Antologia poesia catalana, Salvador Espriu

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Marc Alba Víctor García Víctor Díaz Salvador Espriu

Slide 2

HISTORIA Durant el segle XX, el ritme dels canvis socials, científics i tecnològics s'accelera ràpidament. Es produeix una explosió de la població, i la població mundial arriba als 6000 milions cap a finals de segle. Quan acaba la Revolució Industrial, es desenvolupa una Revolució del Coneixement i de les Comunicacions que es basada en la Informàtica. Comença la Globalització econòmica i política del planeta. Els Estat Units es converteix la potència dominant, sobretot després del col·lapse de la majoria de règims comunistes. Tot i la proclamació dels Drets de l'Home i la constitució de l'ONU, el segle XX ha estat ple de guerres i conflictes, i el respecte als Drets Humans és mínim en molts llocs del planeta. SOCIETAT La societat està marcada per successos com: las guerres mundials, la Revolució russa i la Guerra Freda, a Espanya, trobem la guerra civil, i per tres grans corrents de pensaments com l’existencialisme, la psicoanàlisi el marxisme. Marc històric, social i cultural del segle XX CULTURA A Catalunya sorgeixen els moviments: Modernisme (trenca amb la cultura renaixentista) Noucentisme (representa la convergència entre política i cultura) Les Avantguardes (designa sèrie de moviments artístics i literaris, caracteritzades per la diversitat de corrents: cubisme, futurisme,etc

Slide 3

El Modernisme OBJECTIUS El trencament amb la cultura espanyola i catalana de la Renaixença. Obertura a Europa, incorporen a la cultura catalana tot al que a Europa s’identifica amb la modernitat. TEMES Conflicte artista-societat, l’artista s’enfronta a la societat burgesa, que el rebutja. Nacionalisme, potencia el catalanisme amb caràcter progressista i de regeneració. Natura i paisatge, projecten en ells els seus estat d’ànim. Actitud vitalista, l' inconformisme, la força de l'instint que lluita per les seves idees, influït per Nitzche. L’ARTISTA MODERNISTA Característiques: Modernitat- té la voluntat de transformar la cultura catalana, al mateix nivell que les seves germanes europees. Individualisme i messianisme (guia la societat a la modernització, renovació ideològica i moral) Enfrontament amb la societat- l’artista topa amb el rebuig de la societat, que no valora l’art. Professionalització- per ells ser artista és un professió digna i respectable. Lluiten per un reconeixement de la seva feina.

Slide 4

Va néixer al 1913 a Santa Coloma de Farners, llicenciat en Dret i en Historia per la Universitat de Barcelona. Es trasllada a Santa Coloma de Farners, a causa de la feina del pare. Rep el premi d’Honor de les lletres catalanes y la Medalla d’or de la generalitat de Catalunya. Sofreix un exili interior. Mor el 22 de febrer de 1985 a Barcelona. OBRA Temes: Visió crítica de la societat burgesa i les seves injustícies La mort i el pas del temps Vinculat a Arenys de Mar Paisatge del Maresme i la Sinera Mitificació d’un món destruït per la Guerra Civil Forma: Sarcasme, ironia i sàtira Situacions absurdes i personatges grotescos Influències culturals i literàries Salvador Espriu

Slide 5

Bibliografia

Slide 6

Oh/, que/ can/sat/ es/tic/ de /la /me/va 9 co/var/da, /ve/lla/, tan/ sal/vat/ge/ ter/ra, 10 i/ com/ m’a/gra/da/ri/a /d’a/llu/nyar/-me’n, 10 nord/ en/llà, 3 on/ di/uen/ que/ la/ gent/ és/ ne/ta 8 i /no/ble/, cul/ta/, ri/ca/, lliu/re, 8 des/vet/lla/da_ i/ fe/liç! 6 A/les/ho/res/, a /la/ con/gre/ga/ció, _els/ ger/mans/ di/ri/en 15 de/sa/pro/vant/: “Com /l’o/cell/ que/ dei/xa_ el/ niu, 11 ai/xí/ l’ho/me/ que/ se’n/ va/ del/ seu/ in/dret”, 11 men/tre/ jo/, ja/ ben/ lluny/, em /riu/ri/a 9 de/ la/ llei_ i /de/ l’an/ti/ga/ sa/vie/sa 9 d’a/quest/ meu_ à/rid/ po/ble. 5 Pe/rò/ no_ he/ de/ se/guir/ mai_ el/ meu/ som/ni 9 i _em/ que/da/ré_ a/quí/ fins/ a/ la/ mort. 9 Car/ sóc/ tam/bé/ molt/ co/vard/ i/ sal/vat/ge 10 i _es/ti/mo_ a/ més/ amb/ un 6 de/ses/pe/rat/ do/lor 6 a/ques/ta/ me/va/ po/bra, 6 bru/ta/, tris/ta/, dis/sor/ta/da/ pà/tri/a. 9 “Assaig de càntic en el temple”, d’El caminant i el mur Recompte sil·làbic Poemes (antologia de la poesia catalana)

Slide 7

Anàlisi

Slide 8

El /sol /ha_a/nat /daur/ant 6 el/ llarg /som/ni/ de /l’ai/gua. 6 A/quests /ulls /tan /can/sats 6 del /qui_ ar/ri/ba _a /la/ cal/ma 6 han /mi/rat,/ han /com/près, 6 o/bli/da/ven. 3   Lluny, /en/llà/ de /la /mar, 6 se’n/ va/ la /me/va/ bar/ca. 6 De/ ter/ra_ en/dins, /un /cant 6 amb/ l’ai/re /l’a/com/pa/nya: 6 “Et /per/dràs /pel/ ca/mí 6 que /no/ té/ mai /tor/na/da.” 6   So/ta/ la/ llum/ cle/ment 6 del/ ma/tí, /a /la /ca/sa 6 dels /morts/ del /meu /vell /nom, 6 dic /a/vui: /“Sóc /en/ca/ra.” 6 M’a/dor/mi/ré /de/mà 6 sen/se /por /ni /re/can/ça. 6 I/ be/sa/rà/ l’or /nou 6 la /se/re/nor /del /mar/bre. 6   So/li/ta/ri_en/ la /pau 6 del /jar/dí /dels /cinc /ar/bres, 6 he /co/llit /ja_ el/ meu /temps, 6 la/ ra/ra/ ro/sa /blan/ca. 6 Cri/dat,/ a/ra _en/tra/ré 6 a/ les /fos/ques /es/tan/ces. 6 El sol ha anat daurant el llarg somni de l’aigua. Aquests ulls tan cansats del qui arriba a la calma han mirat, han comprès, oblidaven.   Lluny, enllà de la mar, se’n va la meva barca. De terra endins, un cant amb l’aire l’acompanya: “Et perdràs pel camí que no té mai tornada.”   Sota la llum clement del matí, a la casa dels morts del meu vell nom, dic avui: “Sóc encara.” M’adormiré demà sense por ni recança. I besarà l’or nou la serenor del marbre.   Solitari, en la pau del jardí dels cinc arbres, he collit ja el meu temps, la rara rosa blanca. Cridat, ara entraré a les fosques estances. “Cançó del matí aclamat” d'El Caminant i el mur

Slide 9

Anàlisi

URL: