3.-Citas bibliográficas e bibliografía

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

BIBLIOGRAFÍA CITAS BIBLIOGRÁFICAS

Slide 2

OBXECTIVOS DA PRESENTACIÓN Determinar como se fai un cita bibliográfica Determinar como se fai unha bibliografía Ser conscientes da importancia dunha correcta referencia da información. Ser respectuosos cos dereitos de autor/a.

Slide 3

Para documentos impresos e audiovisuais: Norma ISO 690-1987 e a súa equivalente UNE 50-104-94 establecen ós criterios a seguir para elaboración de referencias bibliográficas: Nelas establecese a orde dos elementos e as convencións para presentar a información. Para documentos electrónicos: Norma ISO 690-2 que especifica os elementos que hai que incluír nas citas bibliográficas e establece unha ordenación dos elementos de referencia. Ofrece convencións para presentar a información. Para as consultas en liña é fundamental a data de consulta. Os tipos de soporte posibles son: [en liña] [CD-ROM] [banda magnética] [disquette] NORMA QUE A REGULA

Slide 4

O punto de partida nunha investigación documental, nun traballo académico ou para calquera tipo de investigación, é a recompilación de bibliografía básica coa que comezar ese traballo. Ademais é importante coñecer os lugares onde atopar ou localizar esa información (onde están os libros, revistas, páxinas de internet....) para posteriormente acceder a ela con facilidade. Hai diversos criterios respecto á orde dos elementos para elaborar as fichas. O importante é que, o que se utilice, se faga de forma permanente, con uniformidade e precisión. POR ONDE EMPEZAR...

Slide 5

Non son o mesmo. O formato e propósito son moi distintos. A bibliografía é unha lista alfabética de medios ou recursos utilizados durante a preparación do traballo. Mostra as fontes examinadas. As citas son formas breves colocadas entre parénteses dentro dun texto ou engadidas a un texto como nota á pé de páxina, ou ó final dun capítulo ou ó final da obra completa. Permiten identificar as publicacións das que se extrae a idea parafraseada. O obxectivo das citas bibliográficas é determinar exactamente de onde se sacou a idea utilizada para facer ese traballo. CITAS BIBLIOGRÁFICAS E BIBLIOGRAFÍA

Slide 6

EXEMPLO de cita bibliográfica (Manual de investigación del estudiante: http://www.bibliotecas-cra.cl/docs/recursos/Manual_Invest.pdf) CITAS BIBLIOGRÁFICAS E BIBLIOGRAFÍA

Slide 7

EXEMPLO de bibliografía (Manual de investigación del estudiante: http://www.bibliotecas-cra.cl/docs/recursos/Manual_Invest.pdf) CITAS BIBLIOGRÁFICAS E BIBLIOGRAFÍA

Slide 8

Si se utilizan palabras exactas de alguén débense citar “entre comillas”. (CITAS DIRECTAS) Débese incluír unha referencia numerada das citas Si só se plantexa unha idea sen utilizar palabras exactas do autor tamén se consideran citas, deben numerarse e chámanse CITAS INDIRECTAS. Non van entre comilladas CITAS BIBLIOGRAÁFICAS

Slide 9

Unha entrada dunha bibliografía consta de: Autor (es), título e datos de publicación. Comeza nunha páxina separada. Vai ó final do traballo Por orde alfabético do autor. Úsase o título en caso de que non se dispoña do nome do autor. Sole dividirse por tipos de fontes BIBLIOGRAFÍA FUENTES YAGÜE, José Luis. El suelo y los Fertilizantes. Mundi-prensa, Madrid, 1999, 352 p.

Slide 10

Apelidos e nome van separados por coma. Os nomes de persoa poden abreviarse ás súas iniciais. O apelido sole ir en maiúsculas URBANO TERRON, P. Si son varios autores, sepáranse por punto e coma e si son máis de tres só se fai constar o primeiro seguido da abreviatura “et al” ou “e outros”. DÍAZ, T.; ESPÍ, E. et al DÍAZ, T.; ESPÍ, E. e outros Despois dos apelidos e nome dos editores, directores, compiladores ou coordinadores hai que engadir a abreviatura correspondente (ed., coord., comp. ...) FROESE, R., ed. e PAULY. D., ed. FishBase 99 ESTRUCTURA DA CITA (AUTORÍA)

Slide 11

Se o autor é unha entidade aparecerá o nome da mesma tal e como aparece na fonte. Nas entidades de goberno primeiro indícase o nome xeográfico e a continuación a institución: Galicia. Consellería de educación. Se o nome da entidade pode dar lugar a erros hai que indicar o nome da cidade entre paréntese. Biblioteca Nacional (Madrid) ESTRUCTURA DA CITA (AUTORÍA)

Slide 12

Escríbese en cursiva, negriña ou subliñado e tal e como aparece na fonte. Pódese engadir a continuación do título entre corchetes, a traducción á nosa lingua. Os subtítulos pódense escribir tras o título separado por dous puntos e espacio (: ) Pódense utilizar títulos abreviados para citar publicacións en serie. ESTRUCTURA DA CITA (TÍTULO)

Slide 13

Anótase o número de edición (a partir da segunda, seguida pola abreviatura ed. con minúsculas e pódense engadir notas como revisada, ampliada... Nos documentos electrónicos débese incluír a edición ou versión do documentos. ESTRUCTURA DA CITA (EDICIÓN)

Slide 14

Cítase o lugar xeográfico onde o documento está publicado. Si hai máis dun lugar ou máis dun editor, cítase o máis destacado e os demais omítense engadindo “etc”. A continuación vai a data de publicación do documento. Si esta comprende varios anos faise contar o primeiro e último. 2000-2002 Si citamos un documento aínda non publicado, poñeremos no lugar da fecha "(en prensa)". Se non aparece o lugar de publicación, deberá colocarse a abreviatura “s.l.” entre corchetes Ex.-[S.l.] : Fondo de Cultura Económica, 1999 ESTRUCTURA DA CITA (LUGAR DE EDICIÓN E DATA)

Slide 15

Nome da editorial, seguido de coma e do ano de edición. Cítase a editorial tal e como aparece no documento, non é preciso incluír “Editorial” ou “Edicións. Si a editorial non aparece, pódese colocar a imprenta ou a abreviatura s.n. (sine nomine)entre corchetes. Buenos Aires : [s.n.], 2004. ESTRUCTURA DA CITA (EDITORIAIS)

Slide 16

Autor (es) Título da publicación Edición (nº) excepto a primeira. Lugar de publicación Editorial Ano de publicación Paxinación (si hai máis dun volume, indicar o número sen mencionar as páxinas) Nota de serie LIBROS

Slide 17

(LIBROS) EXEMPLOS Manual de investigación del estudiante: http://www.bibliotecas-cra.cl/docs/recursos/Manual_Invest.pdf

Slide 18

(LIBROS) EXEMPLOS De 1 autores NEUFERT, Ernst. Arte de proyectar en arquitectura. 14a. ed. Barcelona : Gustavo Gili, 1999. 580 p.

Slide 19

(LIBROS) EXEMPLOS De 2 autores: SCHMITT, Heinrich e HEENE, Andreas. Tratado de construcción. 7a. ed. México, D.F :Gustavo Gili, 2002. 744 p.ISBN: 8425217296 De 3 autores: KOONTZ, Harold, WEIHRICH, Heinz e MERCADO González, Enrique. Administración: una perspectiva global. México D.F. : MacGraw-Hill, 2003. 804 p. ISBN: 9701039491 De máis de 3 autores DÍAZ, T. [et al.]. Los filmes plásticos en la producción agrícola. Mundi prensa 2001. 220 p.

Slide 20

Autor (es do capítulo. Título do capítulo. En: nome do autor do libro si difire do capítulo, seguido do título do libro. En su: cando o autor do capítulo é o mesmo co do libro. Lugar de publicación Editorial Ano de publicación Paxinación CAPÍTULO OU PARTE DUNLIBRO

Slide 21

CAPÍTULO OU PARTE DUNLIBRO

Slide 22

(CAPÍTULOS OU PARTES DUN LIBRO) EXEMPLOS De 1 autor: WILDE, Oscar. Los salarios y el mercado de trabajo. En: SAMUELSON, Paul A. Y NORDHAUS, William D. Economía. 15a. ed. Madrid : McGraw-Hill, 1996. pp.224-247. De 2 autores: BAKER, Lorian e CANWELL, Dennis, P. Trastornos específicos del lenguaje y del Aprendizaje. En: OLLENDICK, Thomas H. Psicopatología infantil. Barcelona : Martínez Roca, 1993. pp. 119-131. CAZARES, Enrique y GARZA-CUEVAS, Raúl. Impacto y riesgo ambiental. En: Ciencia ambiental y desarrollo sostenible por Ernesto C. Enkerlin (et. Al). México,,,, International Tñhompson Editores, 1997. pp 431-453

Slide 23

Regras xerais (documentos electrónicos) Título da revista Lugar de publicación Volume Número (entre paréntese) Data (mes e ano) REVISTAS

Slide 24

ARTIGO DE REVISTA Autor/es do libro Título do artigo Título da revista (en letra cursiva ou suliñada) Volume (cando a revista o inclúe) Número (entre paréntese) Paxinación (precedida de dous puntos) Data

Slide 25

Título Tipo de medio [entre corchetes]. Edición. Lugar de edición. Editorial. Data de publicación. Data de consulta (requirida para documentos en liña; entre corchetes). Serie (opcional). Notas (opcional). Dispoñibilidade e acceso (requirido para documentos en liña). REVISTA ELECTRÓNICA

Slide 26

REVISTA ELECTRÓNICA

Slide 27

REVISTAS ELECTRÓNICAS Revista: REVISTA de la OMPI [en línea]. Ginebra : OMPI, 1998- [data de consulta: 25 Octubre 2005]. Disponible en: http://www.wipo.int/freepublications/es/index.jsp?sub_col=mag Artigo de revista: DRUCKER, Meter F. Propiedad intelectual, innovación y desarrollo de nuevos productos. Revista de la OMPI [en línea]. Julio-agosto 2005, no. 4. [fecha de consulta: 25 Octubre 2005]. Disponible en: http://www.wipo.int/freepublications/es/general/121/2005/wipo_pub_121_2005_07-08.pdf

Slide 28

Regras xerais (documentos electrónicos) Entre corchetes debe aparecer o soporte no que se almacena ou se contén o documento consultado. Os máis frecuentes: [en liña]: Aplícase a páxinas web, arquivos FTP, telnet e gopher. [correo electrónico]: Aplícase a listas de distribución. [CD-ROM] [DVD] [videogravación] Nos documentos en liña (pola súa actualización constante) débese incluír a referencia da data de consulta entre corchetes prececido por “data de consulta” e tamén deberá aparecer o día, mes e ano. Ex.-[data de consulta: 18 Outubro 2005]. DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Slide 29

Para os recursos en liña, deberá aparecer a información que identifique e localice o documentos consultado, precedido de “Dispoñible en“ A información da ubicación de documentos en internet deberá estar referida ó documento consultado, incluíndo o método de acceso (por exemplo: ftp, http://..., etc.) así como a dirección na rede. Ex.- Dispoñible en: http://www.nuevamuseologia.com.ar/ISO690.pdf DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Slide 30

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS De 1 autor: CONDE Olasagasti, José L. Ecografía en atención primaria [en línea]. Madrid : Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, 1998 [fecha de consulta: 18 Octubre 2005]. Disponible en: http://www.uca.es/dept/psicologia/bvsss/csalud/memoria/pdf/tecnologia/ecografiaenap.pdf De 2 autores: MARTIN Moreno, José María y RODRIGUEZ Garrido, Manuel. Tomografía por emisión de positrones (PET) con 18FDG en oncología clínica [en línea]. Revisión sistemática. Madrid : Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, [2001] [fecha de consulta: 18 Octubre 2005]. Disponible en: http://www.uca.es/dept/psicologia/bvsss/csalud/memoria/pdf/tecnologia/pet18fdg.pdf De 3 autores: ZUGARRAMURDI, Aurora, PARIN, María A. Y LUPIN, Héctor M. Ingeniería económica aplicada a la industria pesquera [en línea]. Roma : FAO, 1998 [fecha de consulta: 18 Octubre 2005]. Disponible en: http://www.fao.org/DOCREP/003/V8490S/V8490S00.HTM

Slide 31

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Sen autor ESTANDARES de trabajo para servicios de sangre [en línea]. Washington : Organización Panamericana de la Salud, 2005 [fecha de consulta: 18 Outubro 2005]. Dispoñible en: http://biblioteca.duoc.cl/bdigital/Libros_electronicos/610/9275325642.pdf PREVENCION de riesgos por oficios [CD-ROM]: fichas técnicas de la construcción. Santiago, Chile, Mutual de Seguridad, 2002. Capítulo de un libro electrónico: CONDE Olasagasti, José L. Ecografía en atención primaria [en líña]. Madrid : Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, 1998 [fecha de consulta: 18 Outubro 2005]. Capítulo 6. Formación y acreditación de médicos generales en ecografías. Dispoñible en: http://www.uca.es/dept/psicologia/bvsss/csalud/memoria/pdf/tecnologia/ecografiaenap.pdf DVD: AGUIRRE, la ira de Dios [DVD] dirigido por Werner Herzog. Santiago, Chile : Manquehue, [200-]. 1 DVD (91 min. aprox.) : son., col.

Slide 32

Regras xerais (documentos electrónicos) INFORMES

Slide 33

Regras xerais (documentos electrónicos) Número da ley e denominación oficial (si a ten) Título da publicación na que aparece oficialmente. Lugar de publicación Data ( día, mes e ano) OUTROS DOCUMENTOS (Leis) Lei N° 19.366. Diario Oficial de Galicia, Santiago, Galicia, 26 de xaneiro de 2006

Slide 34

Regras xerais (documentos electrónicos) Título do mapa ou plano Autore(es) Nº edición (excepto primeira) Datos matemáticos (escala, proxeccións...) Lugar de publicación Editor Ano de publicación Número de mapas, color, dimensións OUTROS DOCUMENTOS (mapas) Aguas Blancas 2400-6900. Instituto Geográfico Militar (Chile). Escala 1:250.000. Proyección universal transversal de Mercator. Santiago, Chile : Instituto Geográfico Militar, 1985. 1 mapa, col., 46 x 68 cm.

Slide 35

Universidade Carlos III de Madrid (páxina web). Dispoñible en: http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/como_citar_bibliografia. Consultada en Outubro de 2010 Universidade de Almería (páxina web) . Dispoñible en: http://www.ual.es/Universidad/Biblioteca/turcana/Usuario/Investigacion/ref_bib1.htm#presentacion Consultada en Outubro de 2010 Universidade de Sevilla (páxina web). Dispoñible en: http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/publicar_citar/como_elaborar/referencias_bibliograficas-ides-idweb.html#impresos Consultada en Outubro de 2010 Nueva museología (páxina web). Dispoñible en: http://www.nuevamuseologia.com.ar/ISO690.pdf Consultada en Outubro de 2010 Manual de investigación del estudiante (documento pdf en liña). Dispoñible en: http://www.bibliotecas-cra.cl/docs/recursos/Manual_Invest.pdf. Consultada outubro de 2010 Fotos: http://www.astrocosmo.cl/bibliogr/biblio.htm FONTES DE INFORMACIÓN

Summary: Presentación sobre como hai que facer unha bibliografía e como se deben presentar as citas bibliográficas

Tags: alfin bibliotecas educación bibliografia citas bibliograficas

URL:
More by this User
Most Viewed