Дунавската равнина –

+22

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Дунавската равнина – най-обширната равнинна област Човекът и обществото четвърти клас Сия Стоянова

Slide 2

Територията на България е разделена условно на по-малки части, за да се опознаят и изучат по-добре. Преходна област Рило-Родопска Простират се Четат се Какво знаем за равнинните земи?

Slide 3

1. Географско положение - граници.

Slide 4

2. Природа – повърхнина. Хълмът е неголямо възвишение, с кръгла или овална форма. Платото е равнина издигаща се над околния терен със стръмни склонове. Притокът е воден поток (ручей или река), който се влива в друга голяма река

Slide 5

3. Полезни изкопаеми, водно богатство, почви,резервати, природни паркове, градове. 1 2 3 4 5 6 7 Русенски Лом Янтра Осъм Искър Огоста Лом Вит

Slide 7

Резерват –защитена територия, в която се опазват ценни и редки видове застрашени от изчезване животни и растения. Свободното влизане е забранено. Природен парк – защитена територия, но може да има и селища, курортни комплекси и трудова дейност, които не застрашават природата.

Slide 8

ПП “Персина” -Бяла топола-65м, 200 години ПП “Русенски Лом” ПП “Шуменско плато”

Slide 9

Резерватът “Сребърна” е разположен на 2 км южно от р. Дунав и на 16 км западно от Силистра.

Slide 10

Град Видин – крепостта “Баба Вида” Град Русе-крепостта “Червен”

Slide 11

град Плевен- Плевенската панорама град Добрич-старобългарски некропол

Slide 12

град Шумен Шуменската крепост Мадарският конник

Slide 13

Да проверим Да опишем границите на областта. С _______________________________________ И_______________________________________ Ю_______________________________________ З________________________________________ Северна България - Река Дунав-на североизток с Румъния - Черноморското крайбрежие - Старопланинската област - Сърбия и Черна гора Работа в учебната тетрадка

Slide 14

План Географско положение - граници. Природа – повърхнина. Полезни изкопаеми, водно богатство, почви,резервати, природни паркове, градове.

Slide 15

Домашна работа- зад. 5,6,7/стр.7 от УТ Благодаря за вниманието!

URL: