LITHUANIAN TRADITIONAL GAMES

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

THE GAMES OF OUR GRANDPARENT’S OBELIAI PRIMARY SCHOOL LITHUANIA

Slide 2

The game ,,URKE” Žaidimas ,,Urkė“ This game is played outdoors or in the sports gym. Šis žaidimas žaidžiamas lauke arba sporto salėje .

Slide 3

The game ,,URKE” Žaidimas ,,Urkė“ Before the game at the back of the playground two sticks are put together one against the other. (This structure made of two sticks is called „Urke“.) Then one child is chosen to be a „watchman“ who protects the sticks from being destroyed. A line is drawn across the playground in the distance of at least 3 metres from the sticks. All players have to stand behind the line opposite the „Urke“. Everybody has a small stick. (Sceme 1) Prieš pradedant žaidimą gale aikštelės pastatomos 2 suremtos lazdelės ( Tai vadinama ,,Urkė“). Išrenkamas vaikas ,,sargas“, kuris ją saugo. Nubrėžiama linija mažiausiai 3 m. atstumu nuo ,,Urkės“. Visi žaidėjai sustoja už linijos. Kiekvienas turi lazdelę. ( 1 schema)

Slide 4

The aim of the game - to destroy the structure and to catch the new watchman. Žaidimo tikslas- numušti statinį ir ,,sargui“ pagauti žaidėją , kuris jį pakeis.

Slide 5

The stages of the game: The children throw their sticks trying to destry the „Urke“. When it is destroyed nobody can throw a stick. Then the watchman has quickly to build the „Urke“ and catch a new watchman who replaces him/her. Žaidimo eiga. Vaikai meta lazdeles, stengdamiesi numušti ,,Urkę“. Kai ,,Urkė“ nugriūna, niekas daugiau mesti nebegali. Tada ,,sargas“: greitai pastato ,,Urkę“, sugauna žaidėją , kuris taps nauju ,,sargu“ The game starts again. It is played until children get bored with it. Žaidimas žaidžiamas iš naujo , kol nusibosta.

Slide 6

The game ,,BALLS” Žaidimas ,,Rutuliukai“ This is a game for two children. Žaidimas skirtas 2 vaikams. Children have to draw a triangle of small balls on the checkered notebook sheet (Example 1) Languotame sąsiuvinio lape , vaikai nusibraižo norimo dydžio trikampį iš skrituliukų . ( 1 pvz.) The aim of the game is to collect as more points as possible crossing out the coloured balls in these directions , ,,. Žaidimo tikslas- surinkti kuo daugiau taškų , braukiant nuspalvintus skrituliukus , ,, kryptimis. Example 1 1 pav

Slide 7

The stages of the game: The player who starts the game colours one ball (Example 2). The other player also colours one ball. When all the ball in a line are coloured, ,, they are crossed over and the player gets as many points as many balls he crosses over. The points are written. Žaidimo eiga. Žaidėjas , kuris pradeda žaidimą- nuspalvina vieną skrituliuką. (2 pav) Kitas taip pat nuspalvina vieną skrituliuką. Kai iš nuspalvintų skrituliukų susidaro eilė , ,, , tada žaidėjas gauna taškų tiek , kiek nubraukia skrituliukų linijoje. Taškus užsirašo . Example 2 2 pav.

Slide 8

The game is finished when there are no uncoloured balls. The winner is that who has more points. (Example 3) Žaidimas baigiasi, kai nelieka nenubrauktų skrituliukų. Laimi tas, kuris surinko daugiausia taškų. (3 pav.) Example 3 3 pav.

Slide 9

The funny toy of old times „ SMALL BUTTON -JUMPER“ Senovinis linksmas žaisliukas „Sagytė – šoklytė“ To make this toy we need a button with two holes and quite a long piece of thread. Reikės: sagos su dviem skylutėm ir ilgoko galo siūlo. How to make the toy? Kaip pasidaryti ir žaisti?

Slide 10

Take the button with one hand(better left) and the thread with your right hand (how it is convenient for each). Push the end of the thread through the one hole of the button and then push the same end through the other hole. Sagą paimti į vieną ranką (geriau į kairę), tada siūlo galą – į dešinę. Pasiruošti taip,kaip kiekvienam patogiau. Siūlo galiuką prakišti pro vieną sagos skylutę, tą patį siūlo galą kišti pro kitą sagos skylutę atgal.

Slide 11

Take both ends of the thread and make a double knot not to let the button go free and to have the thread was tied tight. Place the button in the middle of the thread, and take the ends of the thread with hands, push the forefingers into the holes at the ends of the double thread, stretch the thread a little in front of you and twist the button forward as soon as possible. Abu siūlo galiukus sumegzti dvigubu mazgu, kad siūlas neatsirištų ir saga nepabėgtų. Sagą atitraukti į patį siūlo vidurį, viena ranka paimti už vieno siūlo galo, kita – už kito, įkišti smilius į susidariusias kilputes, šiek tiek ištiesus rankas į priekį sukti siūlą su saga pirmyn – nuo savęs. Sukti kuo greičiau!

Slide 12

After some time try to pull the ends of the thread to sides. Do not wait until the thread unwinds, but pull it in quick short movements to sides as if it was a rubber thread. The button has to start jumping and making a sound (singing). Kai daug prisuksite, timptelėkite siūlo galus rankomis į šalis. Nelaukite, kol siūlas išsisuks, o tampykite į šalis kaip gumytę. Sagytė pradės šokinėti ir uždainuos.

Slide 13

The board game „KEGS“ Stalo žaidimas ,,Statinaitės“ (Bačkutės) The game can be played by so many players how many cards are. Žaidimą žaisti gali tiek žaidėjų, kiek yra kortelių. The aim of the game: To cover the figures on the cards as soon as possible Žaidimo tikslas : Greičiausiai uždengti ant kortelės esančius skaitmenis.

Slide 14

Each player gets out one card and puts it in front of himself/herself. On the table there is a sack with the numbered kegs and paper circles. One player gets out one keg from the sack and loudly announces its number. The other players check if this number there is on their cards. The first to find the number covers it with the keg. If the other players find that number on their cards too, they cover it with a paper circle. Visi žaidėjai išsitraukia po kortelę ir pasideda prieš save ant stalo. Ant stalo stovi maišelis, kuriame yra statinaitės su skaitmenimis, popieriniai skrituliukai. Vienas žaidėjas traukia iš maišelio po vieną statinaitę ir garsiai pasako, koks skaitmuo ant jos. Kiti žaidėjai ieško to skaitmens savo kortelėse , pirmasis atradęs skaičių uždeda ant to skaičiaus statinaitę. Jei tokį pat skaičių kortelėje randa ir kiti žaidėjai – uždeda popierinį skrituliuką.

Slide 15

The game is played until all the numbers on the card are covered by at least one player. He/she becomes the winner. The game can be started again. Žaidžia tol , kol nors vienas žaidėjas uždengia savo kortelėje visus skaitmenis. Jis ir tampa nugalėtoju. Žaidimas pradedamas žaisti iš naujo. The 1st, 2nd and 3rd places can be designated. Gali būti nustatyta 1 , 2 ,3 vietos.

Slide 16

A circle game ,,SPARROW, SPARROW” Žaidimas “Žvirbli, žvirbli” Children (better only boys) make a circle holding each other’s hands low. If desired one of them might be chosen to stand in the middle of the circle to be a suffering sparrow. Vaikai (geriau vien tik berniukai) sustoja į ratą ir susikabina paprastai žemai. Labai norit,veinas gali būti išrenkamas vidurin vaidinti sergantį žvirblelį. Sparrow, sparrow -What, what, what? Where are you sitting? - In the chimney. What are doing? - I am ill. What is the problem? - I have a headache.

Slide 17

A circle game ,,SPARROW, SPARROW” Žaidimas “Žvirbli, žvirbli” The song -dialogue: Going round the circle the children sing the song. Eidami ratu vaikai dainuoja šį tekstą. Showing how it hurts. Rodoma, kaip skauda. Sparrow, sparrow -What, what, what? Where are you sitting? - In the chimney. What are doing? - I am ill. What is the problem? - I have a headache.

Slide 18

The children run their hands. Holding their heads the children go around the circle and doddering their heads of pain sing. Vaikai paleidžia rankas ir vaizduoja, kaip žvirbleliui “galvelę skaudėjo”: susiima abiem rankom už galvos ir eina, iš skausmo krypuodami. Poor sparrow is ill, It has a headache.

Slide 19

When the circle is repeated theother parts of the sparrow’s body can hurt: wings, legs, eyes, stomach and etc. The children can show the pain as they imagine. But wile singing “I have a pain in the back” the children lie supine on the floor, clap their hands and stamp their feet. Ratelį kartojant, gali skaudėti kojelė, nagelis, pilvelis, sparneliai ir t.t. Kiekvienąsyk vaikai vaizduoja tą skaudėjimą, kaip kas sugeba. Dainuodami “nugarą skaudėjo”, visi parktinta ant žemės aukštielninki ir ploja delnais, kojomis mušdami į grindis.

URL:
More by this User
Most Viewed