Curriculum_ESO i competències bàsiques

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

1 Disseny Curricular (LOE) Eixos bàsics del currículum de l’educació obligatòria a Catalunya Centre de Recursos de l’Alt Camp Montserrat Casas Vilalta

Slide 2

Idees força que orienten el currículum Remarcar que la llengua catalana, és la llengua vehicular a l’escola Potenciar una formació trilingüe (català , castellà i anglès) Establir les competències com a marc de referència bàsic Concretar les competències per àrees curriculars Remarcar la inclusió i normalitzar els programes de diversificació curricular Fomentar l’autonomia dels centres, tant en l’àmbit pedagògic com de gestió

Slide 3

3 El currículum ha de donar resposta als nous reptes de l’educació del segle XXI Volem avançar en la línia d´altres projectes: L’informe Delors de la Unesco sobre: L’educació del segle XXI http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF L’estudi PISA de la OCDE (Programa per a l’Avaluació Internacional d’estudiants que evalua els aprenentatges). www.pisa.ocde.org/ Edgar Morin: “Val més un cap ben clar que un cap ben plè” per: a. Saber organitzar els coneixements i b. Aprendre a viure Els sabers necessaris per l’educació del futur Projecte Tuning. Reflexió comuna a nivell europeu

Slide 4

4 Els sabers necessaris per l’educació del futur La relativitat del coneixement El coneixement pertinent i útil El dubte i la incertesa, per avançar en el coneixement El reconeixement de l’identitat La comprensió de la complexitat i de la diversitat El diàleg i els valors democràtics, com a factors bàsics per a la convivència

Slide 5

El currículum s’ha de concretar a partir de quatre grans principis 1) Significativitat: Per això cal que: Se centri en els problemes rellevants de l’actualitat i de la societat a partir de pocs temes. Relacioni els nous aprenentatges amb els anteriors i amb els fets i fenòmens del nostre entorn. 2) Integració i complexitat (el coneixement és global) Per això cal: Tenir la intenció d’ensenyar a pensar des d’una perspectiva interdisciplinària del coneixement. Inclogure l’ús de les TIC com a eines de treball, tant per rebre informació com per comunicar el coneixement

Slide 6

6 3) Fonamentat en els valors democràtics. Per això cal que: Fomenti el pensament crític i creatiu de l’alumnat sobre les qüestions, fets i fenòmens rellevants. Afavoreixi l’anàlisi d’un problema des de diferents perspectives, confronti punts de vista oposats i faciliti el posicionament individual en base als coneixements que aporta la ciència. Fomenti la participació activa i responsable en la vida social i política de l’alumnat.

Slide 7

7 4) Acció i aplicació Per això cal que: Faciliti l’adquisició d’aprenentatges a través de: l’obtenció, selecció i interpretació de la informació per a construir coneixement, comunicar-lo i contrastar-lo amb els dels altres. Permeti utilitzar els aprenentatges en contextos propers a la vida real Desenvolupi competències: aplicació dels coneixements, habilitats i actituds a la resolució de problemes en contextos diferents amb qualitat i eficàcia.

Slide 8

8 Què entenem per competència? La capacitat d’utilitzar de manera transversal: els coneixement SABER les habilitats SABER FER els valors i les actituds SER Per a què? Per a poder interpretar i resoldre problemes de la vida quotidiana en situacions imprevistes i en contextos diferents Com fer-ho? A través dels continguts curriculars A través del treball a l’aula De la implicació en la vida del centre Del coneixement i compromís amb l’entorn

Slide 9

9 Competències bàsiques. 1 1. Competències transversals Competència comunicativa lingüística i audiovisual Competència artística i cultura Competències metodològiques Tractament de la informació i competència digital Competència matemàtica Competència d’aprendre a aprendre

Slide 10

Competències bàsiques

Slide 11

Competències bàsiques

Slide 12

Competències bàsiques

Slide 13

Competències bàsiques

Slide 14

Competència en comunicació lingüística Competència transversal Capacitació per a la construcció del discurs propi de cada àmbit científic a partir de les competències lingüístiques: descriure, narrar, explicar, interpretar, justificar i argumentar. Capacitació per a comunicar, oralment i per escrit, el propi pensament i coneixement. Coneixement i ús adequat del vocabulari propi de cada ciència

Slide 15

Competència cultural i artística Competències transversal Coneixement i valoració de les manifestacions artístiques. Desenvolupament del sentit estètic, la capacitat d’emocionar-se. Protecció del patrimoni històric, artístic i mediambiental i comprensió del seu paper en la formació de la cultura.

Slide 16

Tractament de la informació i competència digital Competència metodològica Recerca, selecció, organització i interpretació de la informació a partir de fonts diverses, especialment del suport digital Capacitació per a distingir entre informacions rellevants i anecdòtiques i entre informacions objectives i subjectives i per tant, la intencionalitat dels missatges. Contrastació de la informació a partir de fonts diverses i de la seva comparació per al desenvolupament del pensament crític.

Slide 17

Competència matemàtica Competència metodològica Utilització dels nombres i el càlcul en contextos pràctics per dibuixar, mesurar i calcular Ús de tècniques de representació geomètrica per projectar formes dels objectes i els espais. Utilització de sistemes convencionals de representació espacial (maquetes, plànols, mapes) per obtenir o comunicar informació relativa a l'espai físic Interpretació i presentació d’informació a partir de taules, gràfics i quadres estadístics.

Slide 18

Aprendre a aprendre Competència metodològica Plantejament de preguntes per la resolució de problemes: què?, quan?, on?, com? per què? .... Desenvolupament d’estratègies per a buscar, organitzar, recuperar, comprendre i interpretar la informació (resums, esquemes, mapes conceptuals...). Desenvolupament del pensament complex (estratègies de raonament, anàlisi multicausal de variables, plantejament d’hipòtesis...) Desenvolupament d’estratègies de regulació i autoregulació, per aprendre a millorar i per saber comunicar el que s’ha après

Slide 19

19 Competències bàsiques. 2 3. Les relatives al desenvolupament personal. Desenvolupament i afirmació de la identitat personal, actitud oberta, flexible, autònoma i de compromís vers els altres Competència d’autonomia i iniciativa personal 4. Les específiques relacionades amb la cultura i la visió del món. Conviure i habitar el món, esdevenir membres actius en una societat democràtica i participativa Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, social, cultural, econòmic…. Competència social i ciutadana

Slide 20

Autonomia i iniciativa personal Desenvolupament personal Capacitació d’estratègies de planificació i execució en les tasques quotidianes. Capacitació per a la presa de decisions a partir de la reflexió. Desenvolupament de la iniciativa personal i voluntat d’actuar. Capacitació per a la reflexió sobre l’acció i fer propostes per a la millora.

Slide 21

Coneixement i interacció amb el món Específiques relacionades amb la visió del món Coneixement de l´entorn i interacció entre l´entorn i l’activitat humana. Desenvolupament d’actituds i actuacions per a la sostenibilitat. Comprensió de la interdependència dels agents, els fets i els fenòmens naturals, socials, econòmics, polítics, culturals... en un món global.

Slide 22

Competència social i ciutadana Específiques relacionades amb la visió del món Respecte i assumpció de la diversitat cultural com una riquesa personal i col·lectiva. Contextualització dels problemes socials i la seva resolució a través d’un pensament racional i creatiu. Valoració i exercici del diàleg, la cooperació i el treball col·laboratiu com a mitjans per a la construcció de la societat. Participació ciutadana com a mitjà per a l’acció en la vida política i social de les comunitats de pertinença (família, escola, barri...

Slide 23

> Ser i actuar de forma autònoma > Pensar raonar i comunicar > Descobrir i tenir iniciativa > Conviure i habitar el món que condueixi al debat en els centres en base a l’aportació de les àrees curriculars a l´adquisició de les competències bàsiques

Slide 24

24 Fomentar l’autonomia dels centres Àmbit pedagògic: Projecte curricular educatiu i curricular propi Adaptacions curriculars segons necessitats Avaluacions d’acord amb el Projecte aplicat Organització dels aprenentatges segons necessitats b. Àmbit de gestió: Organització pedagògica del centre Establir prioritats segons Projecte Educatiu Autonomia en la gestió econòmica Establir la selecció del personal a partir de perfils

Slide 25

25 ... Projectes interdisciplinars que pot dissenyar el centre L’organització horària flexible permet el desenvolupament de projectes interdisciplinaris El treball per projectes és un marc molt adequat per a l’adquisició de les C.B. Permet treballar: 1. La recerca, selecció, organització i interpretació de la informació 2. El treball interdisciplinari al voltant de situacions-problema 3. L´ús de la llengua en la reconstrucció i comunicació del coneixement 4. La construcció compartida del coneixement a través del treball cooperatiu

Slide 26

26 1r. Curs: Projecte que tingui com a centre d’interès les ciències socials, per exemple, el paisatge. Interdisciplinarietat amb llengua, ciències naturals, i tecnologia. 2n. Curs: Projecte que tingui com a centre d’interès les ciències naturals, per exemple, l´alimentació. Interdisciplinarietat amb llengua, matemàtiques, i tecnologia. 3r Curs: Projecte que tingui com a centre d´interès la tecnologia, per exemple, l’habitatge. Interdisciplinarietat amb llengua, anglès, matemàtiques.

Summary: molt ben explicat

Tags: educació

URL:
More by this User
Most Viewed