CHIMIE ORGANICA

+67

No comments posted yet

Comments

ane4kalungu (4 years ago)

like

Slide 1

CHIMIA ORGANICĂ CHIMIA COMPUŞILOR ORGANICI

Slide 2

Scurt istoric Termenul de chimie organică a fost introdus în anul 1808 de către chimistul suedez Jöns Jacob Berzelius. Prima sinteză organică a fost realizată de chimistul german Friederich Wöhler în 1828; el a obţiunt ureea din clorură de amoniu şi cianat de argint. J.J. Berzelius Friederich Wöhler

Slide 3

Scurt istoric Apariţia şi dezvoltarea chimiei organice în România este datorată chimistului Petru Poni (1841-1925), Constantin Istati (1850-1918), Lazăr Edeleanu şi Costin Dimitrie Neniţescu (1902-1970) – întemeietorul Şcolii româneşti de chimie organică. Petru Poni C. D. Neniţescu

Slide 4

Definire Chimia organică este chimia compuşilor organici: sinteza compuşilor organici stabilirea structurii proprietăţile fizice şi chimice elucidarea mecanismelor reacţiilor chimice specifice Componentele compuşilor organici sunt elemente organogene: C, H, O, N,Halogeni, S, P şi uneori şi ioni metalici.

Slide 5

Legături covalente Legătura covalentă se formează prin întrepătrunderea a doi orbitali atomici monoelectronici, cu formarea unui orbital molecular. Tipuri de orbitali moleculari Orbital molecular σ Orbital molecular π Rezultă prin întrepătrunderea a doi orbitali atomici de-a lungul axei nucleelor. Permite rotirea atomilor legaţi! Rezultă prin întrepătrunderea laterală a doi orbitali p cu axe paralele. Nu permite rotirea atomilor legaţi !

Slide 6

Catene de carbon Componenta de bază a compuşilor organici este CARBONUL: Configuraţia electronică: 1 s2 2s2 2p2  valenţa 4 În starea de hibridizare sp3, formează 4 legături simple σ (legături între orbitali hibrizi) În stare de hibridizare sp2, formează 3 legături σ şi 1 legătură π (legătură între orbitali p) În stare de hibridizare sp, formează 2 legături σ şi 2 legături π Fiind nemetal, formează legături covalente !

Slide 7

Hibridizarea carbonului Proces de combinare a orbitalilor sferici “s”, cu orbitali bilobali “p” cu formarea unui orbital hibrid cu un lob mic şi unul mare. Hibridizare sp3  prin combinarea 1 orbital s cu 3 orbitali p 4 orbitali hibrizi Hibridizare sp2  prin combinarea 1 orbital s cu2 orbitali p  3 orbitali hibrizi

Slide 8

Hibridizarea carbonului Hibridizare sp  prin combinarea 1 orbital s cu 1 orbitali p  2 orbitali hibrizi

Slide 9

Orientare spaţială Legături simple σ: spre vârfurile unui tetraedru regulat Legături duble σ-π : 3 σ coplanare 1 π perpendicular pe planul σ Legături duble σ-π –π: 2 σ coplanare 2 π în plane perpendiculare pe direcţia σ

Slide 10

Elemente organogene

Slide 11

Clasificarea catenelor DUPĂ TIPUL LEGĂTURII Saturate Nesaturate Aromatice C C C C C C C C C H H H H H H H H H H H H H H H H H H C C C C C C H H H H H H

Slide 12

Clasificarea catenelor MOD DE AŞEZARE A ATOMILOR DE CARBON Liniare Ramificate Ciclice C C C H H H H H H C C C H H H H H C H H H C C C C C C H H H H H H H H H H H H

Slide 13

Tipuri de atomi de carbon 1.Primari 2.Secundari 3.Terţiari 4.Cuaternari 1. C legat de un singur atom de carbon 2. C legat de doi atomi de carbon 3. C legat de trei atomi de carbon 4. C legat de patru atomi de carbon C C C H H H H H H H H 1. 2. C C C H H H H H C H H H 4. C C C H H H H H H 3. 2. 2. 1. 1. 1. 1.

Slide 14

Izomeri Substanţe cu aceeaşi formulă moleculară, dar proprietăţi fizico-chimce diferite IZOMERI DE CONSTITUŢIE Atomii au conectivităţi diferite DE CATENĂ DE POZIŢIE Diferă prin aranjamentul atomilor de carbon în catenă Diferă poziţia unei grupe funcţionale în catenă Grupa funcţională este acea grupă responsabilă de comportamentul funcţional al substanţei: legături multiple, -OH, -COOH, -X, -CN, etc.

Slide 15

Izomer trans Izomeri Substanţe cu aceeaşi formulă moleculară, dar proprietăţi fizico-chimce diferite STEREOIZOMERI Atomii orientări spaţiale diferite GEOMETRICI Aranjamente diferite ale atomilor faţă de un plan al moleculei Izomer cis Condiţia de existenţă a izomerilor – atomii dublu legaţi să aibă substituienţi diferiţi!

Slide 16

Analiza elementală Analiză calitativă Analiză cantitativă Stabileşte tipul elementelor chimice realizată prin reacţia de ardere Stabileşte concentraţia procentuală a elementelor chimice 1.Formula procentuală 2.Formula brută 3.Formula moleculară 4.Formula structurală ETAPE DE LUCRU

Slide 17

Formula procentuală Prin arderea a 3,12g de substanţă organică având masa moleculară 104 g/mol se obţin 3,36 dm3 CO2 şi 3240 mg H2O. Determină formula moleculară . Ştiind că în structura substanţei sunt numai legături simple, scrie o formulă de structură posibilă. Calculăm cantitatea de C şi H care intră în CO2, respectiv H2O: Determinăm compoziţia procentuală :

Slide 18

Formula brută Se împart procentele la masele atomice corespunzătoare : Se împart valorile obţinute la cea mai mică:

Slide 19

Formula moleculară Se compară masa formulei brute cu masa moleculară dată şi se stabileşte numărul de multiplicare : Determinăm formula moleculară prin multiplicarea formulei brute:

Slide 20

Formula structurală Exită numai legături simple ! C C C H H H H OH H H C H H C H H OH 1 2 3 4 5 Denumirea se stabileşte numerotând atomii catenei începând de la cel legat de o grupă funcţională! 1,4-pentandiol Prin mutarea grupei funcţionale sau modificarea catenei se pot obţine alţi izomeri . C C C H H H H OH CH3 H C H H OH 1 2 3 4 2 metil, 1-3 butan diol

Slide 21

Aplicaţii 2. Acidul lactic are formula structurală alăturată. Indicaţi: formula plană; formula moleculară; formula procentuală; 1. Completaţi cu atomi de hidrogen următoarele formule plane: A. B. C.

Slide 22

Aplicaţii 4. Prin arderea a 5,8 g de substanţă organică A (cu densitatea vaporilor substanţei A în raport cu aerul egală cu 2,0069), s-a obţinut 13,2 g CO2 şi 5,2 g H2O . Determinaţi formula moleculară a substanţei A (Maer= 28,9 g/mol; daer=MA/Maer). 3. Scrieţi formulele structurale a tuturor tipurile de izomeri posibili pentru o hidrocarbură cu 5 atomi de C . a. Hidrocarbură saturată; b. Hidrocarbură nesaturată; c. hidrocarbură ciclică. Specificaţi tipul atomilor de carbon, catena de bază şi radicalii organici .

Slide 23

Rezolvare 2. Acidul lactic a. formula plană; 1. Completaţi cu atomi de hidrogen următoarele formule plane: O H3 H 2. Acidul lactic b. formula moleculară; C3H6O3 b.

Slide 24

Rezolvare 2. Acidul lactic c. formula procentuală;

Summary: Introducere in studiul chimiei organice

Tags: chimie orgânica

URL: