СТАРОПЛАНИНСКА ОБЛАСТ

+85

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Старопланинска област 4 клас Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали “Просвета” С.Стоянова

Slide 2

Какво знаем за Дунавската равнина? на запад от Стара планина на север от Стара планина на юг от Стара планина Дунавската равнина е разположена.

Slide 3

притоците хълмовете речните долини Кои форми на повърхнината правят Дунавската равнина по- висока?

Slide 4

р. Места р. Янтра р. Марица През Дунавската равнина протича….

Slide 5

Русе Пловдив Плевен Кой град НЕ се намира в Дунавската равнина?

Slide 6

Арда Искър Струма Коя река напоява Дунавската равнина?

Slide 7

въглища гипс и каменна сол руди Кои полезни изкопаеми се добиват в Дунавската равнина?

Slide 8

зърнопроиз водство риболов животновъдство Коя трудова дейност Не е характерна за Дунавската равнина?

Slide 9

Дунавска равнина Старопланинска област Преходна област Рило- Родопска област Черноморско крайбрежие Да си припомним природните области.

Slide 10

Старопланинска област

Slide 11

Какво знаем за Стара планина от 3 клас?

Slide 12

1. Географско положение - граници Дунавската равнина Черноморското крайбрежие Преходната област Сърбия

Slide 13

Областта се намира по средата на България. Включва две планини: Предбалкан и Стара планина П р е д б а л к а н

Slide 14

2. Природа- повърхнина хълмове Предбалканът ниски планински ридове плата рид- продълговата форма, част от планината.

Slide 15

2. Природа- повърхнина полегати северни склонове Стара планина стръмни южни склонове вр. Ботев (2376 м)

Slide 16

3.Природни богатства полезни изкопаеми води р. Камчия р. Тунджа гори пасища природни паркове

Slide 17

4. Селища

Slide 18

5.Трудови дейности

Slide 19

Красива е Стара планина!

URL: