Taklimat Umum KSSR

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

1 Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Slide 2

2

Slide 3

3

Slide 4

4 Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab Latar Belakang

Slide 5

5 Teras ke-2 PIPP Dasar Membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni Matlamat Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi serta menerapkan nilai Latar Belakang

Slide 6

6 Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan untuk melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan Latar Belakang

Slide 7

7 Kurikulum Sekolah Rendah 1983 – Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) 1993 – Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 2003 – KBSR (Semakan) 2011 – Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Latar Belakang

Slide 8

8 KURIKULUM KEBANGSAAN “… SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN, KEMAHIRAN, NORMA, NILAI, UNSUR KEBUDAYAAN DAN KEPERCAYAAN UNTUK MEMBANTU PERKEMBANGAN SESEORANG MURID DENGAN SEPENUHNYA DARI SEGI JASMANI, ROHANI, MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK MENANAM DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL YANG DIINGINI DAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENGETAHUAN” [ AKTA PENDIDIKAN 1996 PERATURAN-PERATURAN (KURIKULUM KEBANGSAAN) PENDIDIKAN 1997 ]

Slide 9

9 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Dasar Pendidikan Kebangsaan Wawasan 2020 Rangka Rancangan Jangka Panjang Cabaran Abad Ke-21 Model Baru Ekonomi (MBE) Teori Pembelajaran 4 Pillars of Education (UNESCO) TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM Murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi Berilmu Pengetahuan Berketrampilan Percaya kepada Tuhan Berakhlak Mulia Berkeyakinan Murid yang Berdikari Global Player Daya Saing Daya Tahan Kemahiran Berkomunikasi Jati Diri Pekerja Berilmu Inovatif Kreatif Dahagakan Ilmu Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi Pencipta Teknologi Belajar Sepanjang Hayat Warga Negara Bertanggung jawab Berbudi Bersatu padu Patriotik Adil Penyayang Berbakti Hasrat Pendidikan

Slide 10

10 Transformasi Kurikulum Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah.

Slide 11

11 Transformasi Kurikulum

Slide 12

12 Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Berasaskan Prinsip KBSR : - Pendekatan Bersepadu - Perkembangan Individu Secara Menyeluruh - Peluang dan Kualiti Pendidikan yang Sama untuk Semua Murid - Pendidikan Seumur Hidup Asas Penggubalan KSSR

Slide 13

13 Bentuk KBSR KOMUNIKASI Kemahiran Asas (Membaca, Menulis & Mengira) Bahasa Matematik MURID PERKEMBANGAN DIRI INDIVIDU Kesenian dan Rekreasi Muzik Seni Visual Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup MANUSIA DENGAN ALAM SEKELILINGNYA Kerohanian, Nilai dan Sikap Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Kemanusiaan dan Persekitaran Sains Kajian Tempatan

Slide 14

Bentuk KSSR

Slide 15

15 ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)

Slide 16

16 Fokus Kurikulum

Slide 17

17 Kurikulum Berasaskan Standard KSSR digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran

Slide 18

18 Memastikan semua murid mencapai tahap yang ditetapkan dalam standard Membolehkan pengetahuan, kemahiran dan nilai diukur dengan jelas Memberi fokus terhadap keberkesanan pelaksanaan p&p Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning) Mengapa Standard?

Slide 19

19 Organisasi & Peruntukan Masa KSSR Tahap 1

Slide 20

20 Organisasi & Peruntukan Masa KSSR Tahap II

Slide 21

Kurikulum Pendidikan Khas terdiri daripada :- Masalah Pembelajaran Masalah Pendengaran Masalah Penglihatan PENDIDIKAN KHAS

Slide 22

22 Bahan Sokongan Kurikulum Buku Teks Buku Panduan Pengajaran Buku Panduan Kreativiti Buku Panduan Keusahawanan Buku Panduan TMK Dokumen Kurikulum Bahan Kurikulum Dokumen Standard Kurikulum

Slide 23

23

Slide 24

24 Penilaian P&P Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran Menggunakan kaedah penilian pelbagai Bersifat autentik dan holistik

Slide 25

25 Apakah saluran yang disediakan kepada guru-guru yang menghadapi masalah berkaitan KSSR? Guru digalakkan menghubungi JU, pegawai PPD atau pegawai JPN untuk mendapatkan khidmat nasihat berkaitan KSSR. KPM menyediakan laman web KSSR (www.moe.gov.my/bpk) untuk memudahkan guru berinteraksi sekiranya menghadapi masalah.

Slide 26

KBSR VS KSSR

Slide 27

27 Kesimpulan Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21; Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan; dan Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan.

Slide 28

28 Sekian, Terima kasih

URL: