Solunum ve Fotosentez

+10

No comments posted yet

Comments

Slide 1

HÜCREDE GEÇEN TEMEL OLAYLAR B. FOTOSENTEZ A. SOLUNUM

Slide 2

SOLUNUM

Slide 3

A. SOLUNUM Organizma canlılığını sürdürebilmesi, bütünlüğünü koruyabilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır. Enerjiyi ise,organik besinlerin parçalanmasıyla elde edilir. Besinlerin hücre içinde parçalanarak enerji elde edilmesi olayına HÜCRE SOLUNUMU denir.

Slide 4

I. OKSİJENSİZ SOLUNUM İki çeşit hücre solunumu vardır: II. OKSİJENLİ SOLUNUM ( FERMANTASYON )

Slide 5

I. OKSİJENSİZ SOLUNUM: Anaerobik Solunum ( mayalanma-Fermantasyon) Besinlerin oksijen kullanmadan parçalanması ve enerji ( ATP ) üretmesi olayıdır. Hücrenin sitoplazmasında gerçekleşir.Bu tür solunuma Mayalanma ( fermantasyon ) adı verilir.

Slide 6

a. ALKOL FERMANTASYONU GLİKOZ 2 ATP + 2CO2 + 2 ETİL ALKOL Maya hücreleri tarafından gerçekleştirilen solunumdur. Bakterilerde ve mantarlarda görülür. Örneğin; sütten yoğurt ve peynir elde edilmesi olayı sırasında enerji açığa çıkar.

Slide 7

b. LAKTİK ASİT FERMANTASYONU: Gereğinden fazla enerji harcayan insanlarda, oksijen yetmediği zaman, kas hücreleri laktik asit fermantasyonu gerçekleştirir ve enerji üretilir. GLİKOZ 2 LAKTİK ASİT +ENERJİ(ATP) Enzim

Slide 8

NOT: BÜTÜN FERMANTASYON ÇEŞİTLERİNDE ENERJİ ELDE EDİLİR. Üzüm suyunun şarap olması, üzüm suyunun sirke olması, sütün yoğurt ve peynir olması, hamurun ekşimesi fermantasyon sonucudur.

Slide 9

II. OKSİJENLİ SOLUNUM(YADIMLAMA): Besinlerin oksijen ile yakılarak parçalanması ve enerji (ATP) üretilmesi olayıdır. Glikoz+Oksijen Karbondioksit+su+ATP(enerji) C6H12O6 +6O2 6CO2 + H2O + 38 ATP

Slide 10

II. OKSİJENLİ SOLUNUM(YADIMLAMA): Oksijenli solunum hücrenin mitokondrisinde gerçekleşir. Bütün canlılarda görülür. (bir hücreli, mantarlar, bitki ve hayvan) Oksijenli solunumda organik moleküller yapıtaşları olan inorganik maddelere kadar parçalanır. Üretilen ATP (adenozin trifosfat) canlının tüm faaliyetlerinde kullanılır.

Slide 11

NOT1. Oksijenli solunumda daha çok enerji elde edilir. Oksijensiz solumda daha az enerji elde edilir. Örnek: bir hücreli canlılar, bazı mantarlar... NOT2. Fermantasyon hücrenin stoplazmasında, oksijenli, solunum hücrenin mitokondrisinde gerçekleşir.

Slide 12

FOTOSENTEZ ( Karbon Özümlemesi )

Slide 13

B - FOTOSENTEZ (KARBON ÖZÜMLEMESİ)

Slide 14

FOTOSENTEZ İÇİN ; * Güneş ışığı * Su * Hava * Madensel maddeler İhtiyaç vardır.

Slide 15

Güneş ışığı : Yeşil bitkiler besinlerini güneş enerjisinden yararlanarak yaparlar. Güneş enerjisi alamayan yeşil bitkiler,besin yapamaz,sararır,cılız kalır,kurur ve ölür.

Slide 16

Su : Bitkilerin 3 /4 ‘ü sudur. Bitkiler terleme sonucu su kaybederler. Bu suyu kökleriyle topraktan alırlar. Bitkiler,kökleriyle suda erimiş madensel maddeleri alırlar.

Slide 17

Hava : Bitkiler,gündüz özümleme yapabilmek için havanın karbondioksidine,gece solunum için havanın oksijenine ihtiyaçları vardır. Topraktaki hava,köklerin oksijen gereksinimini karşılar,doğal gübreyi madensel maddelere çevirir.

Slide 18

Madensel maddeler: Bitki,madensel maddeleri kökleriyle topraktan alır. Toprak devamlı madensel madde kaybeder.

Slide 20

B - FOTOSENTEZ (KARBON ÖZÜMLEMESİ) Canlıların kullandığı organik besinlerin kaynağı Fotosentez Olayıdır. Canlıların kullandığı organik besin maddeleri güneş enerjisiyle sağlanır. Yeşil bitkiler güneş enerjisi kullanarak su ve karbondioksitten besin üretirler. Besin üretirken oksijende elde edilir. Yani fotosentez, güneş ışığı enerjisi, canlıların kullanacağı enerjiye dönüştürme işidir.

Slide 21

Fotosentez olayı hücrenin kloroplastlarında geçer. Kloroplastta en önemli yapı KLOROFİLDİR. KLOROFİL: Fotosentez olayının gerçekleşmesi klorofil pigmentlerinin katalizörlüğünde olur. Bitkilerde görülen klorofil, klorofil a ve klorofil b olmak üzere iki tiptir.

Slide 22

Klorofil molekülü alyuvarlardaki taşıyıcı pigment olan hemoglobin molekülüne benzer. Tek fark hemoglobinde bulunan demir(Fe) klorofilde magnezyum (Mg) bulunmasıdır. Magnezyum yeşil renk verir. Üretici (klorofili ) canlılar güneş ışığı, su ve karbondioksit gibi inorganik maddelerden, organik maddeler oluşturma işine FOTOSENTEZ denir.

Slide 23

B - FOTOSENTEZ (KARBON ÖZÜMLEMESİ) Karbondioksit+ Klorofil Besin Güneş ışığı 6CO2 + C6H12O6 + Klorofil Güneş ışığı Su + Oksijen 6H2O 6O2

Slide 24

FOTOSENTEZ HIZI Fotosentezi etkileyen faktörlerin hangisi en düşük seviyede ise fotosentezin hızı buna bağlıdır. Örneğin ışık şiddeti, su miktarı arttırıldığı halde karbondioksit miktarı sabit kalıyorsa, fotosentezin hızı karbondioksit miktarına bağlı kalır.

Slide 25

FOTOSENTEZİN GENEL ORTAK ÖZELLİKLERİ 1. Fotosentez klorofilli hücrelerde ve ışıklı ortanda gerçekleşir. 2. Fotosentezde yeşil bitki havadan yapraklarındaki stomalarla karbondioksit, topraktan kökleriyle su alır. 3. Fotosentez sonunda organik besin den oksijen üretilir.

Slide 26

4. Fotosentezde ışık enerjisi organik besin maddesinde kimyasal bağ enerjisi olarak depolanır. 5. Fotosentez için demir, magnezyum, madensel tuzlar gerekir. 6. Fotosentez için en uygun sıcaklık 30-350Cdir.

Slide 27

NOT: Fotosentez; ışıklı ortamda yeşil bitkinin besin ve oksijen üretmesi olayıdır ve hücrenin kloroplastında gerçekleşir.

Slide 28

SOLUNUM İLE FOTOSENTEZİN KARŞILAŞTIRLMASI 1. Enerji üretimini ve dönüşümünü sağlar. 2. Bütün hücrelerde gerçekleşir. 3. Her ortanda geçekleşir. SOLUNUM;

Slide 29

4. Hücrede bir kısmı sitoplazmada bir kısmı mitokondride gerçekleşir. 5. Besin maddesinde depolanmış kimyasal bağ enerjisinden ATP sentezlenir. 6. Tüm canlılarda madde azalmasına neden olur. 7. Hammadde olarak organik besin ve oksijen kullanılır. 8. Son ürünler su ve karbondioksittir.

Slide 30

FOTOSENTEZ; 1 Enerji üretimi ve dönüşümünü sağlar. 2. Klorofili hücrelerde gerçekleşir. 3. Işık enerjisi olduğu ortamlarda gerçekleşir. 4. Hücrede kloroplast organeli içinde gerçekleşir.

Slide 31

FOTOSENTEZ; 5. Işık enerjisi, besin maddesinde kimyasal bağ enerjisine dönüştürülerek depolanır. 6. Bitki ağırlığında madde artışına neden olur. 7. Hammadde olarak CO2 ve H2O kullanılır. 8. Son ürünler organik besin ve oksijendir.

Slide 32

FOTOSENTEZ İLE SOLUNUM İLİŞKİSİ Güneş ışığı enerjisi BESİN OKSİJEN FOTOSENTEZ SOLUNUM CO2 H2O ATP + ISI

Slide 33

FOTOSENTEZ İLE SOLUNUM İLİŞKİSİ Fotosentez ve solunum olayında meydana gelen tepkimeler birbirinin tersi yönünde işler. Fotosentezin ürünleri solunumun hammaddeleri, solunumun ürünleri fotosentezin hammaddeleri olarak kullanılır. Sonuçta madde ve enerji akışı olur.

Slide 34

Burada hammadde tekrar kullanılabilirken enerji akışı tek yönlü olmaktadır. Fotosentez organik besinlerde depolanan enerji,solunumla serbest kalmakta ve enerji gerektiren canlılık olaylarında kullanılmaktadır.

Slide 35

Tüm derslere ve sınıflara göre sınıflandırılmış eğitsel sunular için TIKLAYINIZ

URL: