10 sinif cəbr

+8

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Welcome to Power Jeopardy © Don Link, Indian Creek School, 2004 You can easily customize this template to create your own Jeopardy game. Simply follow the step-by-step instruc-tions that appear on each slide.

Slide 1

Cəbr və analizin başlanğıcı X sinif Riyaziyyat və İnformatika müəllimi Bağırova Mənzər -BKK

Slide 2

100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 Funksiya Triqono- metriya Qüvvət və kök Loqarifm Kompleks ədədlər

Slide 3

f (x)= funksiyası üçün f(-2) - ni hesablayın 0 Funksiya-100

Slide 4

funksiyasının qrafiki hansıdır? C) Funksiya- 200

Slide 5

f(x)=5-х2 funksiyasının ən böyük qiymətini tapın 5 Funksiya- 300

Slide 6

Funksiyanın təyin oblastını tapın: [-2;-1) U (-1;3] Funksiya- 400

Slide 7

Qrafiklərdən hansı cüt funksiyaya aiddir? 3) Funksiya- 500

Slide 8

120o bucağın radian ölçüsünü tapın. Triqonometriya-100

Slide 9

İfadənin qiymətini tapın: Triqonometriya- 200

Slide 10

İfadənin mənası varmı? tg 2,5 mənası var Triqonometriya- 300

Slide 11

y=2cosx funksiyasının qrafiki hansı rəngdədir? göy rəngdə Triqonometriya- 400

Slide 12

Hesablayın: 0 Triqonometriya- 500

Slide 13

Sadələşdirin: Qüvvət və kök-100

Slide 14

y=2x funksiyasın qrafiki OY oxunu hansı nöqtədə kəsir? (0;1) nöqtəsində Qüvvət və kök- 200

Slide 15

Hesablayın: -2 Qüvvət və kök- 300

Slide 16

Kəsri ixtisar edin: Qüvvət və kök- 400

Slide 17

Tənliyi həll edin: Qüvvət və kök- 500

Slide 18

İfadənin mənası varmı? lg(-1,2) mənası yoxdur Loqarifm-100

Slide 19

ifadəsinin qiymətini tapın 16 Loqarifm- 200

Slide 20

Tənliyi həll edin: 12 Loqarifm- 300

Slide 21

İfadənin işarəsini tapın: müsbət Loqarifm- 400

Slide 22

funksiyasının qrafiki hansı rəngdədir və a –nın daxil olduğu aralığı göstərin. qırmızı, 0<a<1 Loqarifm- 500 1

Slide 23

a+bi kompleks ədədin yazılışında a həqiqi hissə adlanır, b necə adlanır? xəyali hissə Kompleks ədədlər- 100

Slide 24

Hesablayın: 0 Kompleks ədədlər-200

Slide 25

Vuruqlarına ayırın: (x-20i)(x+20i) Kompleks ədədlər- 300

Slide 26

tənliyinin neçə kökü var ? 3 Kompleks ədədlər- 400

Slide 27

Hesablayın: -i Kompleks ədədlər- 500

URL: