მასის ერთეულები

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

მასის ერთეულები მილიგრამის შესწავლა ავლევის საჯარო სკოლა მასწავლებელი იამზე ჩუტკერაშვილი

Slide 2

ვიყენებ თეფშებიან სასწორს, საგნის მასის დასადგენად.სასწორის ერთ თეფშზე ვდებთ გოგრას, მეორეზე საწონებს. ვწონით და ვიგებთ გოგრის მასას.

Slide 3

საგნების მასის გასაგებად ვიყენებ თ.ვეფხვაძის 5 კლასის სახელმძღვანელოს. 56–57 გვერდზე მოცემული სურათების მიხედ– ვით. N17–N19 ამოცანების ამოხსნას.

Slide 4

სურათების მიხედვით N22–N24 ამოცანების ამოხსნა განტოლების შედგენით.

Slide 5

შემომაქვს მასის ახალი ერთეული მილიგრამი. ,,მილი’’ ნიშნავს 1000–ს ანუ გრამზე 1000–ჯერ ნაკლებს 1/1000–ს. ვუკავშირებ მილიგრამს–სიგრძის ერთეულს–მილიმეტრს. მილიმეტრიც მეტრის 1/1000 –ნაწილია.

Slide 6

კომპიუტერის საშუალებით მოვიძიეთ სასწორის სხვადასხვა სახეობა, რომლებიც გამოიყენებოდა უძ– ველესი დროიდან დღემდე და მასის სხვა საზომი ერთეულები.

Slide 7

კლასს ვყოფ 3 ჯგუფად, ცოდნის განმტკიცების მიზნით ვამუშავებ კომპიუტერებთან ამოცანების ამოხსნაზე, რაც ფასდება ქულებით. გამარჯვებულ ჯგუფს გამოვავლენ დაგროვილი ქულების რაოდენობით.

URL: