Spec. pedagogės pranešimas

+42

No comments posted yet

Comments

Slide 1

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GRUPĖS negalios, sutrikimai (mokymosi sutrikimai) SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ LYGIAI BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PRITAIKYMAS Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė, specialiojo ugdymo konsultantė Eglė Černiauskaitė

Slide 2

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymu MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GRUPIŲ NUSTATYMO IR SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ SKIRSTYMO Į LYGIUS TVARKOS APRAŠAS reglamentuoja asmenų iki 21 metų negalių, sutrikimų, mokymosi sunkumų, dėl kurių kyla specialieji ugdymosi poreikiai, nustatymą ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius kriterijus.

Slide 3

Aprašu vadovaujasi savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – PPT), Lietuvos aklųjų ir silpnaregių centro (toliau – LASUC), Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro (toliau – LKNUC) specialistų komandos, švietimo įstaigų vaiko gerovės komisijos (VGK) bei Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (SPPC). Šiame tvarkos Apraše apibrėžiamos negalės, sutrikimai ir mokymosi sunkumai, kuriuos turintys asmenys priskiriami specialiųjų ugdymosi poreikių grupėms ir turi teisę gauti specialiojo ugdymo paslaugas švietimo įstaigose.

Slide 4

sutrikimų grupės mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupės

Slide 5

Apraše įvardintos diagnostinės kategorijos atitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. OECD) nuostatas dėl bendrųjų tarptautinių kategorijų naudojimo, identifikuojant asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, o taip pat derintos su Lietuvos sveikatos apsaugos įstaigose naudojama Tarptautine ligų klasifikacija (TLK-10) ir Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašu (patvirtintu 2005 m. kovo 23 d. Nr. V-188/A1-84/ISAK-487). Kategorijų / grupių išskyrimas grindžiamas problemos raiškos, ne priežasties kriterijumi.

Slide 6

Pagal ugdymosi sunkumų pobūdį ir jų trukmę (pastovus, ilgalaikis, laikinas) skiriamos trys mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupės: mokiniai, turintys negalių (A kategorija), mokiniai, turintys sutrikimų (B kategorija), mokiniai, turintys mokymosi sunkumų (C kategorija).

Slide 7

Mokinių, turinčių negalių, grupė priskiriami mokiniai, turintys raidos, sensorinių, fizinių funkcijų ir kitų sveikatos sutrikimų, kurių kilmė gali būti biologinė (priežasties pašalinti pedagoginėmis priemonėmis neįmanoma). Pagal Gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK) diagnozę šiems asmenims nustatoma sunki, vidutinė ar lengva negalia. Skiriamos ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos, ir papildomos medicininės, socialinės paslaugos.

Slide 8

(1) Mokinių, turinčių negalių, grupei priskiriami mokiniai, turintys: 1. intelekto sutrikimą (nežymų, vidutinį, žymų, labai žymų, nepatikslintą); 2. regos sutrikimą (vidutinę silpnaregystę, žymią silpnaregystę, aklumą su regėjimo likučiu, praktišką aklumą, visišką aklumą, kitus regėjimo sutrikimus); 3. klausos sutrikimą (nežymų klausos sutrikimą, vidutinį klausos sutrikimą, žymų klausos sutrikimą, labai žymų klausos sutrikimą, gilų klausos sutrikimą (kurtumas); 4. kochlearinių implantų naudotojai;

Slide 9

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras Ateities g. 44 LT-06329, Vilnius Lietuva Tel./faksas: 8 5 2484100 Tel.: +370 650 95961 El.paštas: lasuc@lass.lt Internete: http://www.lasuc.lt

Slide 10

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras Filaretų 36 LT – 01210, Vilnius Lietuva Tel./faksas +370 5 2154427 El. paštas rastine@lknuc.lt Internete: http://www.deafcenter.lt

Slide 11

(2) Mokinių, turinčių negalių, grupei priskiriami mokiniai, turintys: 5. judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų (lengvų judesio ir padėties sutrikimų, vidutinių judesio ir padėties sutrikimų, sunkių judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių neurologinių sutrikimų); 6. įvairiapusių raidos sutrikimų (vaikystės autizmą; atipišką (netipišką) autizmą, Rett’o sindromą, Asperger’io sindromą, kitus įvairiapusius raidos sutrikimus); 7. kurčneregystę; 8. kompleksines negales.

Slide 12

Mokinių, turinčių sutrikimų, grupė priskiriami mokiniai, turintys mokymosi (bendrųjų ir specifinių mokymosi sutrikimų), o taip pat elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, kurie pasireiškia vaikui įsisavinant mokymosi programą. Šiems mokiniams reikalingas ilgalaikis specialusis ugdymas, specialioji pedagoginė pagalba, gali būti skiriamos psichologo, socialinės ir /arba medicininės paslaugos.

Slide 13

Mokinių, turinčių sutrikimų, grupei priskiriami mokiniai, turintys: 1. mokymosi sutrikimų (bendrųjų mokymosi sutrikimų; specifinių mokymosi sutrikimų - skaitymo, rašymo, matematikos; neverbalinių mokymosi sutrikimų); 2. kalbėjimo ir kalbos sutrikimų (kalbėjimo - fonetinių sutrikimų, sklandaus kalbėjimo sutrikimų, balso sutrikimų; kalbos - fonologinių sutrikimų; kalbos neišsivystymą; kalbos netekimą); 3. elgesio ir/ar emocijų sutrikimų (aktyvumo ir dėmesio sutrikimų - aktyvumo, dėmesio, aktyvumo ir dėmesio, elgesio sutrikimų - prieštaraujančio neklusnumo sutrikimą; elgesio sutrikimą (asocialų elgesį); emocijų sutrikimų - nerimo spektro sutrikimą; nuotaikos spektro sutrikimą); 4. kompleksinių sutrikimų.

Slide 14

Bendrieji mokymosi sutrikimai (1.1) Pasireiškia mokymosi pasiekimų atsilikimu iš dviejų ar daugiau mokomųjų dalykų. Šis atsilikimas tikėtinas kai asmens intelektiniai gebėjimai yra žemi (IQ 70-79).

Slide 15

Specifiniai mokymosi sutrikimai (2.1) Pasireiškia mažesniais skaitymo, rašymo ar matematikos mokymosi pasiekimais, nei tikėtina pagal intelektinius gebėjimus (kai IQ yra 80 ir daugiau) bei vaiko amžių atitinkantį ugdymą. Sutrikimams būdinga, kai dėl atskirų pažinimo procesų neišlavėjimo ar sutrikimo mokymosi pasiekimai neatitinka standartų, tačiau jų priežastimi nėra intelekto, sensoriniai sutrikimai bei netinkamas ugdymas ar sociokultūrinės sąlygos.

Slide 16

Skaitymo sutrikimai (1.2.1.) žodžių skaitymo sunkumai; sklandaus skaitymo sunkumai; teksto supratimo sunkumai; visiškas negebėjimas skaityti.

Slide 17

Rašymo sutrikimai (1.2.2.) žodžio struktūros iškraipymas; raidžių formos, eiliškumo žodyje ar rašymo krypties reversijos; rašybos taisyklių netaikymas; sunkumai perteikiant mintį raštu; neįskaitomas arba sunkiai įskaitomas raštas; visiškas negebėjimas rašyti.

Slide 18

Matematikos mokymosi sutrikimai (1.2.3.) pagrindinių matematinių įgūdžių sunkumai; matematinių terminų pavadinimo ir suvokimo, žodžiu pateiktų užduočių užrašymo skaičiais sunkumai; skaitmenų, matematinių ženklų, skaičių, simbolių suvokimo, skaičių užrašymo sunkumai; faktų, veiksmų sekos ir sprendimo būdų, reikalingų atlikti matematikos užduotį, atsiminimo sunkumai; tekstinių uždavinių sprendimo sunkumai.

Slide 19

Neverbaliniai mokymosi sutrikimai (1.3) Tai nauja menkai pažįstama grupė, kuriai būdingas simptomų kompleksas (sindromas, o ne pavieniai požymiai) Vizualinės erdvinės informacijos apdorojimo sunkumai (vaizduotės stoka, prasta vizualinė atmintis, sutrikęs regimojo skyrimo ir vizualinių detalių atpažinimas, klaidingas erdvinis suvokimas bei erdvinių ryšių nustatymas; Mokymosi sunkumai (daugiau sunkumų matematikoje, sunkiai sekasi rašyti, skaičiuoti, operuoti abstrakčiomis sąvokomis); Socialiniai - emociniai sunkumai (sunku prisitaikyti naujose situacijose; socialinio suvokimo, sprendimų bei sąveikos sunkumai, hiperaktyvumo tendencijos ankstyvojoje vaikystėje, sunkumai nurimstant). Paplitimas: 5-10 proc. vaikų su mokymosi sutrikimais grupėje (Rourke, 1989); 0,1-1 proc. bendroje populiacijoje

Slide 20

Pavyzdžiai (1) NEGALIOS IR SUTRIKIMO DERINYS Negalios ir sutrikimo derinys: negalia dėl nežymaus intelekto sutrikimo, elgesio sutrikimas (prieštaraujantis neklusnumas). Negalios ir sutrikimo derinys: kompleksinė negalia dėl vidutinio klausos sutrikimo bei lengvo judesio ir padėties sutrikimo, emocijų ( nuotaikos spektro) sutrikimas. Negalios ir sutrikimo derinys: kompleksinė negalia dėl nežymaus intelekto sutrikimo bei lengvo judesio ir padėties sutrikimo, kompleksinis sutrikimas: aktyvumo ir dėmesio bei kalbos ( vidutinis kalbos neišsivystymas) sutrikimai.

Slide 21

Pavyzdžiai (2) NEGALIOS IR MOKYMOSI SUNKUMŲ DERINYS Negalios ir mokymosi sunkumų derinys: negalia dėl vidutinio judesio ir padėties sutrikimo, mokymosi sunkumai dėl mokymosi ne gimtąja kalba. SUTRIKIMO IR MOKYMOSI SUNKUMŲ DERINYS Sutrikimo ir mokymosi sunkumų derinys: kalbos sutrikimas (vidutinis kalbos neišsivystymas), mokymosi sunkumai dėl sulėtėjusios raidos ( pažinimo, motorikos, kalbos). NEGALIOS, SUTRIKIMO IR MOKYMOSI SUNKUMŲ DERINYS Negalios, sutrikimo ir mokymosi sunkumų derinys: negalia dėl nežymaus klausos sutrikimo, dėmesio sutrikimas, mokymosi sunkumai dėl nepalankių aplinkos veiksnių.

Slide 22

Programos pritaikomos Pritaikant Bendrąsias (pradinio, pagrindinio, vidurinio) ugdymo programas dalykų programų turinį mokinių pasiekimų vertinimą integruojant dalykų programas Pritaikant programų įgyvendinimo bendruosius ugdymo planus keičiant nustatytą pamokų skaičių programai įgyvendinti skiriant pamokas mokinio specialiesiems ugdymo poreikiams tenkinti – specialiosios pamokos planuojant švietimo pagalbą – specialiąsias pratybas keičiant programos struktūrą: vietoje vienų dalykų, įvedami kiti, pvz.: kurtiesiems vietoje muzikos, antrosios užsienio kalbos įvedama lietuvių gestų kalba.

Slide 24

Pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos yra skirtos pedagogams, ugdantiems vidutiniškai, žymiai ir labai žymiai sutrikusio intelekto vaikus Pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos specialiųjų poreikių žemų ir labai žemų intelektinių gebėjimų mokinių ugdymui Pradinio ugdymo Bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos specialiųjų poreikių mokinių kalbiniam, matematiniam ir socialiniam bei gamtamoksliniam ugdymui

Slide 25

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ LYGIAI specialiųjų ugdymosi poreikių grupė specialiųjų ugdymosi poreikių lygiai

Slide 26

SUP lygiai Mokinių (išskyrus ikimokyklinio amžiaus vaikus), turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei kriterijai ir įverčiai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei kriterijai ir įverčiai. Specialiųjų ugdymosi poreikių lygiai: nedideli, vidutiniai, dideli labai dideli.

Slide 27

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ LYGIAI http://www.pradinukai.lt

Slide 28

1. Programų pritaikymo apimtis Ugdymo programų pritaikymas nuo 1-2 dalykų ar ugdymo sričių iki dalyko turinio visiško keitimo ir pritaikymo veiklomis, savarankiškumo, socialiniams įgūdžiams ugdyti.

Slide 29

2. Mokinio pasiekimai Vertinamas mokinio pasiekimų atitikimas dviejų metų laikotarpiu nurodytų mokinių pasiekimų lygių požymiams.

Slide 30

3. Ugdymo planas Ugdymo planas reglamentuoja , ko mokyti vaiką. SUP turinčiam mokiniui ugdymo planas gali būti pritaikomas koreguojant jį iki 30 procentų , didinant ar mažinant atskiriems dalykams skiriamų valandų skaičių ar atskirai organizuojant dalykų mokymą.

Slide 31

4.Ugdymosi metodų ir būdų pritaikymas Ugdymo metodų pritaikymas pasireiškia tuo, kaip ir kokiu santykiu įprastiniai darbo su visais klasės vaikais metodai mokymo procese derinami su alternatyviais (pakaitiniais, kitais galimais), individualiai juos parenkant SUP turinčiam mokiniui. Metodai pasirenkami ir pritaikomi atsižvelgiant į vaiko psichinių ir fizinių funkcijų būklę, intelekto lygį bei struktūrą, į vaikui būdingas mokymosi strategijas. Aktualu pritaikyti mokymo metodus vaikams, turintiems negalių ir sutrikimų, kadangi negalios ir sutrikimai sąlygoja skirtingą vaikų pažinimo lygį, galimybes ir būdą, lemia savitą mokymosi strategijų pobūdį.

Slide 32

5. Vadovėliai ir mokymosi priemonės Vadovėliai ir mokymo priemonės parenkami ir pritaikomi atsižvelgiant į 1) mokinio ugdymo planą, 2) ugdymo turinį, 3)programos pritaikymo lygį bei 4)mokymosi būdus, kuriuos didaktiniu požiūriu geriausiai realizuoja tam tikras vadovėlis ar mokymo priemonė. Rekomendacijos mokykloms dėl specialiųjų mokymo priemonių pasirinkimo pateiktos SPPC puslapyje www.sppc.lt

Slide 33

6. Ugdymo(si) vietos parinkimas Ugdymo(si) vieta ir aplinka pritaikoma parenkant tinkamą vietą klasėje (grupėje) ar sukuriant ugdymo aplinką, kuri leidžia tinkamiausiu būdu tenkinti asmens SUP. Ugdymo vietos ir aplinkos pritaikymas itin aktualus mokant vaikus, turinčius negalių (judesio ir padėties, klausos, regos sutrikimai, autizmo spektro sutrikimai ir kai kurių sutrikimų (elgesio ir emocijų sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir kt.)

Slide 34

7. Techninės pagalbos priemonės Ugdymui(si) skirtos techninės pagalbos priemonių poreikio lygmuo nustatomas pagal reikalingos pagalbos intensyvumą (pradedant epizodiniu ir baigiant nuolatiniu jos poreikiu). Vežimėliai, kūno fiksatoriai, įtvarai, kompiuteris su specialias priedais, Brailio rašymo mašinėlė, klausos aparatas ir pan.

Slide 35

8. Specialioji pedagoginė pagalba Specialioji pedagoginė (specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo) pagalba – pedagoginių priemonių sistema, padedanti užtikrinti veiksmingą specialiųjų poreikių turinčių asmenų ugdymą. Ji vertinama pagal reikalingos pagalbos intensyvumą (nuo 1 iki 5 ir daugiau užsiėmimų per savaitę).

Slide 36

9. Specialioji pagalba Pagalbos mokiniams teikėjai – mokytojo padėjėjas, gestų kalbos vertėjas. Anksčiau buvo apibrėžiama kaip pedagogo padėjėjo, gestų kalbos vertėjo, ergoterapeuto, kineziterapeuto ir kt. pagalba. Keičiasi (siaurėja) specialiosios pagalbos turinys. Specialioji pagalba vertinama pagal jos intensyvumo poreikį (nuo 1 iki 8 val. per dieną).

Slide 37

10. Psichologinė pagalba 11. Socialinė pedagoginė pagalba Vertinama pagal jos intensyvumo poreikį, kurį įvertina ir nustato socialinis pedagogas. Vertinama pagal jos intensyvumo poreikį, kurį įvertina ir nustato psichologas.

Slide 38

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintos Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės (Žin., 2011, Nr. 79-3869) nustato, kad vienas mokinys, dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų turintis didelių arba labai didelių specialiųjų ugdimosi poreikių, besimokantis bendrojo ugdymo klasėje, prilyginamas dviem  tos klasės mokiniams. Atitinkamai gali būti mažinamas didžiausias nustatytas mokinių skaičius klasėje. Bendrojo ugdymo klasėje, jungtinėje klasėje gali būti ne daugiau kaip 3 mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (skaičius taikomas sudaromoms naujoms klasėms, jungtinėms klasėms). Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 patvirtintas Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose tvarkos aprašas nustato, kad mokytojo padėjėjo paslaugos teikiamos mokiniui ar(ir) mokinių grupei, turinčiai vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dėl įgytų ir įgimtų sutrikimų negalinčiai savarankiškai dalyvauti ugdymo procese, o gestų kalbos vertėjo paslaugos teikiamos mokiniui ar(ir) mokinių grupei, turinčiai vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dėl klausos ar kompleksinių sutrikimų (kai į komplekso sudėtį įeina klausos sutrikimas) negalintiems vartoti žodinės kalbos.

Slide 39

www.prienuppt.lt spec.pedagoge@prienai.lt

Slide 40

Ačiū už dėmesį.

URL: