ιστοεξερεύνηση

+6

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Ιστοεξερευνήσεις Δικτυακές αποστολές WebQuests Επιμέλεια παρουσίασης: Αθανασία Παπαχρήστου

Slide 2

WebQuest είναι «η εκπαιδευτική δραστηριότητα (που εντάσσεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα) κατά την οποία οι περισσότερες ή και όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για την επίλυση ενός προβλήματος ή για τη σύνθεση μιας γνωστικής ενότητας, προέρχονται από το διαδίκτυο...» (Ορισμός του Bernie Dodge εισηγητή του όρου WebQuest) Ορισμός

Slide 3

Βασικά μέρη Εισαγωγή (Introduction) Αποστολή – Ζήτημα (Task) Διαδικασία – Πηγές (Process) Αξιολόγηση (Evaluation) Συμπεράσματα (Conclusion) Σελίδα εκπαιδευτικού (Teacher Page)

Slide 4

Εισαγωγή Σκοπός είναι να θέσει το πλαίσιο της δραστηριότητας να προσελκύσει την προσοχή του μαθητή και να τον «εμπλέξει» στην αναζήτηση να δώσει σημαντικές αρχικές πληροφορίες

Slide 5

Ορίζει την εργασία που θα αναλάβουν οι μαθητές και περιγράφει το προϊόν που θα πρέπει να παραχθεί στο τέλος της δραστηριότητας. Περιγράφει τα εργαλεία που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ο μαθητής για να δημιουργήσει και να παρουσιάσει το προϊόν της δραστηριότητάς του (πχ. κειμενογράφος, λογισμικό παρουσιάσεων, εννοιολόγησης χαρτών, βίντεο, κλπ). Αποστολή- Ζήτημα

Slide 6

Διαδικασία Πηγές Σκοπός της είναι: να δώσει αναλυτικά την περιγραφή της όλης διαδικασίας που θα ακολουθήσουν οι μαθητές για να επιτύχουν το στόχο τους να παράσχει πηγές σχετικές με την αποστολή

Slide 7

Η επιλογή των προτεινόμενων πηγών πρέπει να γίνεται με άξονες: Περιεχόμενο Να περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με τη δραστηριότητα των μαθητών Το υλικό τους να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των μαθητών

Slide 8

Μορφή Η πολυπλοκότητα των ιστότοπων να ανταποκρίνεται στις δεξιότητες πλοήγησης των μαθητών Η παρουσίαση των θεμάτων να είναι ενδιαφέρουσα και ελκυστική για τους μαθητές

Slide 9

Σκοπός της είναι: να παρουσιάσει ένα πλαίσιο αξιολόγησης και βαθμολόγησης της όλης διαδικασίας Αξιολόγηση

Slide 11

Ανακεφαλαιώνουν την εμπειρία Ενθαρρύνουν τον αναστοχασμό επί της διαδικασίας Προσθέτουν υψηλότερου επιπέδου ερωτήματα για μελλοντική έρευνα Συμπεράσματα

Slide 12

  αποκαλύπτει τους στόχους και τις επιλογές που έγιναν αναφορικά με το είδος των εργασιών και ερωτήσεων μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για το χρόνο που απαιτήθηκε ή την πρόοδο που επιτεύχθηκε για να διευκολύνει τη χρήση της ιστοεξερεύνησης από άλλους εκπαιδευτικούς Σελίδα εκπαιδευτικού

Slide 13

Καθορισμός εφικτών διδακτικών στόχων Γνωστικός προσανατολισμός των μαθητών Δημιουργία ενδιαφέροντος με την ανάθεση εφικτών καθηκόντων και εργασιών Παροχή των μέσων και υλικών Σωστή καθοδήγηση για την περάτωση των εργασιών που ανατέθηκαν Ποια είναι τα βασικά στοιχεία ενός επιτυχημένου σχεδιασμού μιας ιστοεξερεύνησης;

Slide 14

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας με διάφορα μέσα και τρόπους Δυνατότητα αυτοαξιολόγησης Η εκπαιδευτική αξία του έργου (στόχος η διαθεματικότητα) Η προσωπική αξία για τους μαθητές

Slide 15

Οι προτεινόμενες πηγές στο διαδίκτυο να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της δραστηριότητας και στο επίπεδο των μαθητών Οι δυνατότητες πρόσβασης και η διαθεσιμότητα του πληροφοριακού υλικού Οι χρονικές απαιτήσεις του έργου /η έκταση θέματος

Slide 16

Κίνητρο για τους μαθητές Συμβολή στην οικοδόμηση γνώσεων Κριτική σκέψη Συνεργατική μάθηση Ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ Πόσο βοηθάει μια ιστοεξερεύνηση στη μάθηση και τη διδασκαλία;

Slide 17

Χρησιμοποιώντας λογισμικό παρουσίασης ή κατασκευής ιστοσελίδων Χρησιμοποιώντας ειδικές διαδικτυακές υπηρεσίες : Ιστολόγιo (Blogger, Wordpress, Sch.gr) WEBQUEST - ελληνική κοινότητα Zunal Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ιστοεξερεύνηση;

Slide 18

Και τώρα… ας φτιάξουμε την ιστοεξερεύνησή μας Επιμέλεια παρουσίασης: Αθανασία Παπαχρήστου

URL:
More by this User
Most Viewed