DEN KATOLSKE KIRKE

+51

No comments posted yet

Comments

Slide 1

DEN KATOLSKE KIRKE

Slide 3

UNIVERSELL Det finnes 55000 katolikker i Norge i dag ( 2007). I tillegg kommer det 150 000 katolikker fra andre land. En vanlig norsk katolsk menighet kan fort ha medlemmer fra 40 – 50 ulike land. Det kommer mange katolikker fra land som Vietnam, Filippinene, Sri Lanka, Chile, USA, Frankrike, Litauen og Polen. Ordet katolsk betyr universell.

Slide 5

VERDENS STØRSTE KIRKESAMFUNN Det finnes over en milliard katolikker i verden. Katolikkene står sterkt i Latin Amerika og Nord Amerika. Katolisismen er på frammarsj i Afrika og deler av Asia ( India og Kina ). Tredjeparten av Europas befolkning er katolikker. Det finnes mange katolikker i Italia, Spania, Portugal, Frankrike, Belgia, Østerrike, Sør Tyskland, Polen og Irland.

Slide 7

FELLES FOR ALLE KATOLIKKER Bibelen og troen på den treenige Gud. Den sterke organiseringen av kirken. Øverst står Paven og biskopene. De syv sakramentene – dåp, konfirmasjon, nattverd, skriftemål, ekteskap, salving av syke og presteinnvielse. Messen som er den katolske gudstjenesten.

Slide 9

EN STERK ORGANISASJON Den katolske kirken blir styrt etter reglene i Kirkeretten. Biskopene og prestene har stor myndighet. De har viet sitt liv til Gud og kirken. Prestene kan ikke gifte seg og stifte egen familie. De kan ikke ha seksuell omgang med noen og må derfor leve i sølibat.

Slide 11

PAVEN Paven er biskop av Roma og Peters etterfølger. Paven er den katolske kirkes øverste leder. Paven er også politisk leder av Vatikanstaten. Paven utnevner også kardinalene. De er biskoper med lederoppgaver. Kardinalene sitter i Roma eller de plassert som erkebiskoper rundt om i verdens storbyer. Paven utnevner også alle biskopene.

Slide 13

BISKOPEN En av hovedoppgavene til en biskop er å innvie nye prester i bispedømmet sitt. En katolsk prest veileder menigheten, holder gudstjenester og utfører sakramentene. En del katolikker mener at det skal være tillatt med kvinnelige prester og at man må få slutt på tradisjonen om at prester skal leve i sølibat.

Slide 15

PAVENS ROLLE Det første Vatikankonsil ( 1869 – 70) vedtok at paven er ufeilbarlig. Det betyr at han ikke kan ta feil i saker som omhandler den katolske troen. Han må ta biskopene med på råd i viktige saker.

Slide 17

SAKRAMENTENE

Slide 18

DÅPEN I Den katolske kirke er det vanlig å døpe spedbarn. Barnet blir en del av kirkens fellesskap. Det blir innviet med vann og får korsets tegn.

Slide 20

KONFIRMASJONEN Fermingen ( konfirmasjon ) betyr å styrke. Dette sakramentet er en bekreftelse på det som skjedde i dåpen. Konfirmasjonen blir utført av biskopen. Konfirmantene får undervisning i kirkens lære. De får styrke fra Den hellige ånd ved at de får olje på pannen. Fermingen skjer i 12 års alderen.

Slide 22

NATTVERDEN Nattverden ( eukaristien ) betyr takkebønn. Nattverden er det helligste av sakramentene. Det er det sterkeste utrykket de troende deler med hverandre og med Gud. Det er bare katolske prester som kan utføre nattverd . Det er bare katolikker som kan delta på en slik nattverd.

Slide 24

SKRIFTEMÅLET Skriftemålet blir også kalt for forsoningens sakrament. Den enkelte troende bekjenner sine synder til en prest. Denne presten har absolutt taushetsplikt. Presten formilder tilgivelse. En katolikk bør gå til skrifte en gang i året. Tanken er at den troende skal sette ord på det gale han har gjort.

Slide 26

EKTESKAPET Et katolsk ekteskap regnes som hellig fordi de to ektefellene gir et løfte til hverandre. Det er et bilde på kjærligheten mellom Kristus og kirken. Et ekteskap kan ikke oppløses. Derfor blir en skilsmisse ikke godtatt.

Slide 28

PRESTEINNVIELSEN Det er en biskop som innvier en ny prest med håndspåleggelse og bønn. Det er denne handlingen som gir presten rett til å utføre sakramenter.

Slide 30

SALVINGEN AV SYKE Katolske prester utfører salving og ber for alvorlig syke. Tidligere ble salvingen kalt for den siste olje.

Slide 32

MESSEN I en messe er det alltid en nattverd og den regnes som det viktigste i gudstjenesten. Ordet messe betyr utsendelse. Messen holdes på søndag. Menigheten deltar i messen med sang og faste svar. Deltakerne kneler og gjør korsets tegn under gudstjenesten.

Slide 34

Lovsangen står sentralt under messen. I en messe er det prosesjoner, vakker korsang, røkelse og bruk av vievann.

Slide 36

HELGENER Hellige menn og kvinner har en sentral posisjon i den katolske kirke. Jomfru Maria, Josef og apostlene er de viktigste helgenene. Det er vanlig med Mariabilder og Mariastatuer i katolske hjem. Byer og kirker er oppkalt etter helgener. Mange helgener har fått sin egen minnedag.

Slide 38

HELGENER I påsken blir statuer av Maria, Jesus og helgenene båret gjennom katolske byer. Helgenene er forbilder for katolikkene fordi de har framhevet Jesu liv. Man kan bli helgen hvis man har lidd martyrdøden ( drept for Jesu skyld) eller at man har levd et hellig liv.

Slide 40

JOMFRU MARIA Jomfru Maria står i en særstilling blant helgenene. Hun blir kalt for Guds mor og kirkens mor. Maria har en sentral stilling i Lukasevangeliet. Jomfru Maria har åpenbart seg for en del mennesker. Det gjorde hun i Lourdes i Frankrike ( 1858), Guadalope i Mexico ( 1531 ) og Fatima i Portugal ( 1917). Millioner av mennesker har valfartet til disse stedene.

Slide 42

MUNKER OG NONNER Den katolske kirke har mange fellesskap der munker og nonner lever sammen. De har egne klesdrakter. Munker og nonner har valgt å vie sitt liv til Jesus.

Slide 44

LØFTER De som velger å gå i kloster må avgi tre løfter: Å leve i fattigdom. Å leve i sølibat. Å leve i lydighet overfor klosterets ledelse.

Slide 46

KLOSTRENES VIRKSOMHET Munker og nonner får en lang prøvetid slik at de får anledning til å ombestemme seg. Bønn og arbeid er det viktigste i et kloster. Blant cistercienserne er det forbudt å snakke. Dominikanerne driver med studier, undervisning og vitenskap. Fransiskanerne driver med humanitært arbeid.

Slide 48

DET ANDRE VATIKANKONSIL Mange katolikker ønsket en fornyelse av kirken. Pave Johannes 23. innkalte i 1962 til et kirkemøte der man skulle diskutere viktige saker. Det andre Vatikankonsil varte fra 1962 til 1965. Man ble enige om en rekke ting.

Slide 50

NYE SATSINGSOMRÅDER Kirken er Guds folk slik at alle kan være aktive i menighetene. Messen skal holdes på de enkelte folks språk. Vanlige folk bør lese i Bibelen. Katolikker bør engasjere seg i menneskerettigheter. Den katolske kirke må ha en dialog med andre religioner. Den må også ha en mer åpen holdning til andre kirkesamfunn.

Summary: Denne presentasjonen handler on den katolske kirke

Tags: katolisismen den katolske kirke

URL:
More by this User
Most Viewed