LƯỢNG GIÁC 10 +11

+144

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ĐẠI SỐ 10 +11 October 02,2008 Tuesday, November 18, 2008 1 NHẤN PHÍM SPACE BAR ĐỂ XEM TiẾP ( nhấn vào dấu >> để xem từng phần )

Slide 2

I.GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC(CUNG)LƯỢNG GIÁC ĐẠI SỐ 10+11 Tuesday, November 18, 2008 2 A u x y O K M sin x trục sin y x u O M H COS X trục cos x x A.CÁC ĐỊNH NGHĨA Cho góc lượng giác (Ox,Ou) có số đo x ,lấy điểm M trên đường tròn LG để (OA,OM) có số đo = x Gọi tọa độ M(x ; y ) với A

Slide 3

I.GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC(CUNG)LƯỢNG GIÁC Đại số 10 +11 Tuesday, November 18, 2008 3 x y A t u O M T x tan x trục tang x y B R O x M u z z’ cotx trục côtang A.CÁC ĐỊNH NGHĨA

Slide 4

B.HỆ THỨC CƠ BẢN i) ii) iii) Tuesday, November 18, 2008 4

Slide 5

C.GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC CUNG ĐẶC BiỆT Tuesday, November 18, 2008 5 << trở về

Slide 6

II.GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC CUNG CÓ LIÊN QUAN ĐẶC BiỆT 2.Hai góc bù nhau 3.Hai góc phụ nhau 1.Hai góc đối nhau Tuesday, November 18, 2008 6

Slide 7

II.GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC CUNG CÓ LIÊN QUAN ĐẶC BiỆT 4.Hai góc hơn kém 5.Hai góc hơn kém Tuesday, November 18, 2008 7 << trở về

Slide 8

III.CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 1.CÔNG THỨC CỘNG Tuesday, November 18, 2008 8

Slide 9

III.CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CÔNG THỨC HẠ BẬC 2.CÔNG THỨC NHÂN ĐÔI Tuesday, November 18, 2008 9

Slide 10

III.CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC vinhbinhpro a) BiẾN ĐỔI TÍCH THÀNH TỔNG Tuesday, November 18, 2008 10

Slide 11

III.CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC vinhbinhpro b) BiẾN ĐỔI TỔNGTHÀNH TÍCH Tuesday, November 18, 2008 11 << trở về

Slide 12

IV. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Tuesday, November 18, 2008 12 DAI SO 10+11 1.HÀM SỐ y=sinx 2.HÀM SỐ y=cosx

Slide 13

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Tuesday, November 18, 2008 13 IV. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC 3.HÀM SỐ y=tanx 4.HÀM SỐ y=cotx << trở về

Slide 14

V.PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GiÁC vinhbinhpro a.PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN a. Dạng tổng quát : sinx = m (1) Mở rộng Tuesday, November 18, 2008 14

Slide 15

V.PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GiÁC vbp Tuesday, November 18, 2008 15 a.PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN b. Dạng tổng quát : cosx = m (2) Mở rộng

Slide 16

V.PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GiÁC Tuesday, November 18, 2008 16 a.PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN c. Dạng tổng quát : tanx = m (3) Công thức tính nghiệm Mở rộng d. Dạng tổng quát : cotx = m (4) Công thức tính nghiệm Mở rộng

Slide 17

V.PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GiÁC Đại số 10+11 Tuesday, November 18, 2008 17 b.MỘT SỐ DẠNG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ĐƠN GiẢN 1.Phương trình bậc I đối với một hàm số lượng giác Dạng tổng quát Cách giải : Đưa về dạng Đây là phương trình LG cơ bản mà ta biết cách giải Mở rộng : (u(x) là hàm số theo x)

Slide 18

V.PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GiÁC đại số 10 +11 Tuesday, November 18, 2008 18 2.Phương trình bậc II đối với một hàm số lượng giác Dạng tổng quát Cách giải pt (1) và (2) Cách giải pt (3) và (4) << TRỞ VỀ

Slide 19

V.PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GiÁC đại số 10+11 Tuesday, November 18, 2008 19 3.Phương trình bậc I đối với một sinx và cosx Dạng tổng quát Cách giải tổng quát (a và b khác 0)

Slide 20

V.PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GiÁC Đại số 10+11 Tuesday, November 18, 2008 20 3.Phương trình thuần nhất bậc HAI đối với sinx và cosx Dạng tổng quát Cách giải tổng quát pt (1) << TRỞ VỀ

Slide 21

V.PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GiÁC đại số 10+11 Tuesday, November 18, 2008 21 4.Phương trình lượng giác khác Phương trình tích số Chú ý: (trích :đề thi ĐH-CĐ khối D-năm 2006)

Slide 22

ĐẠI SỐ 10+11 Tuesday, November 18, 2008 22 4.Phương trình lượng giác khác Phương trình LG có điều kiện A B A’ B’ O V.PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GiÁC << trở về

Summary: Đại Số 10 và 11 -Phần Lượng Giác

Tags: ppsvinhbinhpro

URL: