ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО ЧО-4клас

+440

No comments posted yet

Comments

nadenceto87 (5 years ago)

4o

Slide 4

1. В кой континент се намира България? а/ Азия б/ Европа в/ Америка 2. На кой полуостров се намира България? а/ Апенински б/ Балкански в/ Пиринейски 3. Коя граница на България е предимно водна? а/ източната б/ западната в/ южната 4. В коя част на Европа се намира България? а/ в западната б/ в североизточната в/ в югоизточната

Slide 5

5. С коя от държавите България граничи на север? а/ Гърция б/ Румъния в/ Македония 6. По коя река минава северната граница на Република България? а/ Марица б/ Искър в/ Дунав 7. Коя граница на България е Черно море? а/ северната б/ западната в/ източната 8. С кои държави България граничи на юг? а/ Гърция и Турция б/ Румъния и Сърбия в/ Македония и Сърбия

Slide 7

1. С кой цвят на географската карта се отбелязват равнините и низините? а/ син б/ кафяв в/ зелен 2. С кой цвят на географската карта се отбелязват реките? а/ зелен б/ кафяв в/ син 3. В коя част на България се намира нейната столица? а/ източната б/ западната в/ южната 4. В коя посока на картата се намира град Варна? а/ на юг от София б/ на изток от София в/ на запад от София

Slide 8

а/ б/ в/ 5. Коя посока е указана на географската карта? а/ север б/ запад в/ юг 6. Коя природна област е отбелязана на географската карта? а/ Старопланинска област б/ Рило-Родопска област в/ Горнотракийска низина 7. Кой град е отбелязан на географската карта? а/ Плевен б/ Пловдив в/ Русе 8. С кой знак на географската карта се отбелязват държавните граници на България?

Slide 10

1. Коя е най-северната природна област в нашата страна? а/ Горнотракийска низина б/ Рило-Родопска област в/ Дунавска равнина 2. Коя природна област дели страната на северна и южна? а/ Странджа б/ Горнотракийска низина в/ Стара планина 3. Коя от областите е част от Дунавската равнина? а/ Добруджа б/ Средна гора в/ Шипченски проход 4. Кой е най-високият връх в Стара планина? а/ Вихрен б/ Ботев в/ Мусала

Slide 11

5. Кое твърдение е вярно: а/ най-високият връх в Пирин е Мусала б/ река Искър се влива в река Дунав в/ Странджа е на север от Стара планина 6. Коя е най-дългата планина в България? а/ Рила б/ Витоша в/ Стара планина 7. Кой е най-големият град в Горнотракийската низина? а/ Пловдив б/ София в/ Стара Загора 8. Коя от реките извира от Рила? а/ Марица б/ Струма в/ Янтра

Slide 12

9. Кой град е известен като морската столица на България? а/ Бургас б/ Несебър в/ Варна 10. Кой от курортите се намира на Черно море? а/ Банско б/ Созопол в/ Велинград 11. Къде е разположен град Плевен? а/ на река Дунав б/ в Стара планина в/ в Дунавската равнина 12. Близо до кой град се намира резерватът „Сребърна”? а/ Русе б/ Свищов в/ Силистра

Slide 13

13. В коя планина в миналото е имало ледникови езера? а/ Странджа б/ Рила в/ Родопи 14. За какво НЕ се използват водите на Черно море? а/ корабоплаване б/ напояване в/ риболов 15. Плодородните почви в нашата страна са най-подходящи за: а/ пасища б/ засаждане на билки в/ отглеждане на житни култури 16. В коя от посочените области почвите са най-плодородни? а/ Дунавска равнина б/ Рило-Родопска област в/ Старопланинска област

Slide 14

17. Кое е най-голямото природно богатство на Дунавската равнина? а/ обширните планини б/ плодородните почви в/ гъстите гори 18. Къде горите и планинските ливади са основно природно богатство? а/ Рило-Родопска област б/ Черноморско крайбрежие в/ Дунавска равнина 19. Водите на коя река напояват Горнотракийската низина? а/ Марица б/ Янтра в/ Искър 20. За какво се използват водите на река Искър? а/ корабоплаване б/ напояване в/ добив на сол

Slide 15

21. В коя природна област трудът на хората е свързан с пасищно отглеждане на животни? а/ Черноморско крайбрежие б/ Старопланинска област в/ Горнотракийска низина 22. В коя част на България се отглеждат ориз и памук? а/ Добруджа б/ Софийско поле в/ Горнотракийска низина 23. В коя част на България се отглеждат маслодайни рози? а/ долината на река Струма б/ Кюстендилска котловина в/ Задбалкански котловини 24. В коя част на България се отглеждат най-много житни култури? а/ Дунавска равнина б/ Горнотракийска низина в/ Софийско поле

Slide 16

25. В коя част на България се отглежда най-много тютюн? а/ Софийско поле б/ Рило-Родопска област в/ Дунавска равнина 26. В коя природна област се добиват руди и дървен материал? а/ Дунавска равнина б/ Старопланинска област в/ Черноморско крайбрежие 27. В кой град се добива електроенергия в атомна електроцентрала? а/ Козлодуй б/ Видин в/ Стара Загора 28. Горнотракийската низина се намира в: а/ Рило-родопската област б/ Старопланинска област в/ Преходната област

Slide 17

29. Коя от дейностите на хората влияе положително на околната среда? а/ изсичането на горите б/ пречистването на водите в/ прокарването на пътища 30. Какви животни се опазват от изчезване в резервата „Сребърна”? а/ насекоми б/ птици в/ влечуги 31. Кое най-малко замърсява околната среда? а/ предприятията б/ транспортът в/ почивното дело

Slide 18

32. Кои животни и растения са записани в Червената книга на България? а/ обитаващи Черно море б/ застрашени от изчезване в/ най-разпространените в България 33. От какво най-много се замърсяват водите на Черно море? а/ добива на сол б/ многобройните туристи в/ превоза на нефтени продукти 34. За да се опазят дивите животни от изчезване се създават: а/ разсадници б/ резервати в/ оранжерии 35. Коя дейност в планините застрашава най-много природата? а/ строежът на почивни станции б/ прокарването на пътища в/ изсичането на горите

Slide 20

1. От коя древна цивилизация са останали великолепни златни и сребърни съкровища по българските земи? а/ римската б/ елинската в/ тракийската 2. Кой древен народ погребвал мъртвите в богато украсени гробници, покрити с могили? а/ траки б/ славяни в/ българи 3. Кое от твърденията е вярно за българите? а/ вярвали в бог Перун б/ били конен народ в/ били земеделци 4. В кой бог вярвали славяните? а/ Тангра б/ Перун в/ Христос

Slide 21

5. Кой владетел създава българската държава през 681 год.? а/ хан Кубрат б/ хан Аспарух в/ хан Крум 6. Кой български владетел помогнал на Византия да отблъсне арабите и получил титлата кесар? а/ хан Аспарух б/ хан Тервел в/ хан Омуртаг 7. Кой български владетел създава първите писани закони? а/ хан Крум б/ княз Борис в/ цар Симеон 8. С какво е известно управлението на хан Омуртаг? а/ издаването на закони б/ мащабното строителство в/ развитието на книжнината

Slide 22

9. Кой български владетел въвел християнството? а/ хан Крум б/ княз Борис в/ цар Симеон 10. Кой донася славянската писменост в България? а/ Константин Кирил Философ б/ братята Кирил и Методий в/ учениците на Кирил и Методий 11. Кой български владетел приема учениците на Кирил и Методий в България? а/ хан Крум б/ княз Борис в/ цар Симеон 12. Един от учениците на Кирил и Методий е: а/ Климент Охридски б/ Иван Рилски в/ Патриарх Евтимий

Slide 23

13. Защо княз Борис I приема християнството? а/ за да победи Византия б/ за да сключи мир със съседите си в/ за да обедини славяни и българи 14. Княз Борис I приема учениците на Кирил и Методий: а/ за да даде писменост на своя народ б/ за да сключи мир с Византия в/ за да се хареса на съседите си 15. Границите на България достигат до три морета при: а/ хан Крум б/ княз Борис в/ цар Симеон 16. Времето на кой български владетел е наречено „Златен век”? а/ цар Симеон б/ цар Калоян в/ цар Иван Асен II

Slide 24

17. Кой български владетел е признат от Византия за цар? а/ цар Симеон б/ цар Петър в/ цар Калоян 18. България загубва своята независимост и става част от Византийската империя при: а/ цар Петър б/ цар Самуил в/ цар Калоян 19. С кое събитие са свързани имената на братята Асен и Петър? а/ борбата за църковна независимост б/ освобождението от византийска власт в/ разгромяването на Латинската империя

Slide 25

20. Кой български владетел победил рицарите в битката при Одрин през 1205 г? а/ цар Симеон б/ цар Калоян в/ цар Иван Асен II 21. Кой български владетел разширил границите на България по мирен начин и започнало сеченето на златни монети? а/ цар Симеон б/ цар Иван Александър в/ цар Иван Асен II 22. Българската култура преживяла нов “златен век” при управлението на: а/ цар Иван Асен II б/ цар Калоян в/ цар Иван Александър

Slide 26

23. Кой ръководи защитата на Търново от нашествието на османските турци? а/ св. Иван Рилски б/ Патриарх Евтимий в/ цар Иван Шишман 24. България станала част от Османската империя през: а/ 1396 г. б/ 1393 г. в/ 1399 г. 25. Опора на българите по време на османската власт били: а/ църквите и манастирите б/ книгите и библиотеките в/ кафенетата и дюкяните

Slide 28

1. Кой е първият народен будител? а/ Д-р Петър Берон б/ Васил Левски в/ Паисий Хилендарски 2. Първият български учебник, наречен „Рибен буквар”, е написан от: а/ Васил Априлов б/ Д-р Петър Берон в/ Любен Каравелов 3. Кое твърдение е вярно? а/ Д-р Петър Берон създава Априловската гимназия б/ Васил Априлов написва „Рибния буквар” в/ Паисий Хилендарски написва „История славянобългарска” 4. „История славянобългарска” е написана: а/ за да възроди книжнината б/ за да събуди родолюбие у българите в/ по нареждане на турския султан

Slide 29

5. Какви новости настъпват в живота на българите по време на Възраждането? а/ въвежда се християнството б/ разпространява се славянската писменост в/ създават се взаимни и класни училища 6. Къде е създадено първото българско взаимно училище? а/ в Търново б/ в Габрово в/ в София 7. Кой е най-известният строител от Възраждането? а/ Захари Зограф б/ Кольо Фичето в/ Христо Данов 8. Църковното движение по време на Възраждането било за: а/ независима българска църква б/ построяване на църква в Солун в/ откриване на български училища

Slide 31

1. Кой борец за свобода създава мрежа от тайни революционни комитети в цялата страна? а/ Георги Раковски б/ Васил Левски в/ Христо Ботев 2. За какво се бори Васил Левски? а/ за създаване на българска армия б/ за независима българска църква в/ за освобождение на България 3. Как завършва Априлското въстание през 1876 год? а/ с поражение за българския народ б/ с подписване на мирен договор в/ с Освобождението на България 4. В кое събитие участва Георги Бенковски? а/ в Априлското въстание б/ в Руско-турската война в/ в борбата за църковна независимост

Slide 32

5. Кой организира чета, която слиза на козлодуйския бряг по време на Априлското въстание? а/ Васил Левски б/ Любен Каравелов в/ Христо Ботев 6. В кое събитие участва българското опълчение? а/ Руско-турската война от 1878 година б/ Априлското въстание от 1876 година в/ създаването на българската Екзархия през 1870 г. 7. Как завършва Руско-турската война през 1878 год? а/ с неуспех за Русия б/ с поражение за българския народ в/ с Освобождението на България 8. Кой е първият държавник, управлявал България сред Освобождението? а/ цар Борис ІІІ б/ цар Фердинанд в/ княз Александър І Батенберг

Slide 34

1. Как се нарича България днес? а/ Царство България б/ Република България в/ Княжество България 2. Кой орган на управление на страната се състои от 240 депутати, които се избират за 4 години и гласуват законите на страната? а/ Министерски съвет б/ Народно събрание в/ Президентство 3. Кой орган на управление на страната предлага и гласува законите? а/ Министерски съвет б/ Народно събрание в/ Президентство 4. На сградата на Народното събрание пише: „Съединението прави силата”. Къде на друго място можем да прочетем този надпис? а/ на герба на България б/ на герба на София в/ на Президентството

Slide 35

5. Основният закон на държавата, в който са описани правата и задълженията на гражданите, се нарича: а/ демокрация б/ конституция в/ политика 6. Първата българска конституция била приета през 1879 г. в: а/ София б/ Пловдив в/ Търново 7. Кои са националните символи на България? а/ знаме, химн, конституция б/ знаме, химн, герб в/ знаме, химн, девиз 8. Как започва химнът на нашата родина? а/ Хубава си татковино, име сладко земя рай... б/ Горда Стара планина, до ней Дунава синей... в/ Тих бял Дунав се вълнува, весело шуми…

Slide 37

1. Как се нарича общността от равноправни държави в Европа, към която България се присъедини в началото на 2007 год. а/ НАТО б/ Съвет на Европа в/ Европейски съюз 2. Кой туристически обект е част от световното и културно наследство? а/ Троянски манастир б/ Рилски манастир в/ курорта „Слънчев бряг” 3. Кое от изброените е национален парк? а/ езерото „Сребърна” б/ “Централен Балкан” в/ Седемте рилски езера 4. С какво привлича чуждестранни туристи Черноморското ни крайбрежие? а/ чист въздух б/ красиви курорти в/ удобен транспорт

Slide 38

5. В кой български курорт е развит зимният туризъм? а/ Банкя б/ Банско в/ Балчик 6. Кой български курорт привлича туристи с красивите си плажове? а/ Албена б/ Боровец в/ Пампорово 7. В кой град всяка година се провежда международен пролетен и есенен панаир? а/ Пловдив б/ Плевен в/ София 8. Какво най-много внася България от другите страни? а/ тютюневи изделия б/ житни култури в/ нефт и природен газ

Slide 39

9. Кои предимства има България за развитието на туризма? а/ разположението в Югоизточна Европа б/ находищата на полезни изкопаеми в/ природните и културни забележителности 10. Какви са Иван Вазов и Йордан Радичков? а/ писатели б/ художници в/ музиканти 11. Кои от посочените имена са на български спортисти? а/ Блага Димитрова, Валери Петров б/ Стефка Костадинова, Христо Стоичков в/ Райна Кабаиванска, Васко Василев 12. Владимир Димитров-Майстора и Златю Бояджиев са: а/ политици б/ художници в/ певци

Slide 41

1. Кой град е столица на България? а/ Пловдив б/ Варна в/ София 2. В подножието на коя планина е разположен град София? а/ Рила б/ Витоша в/ Странджа 3. Кога София става столица на България? а/ след въстанието на Асен и Петър през 1187 г. б/ след Освобождението от османско владичество в/ след обявяването на България за република 4. Коя от забележителностите се намира в София? а/ крепостта Царевец б/ крепостта Баба Вида в/ Народният театър „Иван Вазов”

Slide 42

5. Какво пише на герба на София? а/ Съединението прави силата б/ Расте, но не старее в/ Единни в многообразието 6. Кое е най-старото висше учебно заведение в България? а/ ЮЗУ “Неофит Рилски” б/ Софийският университет в/ Пловдивският университет 7. Столицата на България се намира в: а/ Преходната област б/ Старопланинската област в/ Рило-родопската област 8. Една от забележителностите на столицата е: а/ паметникът на Свободата на връх Шипка б/ Храм-паметникът “Св. Александър Невски” в/ Мадарският конник

Slide 44

1. Обучението от 1 до 4 клас в България е: а/ задължително за всички б/ по желание на родителите в/ по желание на учениците 2. Какво включва правилникът за вътрешния ред в училище? а/ правата и задълженията на учениците б/ задълженията на учителите в/ график за родителските срещи 3. Какво НЕ са задължени да носят всеки ден учениците в училище? а/ медицински картон б/ бележник в/ лична карта 4. Какво трябва да направи ученикът при отсъствие от училище? а/ да обясни причините на директора б/ да донесе извинителна бележка в/ да даде бележника си на учителя

Slide 46

1. Какво празнуваме на 3 март? а/ избухването на Априлското въстание б/ обесването на Васил Левски в/ Освобождението на България 2. Кога празнуваме деня на народните будители? а/ на 1 ноември б/ на 6 декември в/ на 19 февруари 3. Кое събитие е свързано с датата 6 септември 1885 година? а/ Освобождението на България от османско владичество б/ Съединението на Княжество България и Източна Румелия в/ обявяването на Независимостта на България 4. На 24 май празнуваме деня на: а/ народните будители б/ славянската писменост в/ загиналите за свободата

Slide 47

5. Денят на Независимостта празнуваме на: а/ на 1 ноември б/ на 6 септември в/ на 22 септември 5. Какво празнуваме на 6 май? а/ Великден б/ Никулден в/ Гергьовден 6. Какво празнуваме на 25 декември? а/ Коледа б/ Великден в/ Димитровден 7. Какъв празник е Цветница? а/ национален б/ официален в/ битов

Slide 49

1. Кой цвят на светофара показва, че може да се премине безопасно? а/ жълт б/ зелен в/ червен 2. Какви са цветовете на пешеходния светофар? а/ само зелен б/ червен и зелен в/ червен, жълт и зелен 3. Кое е най-безопасното място за преминаване на пешеходци? а/ кръстовище без светофар б/ кръстовище със светофар в/ пешеходна пътека 4. Кой е с предимство когато пешеходецът е стъпил на пешеходната пътека? а/ той има предимство пред преминаващите автомобили б/ преминаващите автомобили са с предимство в/ който успее по-бързо да премине

URL: