Γραμματική 4ης ενότητας Δ΄ τάξης

+28

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 4ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ

Slide 2

Η γενική είναι η πτώση που χρησιμοποιούμε για να πούμε σε ποιον ανήκει κάτι , απαντά δηλαδή στην ερώτηση «τίνος είναι ;» π.χ. Το σπίτι είναι του παππού. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Άρχισαν τα κρύα του χειμώνα.

Slide 3

Κάποιες φορές τα ουσιαστικά συμπληρώνονται από άλλα ουσιαστικά μέσα στην πρόταση, τα οποία βρίσκονται σε πτώση γενική. Η γενική αυτή ονομάζεται γενική προσδιοριστική . π.χ. Η στάση των Βροχοσταλίδων . Η κοίτη του ποταμού . Η μόλυνση της θάλασσας.

Slide 4

Η προσδιοριστική γενική μπορεί να προσδιορίζει: σε ποιον ανήκει κάτι ,γενική κτητική (το βιβλίο του μαθητή) τον τόπο όπου έγινε κάτι (στο δρόμο της γειτονιάς) το χρόνο που έγινε κάτι (την ώρα του βραδινού) μια ιδιότητα, ένα χαρακτηριστικό(τα πουλιά της λίμνης) την αιτία που έγινε κάτι (η πίκρα του χωρισμού) το περιεχόμενο (τα βιβλία της βιβλιοθήκης) το σκοπό που γίνεται κάτι (τα ρούχα της θάλασσας) μέτρηση χρόνου και χώρου (ταξίδι δύο ωρών / δωμάτιο 20 τετραγωνικών)

Slide 5

ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΕ -ος Τα αρσενικά ουσιαστικά σε -ος χωρίζονται : σε οξύτονα (τονίζονται στη λήγουσα) π.χ. ο ποταμός σε παροξύτονα (τονίζονται στην παραλήγουσα) π.χ. ο δρόμος σε προπαροξύτονα (τονίζονται στην προπαραλήγουσα) π.χ. ο άνθρωπος Τα οξύτονα και τα παροξύτονα διατηρούν τον τόνο στην ίδια συλλαβή σε όλες τις πτώσεις. Τα προπαροξύτονα κατεβάζουν τον τόνο στη γενική του ενικού αριθμού και στη γενική και την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού. Δεν κατεβάζουν τον τόνο οι σύνθετες λέξεις (ανθόκηπος) , οι λαϊκές λέξεις , τα βαφτιστικά και οικογενειακά ονόματα και τα τετρασύλλαβα τοπωνύμια .

Slide 6

Slide 7

Ονοματική λέγεται μια φράση όταν οι λέξεις από τις οποίες αποτελείται είναι ονόματα , δηλαδή ουσιαστικά και επίθετα. π.χ. Η μόλυνση της ατμόσφαιρας. Η άνοδος της θερμοκρασίας. Η υπογραφή της συμφωνίας. Ρηματική λέγεται μια φράση όταν περιλαμβάνει ρήμα. π.χ. Η ατμόσφαιρα μολύνεται. Η θερμοκρασία ανεβαίνει. Η συμφωνία υπογράφεται.

Slide 8

Μετατροπή ονοματικής πρότασης σε ρηματική. Ουσιαστικό - γενική προσδιοριστική Η ρύπανση της θάλασσας. Η θάλασσα ρυπαίνεται. (υποκείμενο) - (ρήμα) ή Ρυπαίνω τη θάλασσα. (ρήμα) - (αντικείμενο) Το όνομα (ουσιαστικό) γίνεται ρήμα και η προσδιοριστική γενική του ουσιαστικού γίνεται υποκείμενο του ρήματος σε πτώση ονομαστική ή αντικείμενο του ρήματος σε πτώση αιτιατική.

Slide 9

Μετατροπή της ρηματικής πρότασης σε ονομαστική (ρήμα) - (αντικείμενο) Προστατεύω το περιβάλλον. Η προστασία του περιβάλλοντος. (ουσιαστικό) - (γενική προσδιοριστική) Το ρήμα τη πρότασης γίνεται ουσιαστικό και το αντικείμενο γίνεται γενική προσδιοριστική

Slide 10

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΞΕΩΝ Παραγωγή έχουμε όταν από μια λέξη (πρωτότυπη) σχηματίζουμε μια άλλη με τη βοήθεια μιας κατάληξης. Η λέξη που παράγεται από την πρωτότυπη ονομάζεται παράγωγη. π.χ. πηγή πηγάζω βράδυ βραδιάζω

Slide 11

ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΕ –Ι Τα ουδέτερα ουσιαστικά σε –ι γράφονται με ι. σπίτι, παιδί, τόπι, πουλί Εξαιρούνται τα ουδέτερα ουσιαστικά βράδυ, οξύ, δάκρυ, δίχτυ, στάχυ που γράφονται με –υ. Το ουσιαστικό βράδυ γράφεται με ι στη γενική του ενικού και σε όλες τις πτώσεις του πληθυντικού. Με –ι γράφονται επίσης και οι συγγενικές του λέξεις. βράδυ, βραδιού, βραδινός , βραδιάζει

Slide 12

ΠΡΟΤΑΣΗ Πρόταση λέγεται ένα σύνολο λέξεων με πλήρες νόημα. Μια πρόταση μπορεί να είναι: απλή σύνθετη ελλειπτική

Slide 13

ΑΠΛΗ –ΣΥΝΘΕΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Μια πρόταση είναι απλή όταν έχει: Μόνο ρήμα (Τρέχω.) Ρήμα και υποκείμενο (Το παιδί παίζει.) Ρήμα, υποκείμενο και κατηγορούμενο (Η μαθήτρια είναι έξυπνη.) Ρήμα, υποκείμενο και αντικείμενο (Ο μαθητής διαβάζει το μάθημα.) Μια πρόταση είναι σύνθετη , όταν έχει ένα ρήμα και περισσότερα από ένα υποκείμενα , αντικείμενα ή κατηγορούμενα. (Η Μαρία παίζει κυνηγητό, κρυφτό, μήλα και σχοινάκι.)

Slide 14

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Οι προσωπικές αντωνυμίες φανερώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου. Μπαίνουν στη θέση ενός ονόματος για να μην επαναλαμβάνεται. ( εγώ , εσύ , αυτός ,-η, -ο)

Slide 16

Πως ξεχωρίζω το οριστικό άρθρο από την προσωπική αντωνυμία Οι αδύνατοι τύποι της προσωπικής αντωνυμίας έχουν την ίδια μορφή με τα οριστικά άρθρα . Οι αδύνατοι τύποι μπαίνουν πάντα μπροστά ή πίσω από το ρήμα. π.χ. Τον είδα στο δρόμο. Άκουσέ την. Τα οριστικά άρθρα μπαίνουν πάντα μπροστά από ουσιαστικά και επίθετα. π.χ. Διαβάζει το μάθημα . Είδα τον συμμαθητή μου χθες.

URL: