La Població Espanyola

+6

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Autor: Antonio Gotsens Banderas

Slide 2

Slide 4

Sexe edat De la població d’un país Numero de persones X

Slide 6

1900: 18.616.630 1910: 19.990.669 1920: 21.388.551 1930: 23.677.095 1940: 26.014.278 1950: 28.117.873 1960: 30.582.936 1970: 33.956.047 1981: 37.742.561 1991: 39.433.942 2000: 40.499.791 2005: 44.108.530

Slide 8

1900: 18.616.630 1910: 19.990.669 1920: 21.388.551 1930: 23.677.095 1940: 26.014.278 1950: 28.117.873 1960: 30.582.936 1970: 33.956.047 1981: 37.742.561 1991: 39.433.942 2000: 40.499.791 2005: 44.108.530

Slide 10

1900: 18.616.630 1910: 19.990.669 1920: 21.388.551 1930: 23.677.095 1940: 26.014.278 1950: 28.117.873 1960: 30.582.936 1970: 33.956.047 1981: 37.742.561 1991: 39.433.942 2000: 40.499.791 2005: 44.108.530

Slide 11

Slide 12

1960: 30.582.936 1981: 37.742.561 2005: 44.108.530 2007: 45.200.737

Slide 18

= Alt baix Nombre de naixements molt més alt que defuncions o morts Disminueix el nombre de naixements

Slide 19

Nombre de fills per dona Molt baix 1,3 fills Habitatges petits preu vivenda Incorporació de la dona al treball Societat del benestar

Slide 22

Impacte de la immigració en la població i el nombre de naixements Tot i la disminució de la natalitat els últims anys la població augmenta i el nombre de fills per dona. Degut a:

Slide 23

Causes de la disminució de la mortalitat al segle XX Millora alimentació Millora condicions Sanitàries Desenvolupament econòmic Disminució mortalitat infantil Condicions sanitàries al moment del part i cures Alimentació dels nounats

Slide 24

Augment Esperança de vida Disminució mortalitat infantil Augment dels anys de vida de les persones Afavorit per:

Slide 25

Esperança de vida = Benestar social Països Rics Països Pobres + - + -

Slide 26

1900 esperança de vida 35 anys 2005 esperança de vida 83’7 anys 2005 esperança de vida 77’2 anys

Slide 27

Augment Esperança de vida Disminució Natalitat Causes

Slide 29

Fes l’exercici següent: Exercici 1 pàg 45. (Recorda que s’han de copiar els enunciats). Elabora l’enquesta de població de la pàg 53.

Slide 30

Sessió 4

Slide 31

Espanya País d’emigrants INICI SEGLE XX CAUSES ECONÒMIQUES DESTÍ Amèrica llatina LES MIGRACIONS EXTERIORS Laborals

Slide 32

Espanya País d’emigrants MITJANS SEGLE XX (1960-1970) CAUSES ECONÒMIQUES DESTÍ Països més industrialitzats LES MIGRACIONS EXTERIORS Laborals

Slide 33

Crisi del 1973 la crisi del petroli Desencadena una crisi econòmica mundial Factors de la Demografia: Els moviments migratoris Obertura de la sortida d’una Espanya pobra i atraçada a Europa. LES MIGRACIONS EXTERIORS Sortida Massiva d’espanyols Retorn a Espanya Degut a la Crisi del 1973 Degut a: Situació econòmica Necessitat mà d’obra a Europa

Slide 34

Factors de la Demografia: Els moviments migratoris LES MIGRACIONS INTERIORS Des de finals del segle XIX fins a 1960, es produeix una acceleració de l'èxode rural cap a les ciutats Les causes d'aquest fet són: El desenvolupament de la xarxa de ferrocarrils Dificultat per a l'emigració a ultramar a partir de la I Guerra Mundial Procés d'industrialització del País Basc i Catalunya Desenvolupament dels serveis i petita indústria a Madrid Crisi de la filoxera, progressiva mecanització de les àrees cerealístiques.

Slide 35

Factors de la Demografia: Els moviments migratoris LES MIGRACIONS INTERIORS Des de 1960 fins a 1975, es dóna un èxode rural massiu, afavorint un desenvolupament de les àrees metropolitanes Aquestes migracions tenien un caràcter definitiu

Slide 36

Factors de la Demografia: Els moviments migratoris LES MIGRACIONS INTERIORS

Slide 38

Sessió 5

Slide 39

País d’emigrants CAUSES CREIXEMENT ECONÒMIC (1986-2006) LES MIGRACIONS AVUI PROSPERITAT LABORAL (CREACIÓ LLOCS DE TREBALL) País receptor d’immigrants Entrada a la CEE 1986 Entrada a la Unió Europea 1986 Espanya PERÍODE MAJOR CREIXEMENT (2000-2006)

Slide 40

ESPANYA PAÍS QUE MÉS A CREIXUT EL NOMBRE D’IMMIGRANTS DE LA UNIÓ EUROPEA

Slide 42

La majoria nascuts a Espanya Població activa procedent del seus països d’origen Jubilats de països rics d’Europa

Slide 43

INICI ARRIBADA PROGRESSIVA D’IMMIGRANTS EXPLOSIÓ DEMOGRÀFICA D’ ARRIBADA D’IMMIGRANTS

Slide 44

Actualment el lloc d’origen amb un major creixement juntament amb Bolívia

Slide 45

Evolució dels llocs d’origen o procedència dels immigrants a Espanya Llocs d’origen amb un major % de creixement

Slide 46

Romania Marroc

Slide 48

Sessió 6

Slide 49

Per analitzar la població Espanyola cal conèixer :

Slide 50

Grup de població que te una ocupació remunerada o que busca feina POBLACIÓ ACTIVA La formen: Persones amb treball Persones en atur

Slide 51

Any 2007 % Població activa ocupada 59,10% 22.302.500 persones Homes 69,61% 12.890.600 Dones 48,98% 9.411.900 % Població activa aturada 6,21% 10,53%

Slide 52

Grup de població que no pot treballar o que fa una feina no remunerada La formen POBLACIÓ NO ACTIVA

Slide 53

La Seguretat Social: http://www.seg-social.es/Internet_1/PortalEducativo/Primaria/Nivel0/index.htm Web d’interès : Esquema Funcionament De la nòmina (€) percebuda pel treball realitzat L’òrgan de la Seguretat social es queda un % per mitjà d’una quota Fons de Garantia Social (protecció) Per a pagar les ajudes de les persones jubilades, a l’atur, malaltes, ... Tots els treballadors han d’estar afiliats a la Seguretat Social

Slide 54

64’5% 5’4% 18’1% 12%

Slide 55

81,21% 12,50% 6’21% 30,1% 5,4% 64,5% Evolució dels sectors d’ocupació Causes Mecanització agrícola País desenvolupat = molts serveis Èxode rural = treball a la indústria o serveis

Slide 56

INCORPORACIÓ DE LES DONES AL TREBALL REMUNERAT FORA DE LA LLAR Ocupació gairebé exclusiva als sector serveis: ensenyament, hostaleria, comerç, turisme...

Slide 58

Sessió 6

Slide 59

La població espanyola viu en municipis rurals i urbans:

Slide 60

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ URBANA I RURAL A ESPANYA POBLACIÓ RURAL POBLACIÓ URBANA

Slide 61

PER QUÈ AUGMENTA LA POBLACIÓ URBANA? CONCENTRACIÓ DE LA MAJORIA D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES MÉS OFERTA DE LLOCS DE TREBALL CAUSA Àrees metropolitanes

Slide 62

81,21% 12,50% 6’21% 30,1% 5,4% 64,5% Evolució dels sectors d’ocupació i l’abandó del camp Causes Mecanització agrícola País desenvolupat = molts serveis Èxode rural = treball a la indústria o serveis

Slide 63

ACTUAL ACTIVACIÓ DE LES ZONES RURALS DEGUT A: Turisme rural Segones residències Esports d’aventura

Summary: Tema sobre aspectes demogràfics de la Població Espanyola per a cicle superior d'educació primària

URL: