The Eighteen Great Vows of the Venerable Master Hsuan Hua

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính Bạch Chư Vị Đại Lão Hòa Thượng, Chư Vị Tôn Túc, qúy Tăng Ni cùng tất cả qúy vị. Namo Shakyamuni Buddha-Our Original Master. Respecful to the Most Venerable, the Senior, the Venerable Buddhist Monks, Nuns. Dear to the honor of near-far lay Buddhists and readers.

Slide 4

Đây Là 18 Đại Nguyện của Ngài Thiền Sư Tuyên Hoá thời cận đại. The Eighteen Great Vows of the Venerable Master Hsuan Hua

Slide 5

Nay chúng con xin kính phổ nhạc và hát để tặng tất cả qúy vị Phật tử. Kính chúc tất cả qúy vị thân tâm An lạc. Now we respectfully compose and sing to offer all of you. May you all be always peaceful and happy.

Slide 6

1) Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Bồ Tát ở mười phương ba đời, trong tận cùng hư không, biến khắp Pháp Giới, mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác.

Slide 7

1. I vow that as long as there is a single Bodhisattva in the three periods of time throughout the ten directions of the Dharma Realm, to the very end of empty space, who has not accomplished Buddhahood, I too will not attain the right enlightenment.

Slide 9

2) Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Duyên Giác ở mười phương ba đời, trong tận cùng hư không, biến khắp Pháp Giới, mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác.

Slide 10

2. I vow that as long as there is a single Pratyekabuddha in the three periods of time throughout the ten directions of the Dharma Realm, to the very end of empty space, who has not accomplished Buddhahood, I too will not attain the right enlightenment.

Slide 12

3) Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Thanh Văn ở mười phương ba đời, trong tận cùng hư không, biến khắp Pháp Giới, mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác.

Slide 13

3. I vow that as long as there is a single Shravaka in the three periods of time throughout the ten directions of the Dharma Realm, to the very end of empty space, who has not accomplished Buddhahood, I too will not attain the right enlightenment.

Slide 15

4) Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Trời, Người ở trong Tam Giới, mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác.

Slide 16

4. I vow that as long as there is a single god in the Triple Realm who has not accomplished Buddhahood, I too will not attain the right enlightenment.

Slide 18

5) Nguyện rằng nếu có một Người ở trong mười phương thế giới mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác.

Slide 19

5. I vow that as long as there is a single human being in the worlds of the ten directions who has not accomplished Buddhahood, I too will not attain the right enlightenment.

Slide 20

6) Nguyện rằng nếu có một vị Trời, Người, A-tu-la mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác.

Slide 21

6. I vow that as long as there is a single asura who has not accomplished Buddhahood, I too will not attain the right enlightenment.

Slide 22

7) Nguyện rằng trong thế giới loài Súc Sinh, nếu còn một loài nào mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác.

Slide 23

7. I vow that as long as there is a single animal who has not accomplished Buddhahood, I too will not attain the right enlightenment.

Slide 24

8) Nguyện rằng trong thế giới loài Ngạ Qủy, nếu còn một kẻ mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác.

Slide 25

8. I vow that as long as there is a single hungry ghost who has not accomplished Buddhahood, I too will not attain the right enlightenment.

Slide 27

9) Nguyện rằng trong thế giới loài Địa Ngục nếu còn một kẻ chưa thành Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác.

Slide 28

9. I vow that as long as there is a single hell-dweller who has not accomplished Buddhahood, I too will not attain the right enlightenment.

Slide 30

10) Nguyện rằng trong Tam Giới, nếu những kẻ từng quy y với tôi, hoặc là Trời, Người, A-tu-la, các loài bay, lặn, động vật, thực vật, linh giới, rồng, súc sinh, qủy, thần, mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác.

Slide 33

10. I vow that as long as there is a single god, immortal, human, asura, air-bound or water-bound creature, animate or inanimate object, or a single dragon, beast, ghost, spirit, or the like of the spiritual realm that has taken refuge with me and has not accomplished Buddhahood, I too will not attain the right enlightenment.

Slide 36

11) Nguyện rằng tất cả những phước lạc mà tôi đáng được hưởng đều hồi hướng phổ thí cho tất cả chúng sinh trong Pháp Giới.

Slide 37

11. I vow to fully dedicate all blessings and bliss which I myself ought to receive and enjoy to all living beings of the Dharma Realm.

Slide 39

12) Nguyện rằng một mình tôi nhận chịu hết tất cả khổ nạn của chúng sinh trong Pháp Giới.

Slide 40

12. I vow to fully take upon myself all sufferings and hardships of all living beings in the Dharma Realm.

Slide 42

13) Nguyện rằng tôi sẽ phân linh vô số, phổ nhập tâm chúng sinh nào không tin Phật Pháp, làm cho họ bỏ ác, hướng thiện, hối quá sửa mình, quy y Tam Bảo, rồi cuối cùng thành Phật.

Slide 45

13. I vow to manifest innumerable bodies as a means to gain access into the minds of living beings throughout the universe who do not believe in the Buddha-dharma, causing them to correct their faults and tend toward wholesomeness, repent of their errors and start anew, take refuge in the Triple Jewel, and ultimately accomplish Buddhahood.

Slide 48

14) Nguyện rằng tất cả chúng sinh nào, khi thấy mặt tôi, cho đến chỉ nghe tên tôi, đều phát tâm Bồ Đề, mau đắc thành Phật Đạo.

Slide 49

14. I vow that all living beings who see my face or even hear my name will fix their thoughts on Bodhi and quickly accomplish the Buddha Way.

Slide 52

15) Nguyện rằng luôn tôn kính điều Phật dạy, và thực hành mỗi ngày ăn một bữa.

Slide 53

15. I vow to respectfully observe the Buddha's instructions and cultivate the practice of eating only one meal per day.

Slide 55

16) Nguyện giác ngộ loài hữu tình, khắp nhiếp thọ các loài căn cơ. 16. I vow to enlighten all sentient beings, universally responding to the multitude of differing potentials.

Slide 57

17) Nguyện trong đời này tôi sẽ đắc Ngũ Nhãn, Lục Thông, và phi hành tự tại. 17. I vow to obtain the five eyes, six spiritual powers, and the freedom of being able to fly in this very life.

Slide 58

18) Nguyện tất cả mọi cầu nguyện đều hoạch đắc mãn túc. 18. I vow that all of my vows will certainly be fulfilled.

Slide 59

Also: I vow to save the innumerable living beings. I vow to eradicate the inexhaustible afflictions. I vow to study the illimitable Dharma-doors. I vow to accomplish the unsurpassed Buddha Way.

Slide 60

Source: http://www.chuavanphat.org/ http://www.dharmasite.net/

Summary: 18 Đại Nguyện của Ngài Thiền Sư Tuyên Hoá The Eighteen Great Vows of the Venerable Master Hsuan Hua

Tags: buddhist teachings buddha songs hsuan hua hòathượng tuyên hoa

URL: