ДИЈАГОНАЛИ И ВИСИНИ НА ПАРАЛЕЛОГРАМ-Снежана Златковска

+4

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ПАРАЛЕЛОГРАМИ ДИЈАГОНАЛИ И ВИСИНИ НА ПАРАЛЕЛОГРАМ

Slide 2

Колку дијагонали има паралелограмот? Паралелограмот има две дијагонали

Slide 3

А D C B AC и BD

Slide 4

m n B C A D

Slide 5

Растојанието од која било точка од правата m до правата n се вика растојание меѓу паралелните прави m и n.

Slide 6

А сега висини! Што ли е пак тоа???

Slide 7

А B C D D2 D1

Slide 8

Колку висини има паралелограмот? Паралелограмот има две висини

Slide 9

Растојанието меѓу двете паралелни страни се вика висина на паралелограмот

Slide 10

Пр 1) Нацртај паралелограм и повлечи ги висините од темето C

Slide 11

Решение: C D B A

URL: