Các mối quan hệ đối địch 3. Hiện tượng khống chế sinh học - Quần xã sinh vật là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một không gian (sinh cảnh) và thời gian nhất định. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất và do vậy quần xã có cấu trúc tương đối ổn định.  Thế nào là quần xã ? Lấy ví dụ? I. Khái niệm quần xã sinh vật

Slide 4

I. Khái niệm quần xã sinh vật III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Các mối quan hệ hỗ trợ 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã 2. Các mối quan hệ đối địch 3. Hiện tượng khống chế sinh học I. Khái niệm quần xã sinh vật - Ví dụ

Slide 5

 Chỉ ra dấu hiệu đặc trưng nhất giúp phân biệt quần thể và quần xã sinh vật theo bảng sau? I. Khái niệm quần xã sinh vật III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Các mối quan hệ hỗ trợ 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã 2. Các mối quan hệ đối địch 3. Hiện tượng khống chế sinh học I. Khái niệm quần xã sinh vật

Slide 6

 Nghiên cứu mục II.1 và lần lượt đặt các câu hỏi: II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã I. Khái niệm quần xã sinh vật III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Các mối quan hệ hỗ trợ 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã 2. Các mối quan hệ đối địch 3. Hiện tượng khống chế sinh học - Số lượng cá thể của mỗi quần thể trong quần xã có bằng nhau không? Vì sao? -Thế nào là độ đa dạng của quần xã? - Độ đa dạng loài là mức độ phong phú về thành phần loài trong quần xã. 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã

Slide 7

 Vì sao số lượng loài của quần xã sinh vật ở rừng nhiệt đới lại nhiều hơn so với quần xã ở sa mạc? I. Khái niệm quần xã sinh vật III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Các mối quan hệ hỗ trợ 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã 2. Các mối quan hệ đối địch 3. Hiện tượng khống chế sinh học II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã Do nhiệt độ, lượng mưa cao và khá ổn định nên các quần xã sinh vật vùng nhiệt đới thường có nhiều loài hơn.

Slide 8

 Độ đa dạng của quần xã chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố nào? I. Khái niệm quần xã sinh vật III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Các mối quan hệ hỗ trợ 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã 2. Các mối quan hệ đối địch 3. Hiện tượng khống chế sinh học II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã

Slide 9

Ví dụ 1: Trong quần xã ao nuôi cá tra gồm cá tra, cá sặc, cá lóc. Cá có số lượng nhiều nhất là cá tra. Người ta gọi quần thể cá tra là quần thể ưu thế.  Thế nào là quần ưu thế? Cho ví dụ khác? I. Khái niệm quần xã sinh vật III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Các mối quan hệ hỗ trợ 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã 2. Các mối quan hệ đối địch 3. Hiện tượng khống chế sinh học II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã - Quần thể ưu thế : Là những quần thể đóng vai trò quan trọng trong quần xã do số lượng, độ lớn hoặc do tính chất hoạt động chi phối các loài khác trong quần xã. Ví dụ: Trong quần xã đồng cỏ thì động vật nhai lại, sâu gai, cỏ lồng vực là những quần thể chiếm ưu thế.

Slide 10

 Thế nào là quần thể đặc trưng? I. Khái niệm quần xã sinh vật III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Các mối quan hệ hỗ trợ 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã 2. Các mối quan hệ đối địch 3. Hiện tượng khống chế sinh học II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã - Quần thể đặc trưng: Là những quần thể ưu thế và tiêu biểu nhất, có độ nhiều cao hơn các quần thể khác trong quần xã.

Slide 11

I. Khái niệm quần xã sinh vật III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Các mối quan hệ hỗ trợ 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã 2. Các mối quan hệ đối địch 3. Hiện tượng khống chế sinh học II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã  Trong quần xã đồng cỏ, quần thể nào là quần thể đặc trưng ? - Quần thể đặc trưng: Là những quần thể ưu thế và tiêu biểu nhất, có độ nhiều cao hơn các quần thể khác trong quần xã. Ví dụ : Trong quần xã đồng cỏ thì sâu gai, cỏ lồng vực … là những quần thể đặc trưng.

Slide 12

I. Khái niệm quần xã sinh vật III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Các mối quan hệ hỗ trợ 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã 2. Các mối quan hệ đối địch 3. Hiện tượng khống chế sinh học II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã  Trong quần xã ao nuôi cá và quần xã rừng nhiệt đới được phân chia thành những tầng nào? - Phân bố thẳng đứng: sự phân bố thẳng đứng của quần xã chính là sự phân tầng của sinh vật. Ví dụ: Sự phân tầng của rừng mưa nhiệt đới; Sự phân tầng của ao nuôi cá.

Slide 13

I. Khái niệm quần xã sinh vật III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Các mối quan hệ hỗ trợ 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã 2. Các mối quan hệ đối địch 3. Hiện tượng khống chế sinh học II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã   - Phân bố ngang : Theo chiều ngang cấu trúc quần xã được đặc trưng bởi sự phân bố của các loài sinh vật theo chiều ngang tạo thành các vành đai đồng tâm. Ví dụ : Phân bố của sinh vật từ đỉnh núi, sườn núi tới chân núi ; hoặc sinh vật phân bố từ vùng đất ven bờ tới vùng ngập nước ven bờ và vùng khơi xa.  Theo chiều ngang, cấu trúc quần xã đại dương được phân bố như thế nào?

Slide 14

 Sự phân tầng của thực vật có ảnh hưởng đến động vật không? I. Khái niệm quần xã sinh vật III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Các mối quan hệ hỗ trợ 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã 2. Các mối quan hệ đối địch 3. Hiện tượng khống chế sinh học II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã

Slide 15

 Sự phân bố các cá thể trong không gian của quần xã có ý nghĩa gì I. Khái niệm quần xã sinh vật III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Các mối quan hệ hỗ trợ 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã 2. Các mối quan hệ đối địch 3. Hiện tượng khống chế sinh học II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã  Vì sao lại có sự phân bố cá thể các loài trong không gian?  Trong sản xuất con người vận dụng các đặc trưng của quần xã như thế nào và mang lại lợi ích gì?

Slide 16

 Thế nào là quan hệ cộng sinh ? Lấy một số ví dụ mà em biết? III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã 1. Các mối quan hệ hỗ trợ I. Khái niệm quần xã sinh vật III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Các mối quan hệ hỗ trợ 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã 2. Các mối quan hệ đối địch 3. Hiện tượng khống chế sinh học a. Cộng sinh - Ví dụ : cộng sinh giữa kiến và cây kiến; cộng sinh giữa hải quỳ và cua. - Là quan hệ sống chung bắt buộc giữa 2 hay nhiều loài trong đó tất cả đều có lợi.

Slide 17

 Thế nào là quan hệ hợp tác? III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã 1. Các mối quan hệ hỗ trợ I. Khái niệm quần xã sinh vật III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Các mối quan hệ hỗ trợ 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã 2. Các mối quan hệ đối địch 3. Hiện tượng khống chế sinh học b. Hợp tác - Ví dụ: Hợp tác giữa chim mỏ đỏ và linh dương; hợp tác giữa lươn biển và cá nhỏ.  Xem phim 2 và quan sát tranh cho biết: Chim và tê giác có quan hệ với nhau như thế nào? - Là quan hệ sống chung không bắt buộc giữa 2 loài, cả 2 cùng có lợi.

Slide 18

 Thế nào là quan hệ hội sinh ? Lấy một số ví dụ mà em biết? III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã 1. Các mối quan hệ hỗ trợ I. Khái niệm quần xã sinh vật III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Các mối quan hệ hỗ trợ 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã 2. Các mối quan hệ đối địch 3. Hiện tượng khống chế sinh học c. Hội sinh - Ví dụ: Hội sinh giữa các cây phong lan bám trên cây thân gỗ; cá ép sống bám trên cá lớn. - Là mối quan hệ giữa 2 loài trong đó loài sống hội sinh có lợi, còn loài được hội sinh không có lợi và cũng không bị hại.

Slide 19

 Nghiên cứu SGK .Thảo luận nhóm hoàn thành PHT trong thời gian 2 phút. I. Khái niệm quần xã sinh vật III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Các mối quan hệ hỗ trợ 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã 2. Các mối quan hệ đối địch 3. Hiện tượng khống chế sinh học III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã 2. Các mối quan hệ đối địch

Slide 20

PHIẾU HỌC TẬP Là quan hệ 1 loài sinh vật sống nhờ trên cơ thể sinh vật khác, lấy các chất nuôi sống cơ thể từ sinh vật đó Sán lá kí sinh trong gan của động vật ; Dây tơ hồng sống kí sinh trên thân cây gỗ. Là mối quan hệ mà một loài sinh vật trong quá trình sống đã vô tình gây hại cho các loài khác. Một loài sử dụng loài khác làm thức ăn Bò ăn cỏ ; hổ ăn thịt thỏ; cây nắp ấm bắt ruồi. Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá và chim; Cây tỏi tiết chất kháng sinh gây ức chế hoạt động của vi sinh vật xung quanh.

Slide 21

 Thế nào là hiện tượng khống chế sinh học? III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã 3. Hiện tượng khống chế sinh học I. Khái niệm quần xã sinh vật III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Các mối quan hệ hỗ trợ 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã 2. Các mối quan hệ đối địch 3. Hiện tượng khống chế sinh học - Ví dụ : Sử dụng ong kí sinh biệt bọ dừa; sử dụng rệp xám để hạn chế số lượng cây xương rồng. - Hiện tượng khống chế sinh học : Là hiện tượng số lượng cá thể của một loài bị khống chế ở một mức nhất định do tác động của các mối quan hệ hỗ trợ hoặc đối kháng giữa các loài trong quần xã.  Ý nghĩa của hiện tượng khống chế sinh học trong tự nhiên và trong sản xuất?

Slide 22

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Câu 1. Trong các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, có loài có lợi , có loài bị hại. Hãy xếp theo thứ tự từ 1 cho đến hết các mối quan hệ theo nguyên tắc sau đây: - Mối quan hệ chỉ có loài có lợi xếp trước. - Mối quan hệ có loài bị hại xếp sau, loài càng bị hại nhiều càng xếp về sau. I. Khái niệm quần xã sinh vật III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Các mối quan hệ hỗ trợ 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã 2. Các mối quan hệ đối địch 3. Hiện tượng khống chế sinh học

Slide 23

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Câu 2. Muốn trong 1 ao nuôi được nhiều loài cá và cho năng suất cao, chúng ta cần chọn nuôi các loài cá như thế nào? I. Khái niệm quần xã sinh vật III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Các mối quan hệ hỗ trợ 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã 2. Các mối quan hệ đối địch 3. Hiện tượng khống chế sinh học

Slide 24

DẶN DÒ - Trả lời các câu hỏi trong SGK - Đọc trước bài 41: Diễn thế sinh thái I. Khái niệm quần xã sinh vật III. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẶN DÒ II. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 1. Các mối quan hệ hỗ trợ 1. Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã 2. Đặc trưng về phân bố trong không gian của quần xã 2. Các mối quan hệ đối địch 3. Hiện tượng khống chế sinh học

Slide 25

TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC KÍNH CHÀO TẠM BIỆT QUÝ THẦY CÔ CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH

URL:
More by this User
Most Viewed