Ενεργητική – Παθητική σύνταξη

+13

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Ενεργητική – Παθητική σύνταξη Ε’δημοτικού Λεμονιάς Χαριστός 2011 Δεν αντέχω άλλη γραμματική!

Slide 2

Ενεργητική σύνταξη Ενεργητική σύνταξη έχουμε όταν η πρόταση έχει τη μορφή : «ποιος;» «έκανε;» «τι;» και το ρήμα βρίσκεται πάντα στην Ενεργητική φωνή. π.χ. Ο βοσκός χτύπησε την αγελάδα. (ποιος; → ο βοσκός, τι έκανε ; → χτύπησε , τι; → την αγελάδα)

Slide 3

Παθητική σύνταξη Παθητική σύνταξη έχουμε όταν η πρόταση έχει τη μορφή : «ποιος;» «έπαθε;» «από ποιον;» και το ρήμα βρίσκεται πάντα στην Παθητική φωνή. π.χ. Η αγελάδα χτυπήθηκε από το βοσκό. (ποιος; → η αγελάδα, τι έπαθε ; → χτυπήθηκε , από ποιον; → από το βοσκό )

Slide 4

Μετατροπή ενεργητικής σε παθητική Όταν μετατρέπουμε (αλλάζουμε) την Ενεργητική σύνταξη σε Παθητική, τότε το υποκείμενο της Ενεργητικής σύνταξης γίνεται αντικείμενο στην Παθητική με την πρόθεση από και το αντικείμενο της Ενεργητικής σύνταξης γίνεται υποκείμενο στην Παθητική. Φυσικά αλλάζουμε και το ρήμα από την Ενεργητική φωνή που βρίσκεται στην Παθητική. π.χ. Ενεργητική σύνταξη : Οι φλόγες τύλιξαν το σπίτι. (ποιος; → οι φλόγες (υποκείμενο), τι έκαναν ; → τύλιξαν, τι; → το σπίτι (αντικείμενο) Παθητική σύνταξη : Το σπίτι τυλίχθηκε από τις φλόγες. (ποιος; → το σπίτι (υποκείμενο), τι έπαθε ; → τυλίχθηκε , από ποιον; → από τις φλόγες (αντικείμενο)

Slide 5

Μετατροπή παθητικής σύνταξης σε ενεργητική Όταν μετατρέπουμε (αλλάζουμε) την Παθητική σύνταξη σε Ενεργητική, τότε το υποκείμενο της Παθητικής σύνταξης γίνεται αντικείμενο στην Ενεργητική και το αντικείμενο της Παθητικής σύνταξης γίνεται υποκείμενο στην Ενεργητική. Φυσικά αλλάζουμε και το ρήμα από την Παθητική φωνή που βρίσκεται στην Ενεργητική.   π.χ. Παθητική σύνταξη : Οι γονείς ικανοποιήθηκαν από τους μαθητές. (ποιος; → οι γονείς (υποκείμενο), τι έπαθαν ; → ικανοποιήθηκαν, από ποιον; → από τους μαθητές (αντικείμενο) Ενεργητική σύνταξη : Οι μαθητές ικανοποίησαν τους γονείς. (ποιος; → οι μαθητές (υποκείμενο), τι έκαναν ; → ικανοποίησαν, τι; → τους γονείς (αντικείμενο)  

Slide 6

Σχηματικά οι μετατροπές σύνταξης Εύκολα πράγματα

Slide 7

Τέλος Δοκιμάστε το κι εσείς είναι εύκολο!

Summary: Παρουσίαση της μετατροπής της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και αντίστροφα

Tags: grammar language γλώσσα γραμματική σύνταξη ενεργητική παθητική

URL: