LPO-11 Bild

+18

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Kursplan i Bild 2011 Varför vi har vi Bild. SYFTE CENTRALT INNEHÅLL KUNSKAPSKRAV Vad är viktigt i Bildämnet. Vad måste man kunna. Använda bilder för att berätta/visa Skapa bilder för hand och digitalt Presentera olika ämnesområden med bilder Tolka bilder

Slide 2

SYFTE Få kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Få erfarenheter av film, foto, design, konst och arkitektur. Få kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder Utveckla sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Få förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Ge möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap Utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid.

Slide 3

CENTRALT INNEHÅLL 7-9 Sid 1 Bildframställning Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande. Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer. • Göra berättande bilder Bildspel, film, plansch, websida Improvisera Hitta på egen musik Musik t.ex. i kombination med bild Göra berttande Göra berättande bilder Bildspel, film, affisch, serie.. Göra nytt av gammalt

Slide 4

CENTRALT INNEHÅLL 7-9 SID 2 Bildframställning Presentationer av eget bildskapande. Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang. Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder. Visa dina bilder på ett snyggt sätt Hur man får använda bilder Göra om bilder i datorn

Slide 5

Redskap för CENTRALT INNEHÅLL 7-9 bildframställning Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. Material och verktyg för två-och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften. Olika tekniker att skapa bilder och skulpturer Ge bilden mening med färg form och design

Slide 6

Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas CENTRALT INNEHÅLL 7-9 SID1 Bildanalys Kunna genomskåda bildbudskap i tex reklam och nyheter Studera och tyda hur ”amor-frågor” visas i bilder

Slide 7

CENTRALT INNEHÅLL 7-9 SID 2 Bildanalys Samtida konst och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap. Studera och tyda konstverk från olika tider och platser. Även byggnadsverk. Lära sig att använda ord som beskriver bildtekniker, konststilar, färger former och bildideer.

Slide 8

BETYGSSYSTEM A Kan alla kunskapskrav för A B Kan nästan hela A C Kan alla kunskapskrav för C D Kan nästan hela C E Kan alla kunskapskrav för E F Kan inte all kunskapskrav för E

Slide 9

Kunskapskrav E i slutet av åk9 C i slutet av årskurs 9 A i slutet av årskurs 9 Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår Det är exakt samma kunskaper I alla betygssteg Man behöver inte kunna fler saker för högre betyg Det som skiljer är HUR BRA man kan det Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet går fram Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår

Slide 10

Kunskapskrav sid 1 av 3 A åk9 . Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt. Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. . Använder färg, form och olika tekniker skickligt på ett sätt som passar till bildens idé. Kan utveckla ideer ur andras bilder och från andra källor tex föremål, film, texter . Kan göra uttrycksfulla, engagerande och spännande bilder

Slide 11

Kunskapskrav sid 2 av 3 A åk9 . Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet. Använder skisser och försök för att utveckla sina bildidéer. Kan visa upp sina bilder så att folk blir intresserade Kan utveckla ideer ur andras bilder och från andra källor tex föremål, film, texter

Slide 12

Kunskapskrav A åk9 Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuellkultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp. Kan förstå och använda många bildbegrepp som te x grodperspektiv, förgrund, metafor, komplementfärger, akvarell… Kan förstå meningen i olika typer av bilder och motivera det

Slide 13

Med vilken kvalitet kan du… Skapa bilder med ett budskap Använda olika bildtekniker Utveckla ideer med skisser och försök Sätta samman linjer, färger och former till talande, vackra eller intressanta bilder Presentera ämnessområden med bilder Beskriva och förstå bilder

Summary: Kursplan och bedömning i bild förklarat för lärare elever och föräldrar åk 7-9

URL: