ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

+17

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ

Slide 2

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ Τα αίτια της μετανάστευσης πρέπει να αναζη-τηθούν τόσο στις χώρες αποστολής, όσο και στις χώρες υποδοχής των μεταναστών. Οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες βρίσκονται σε σχέση εξάρτησης (οικονομικής και πολιτικής) με τις αναπτυγμένες οικονομικά.

Slide 3

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ Το Περιβάλλον: η γεωγραφική θέση του τόπου παραμονής πολλών διαφορετικών φυλών δεν ευνοούσε τη διαβίωση τους. Γι’ αυτό παρατηρήθηκαν μετακινήσεις και εγκα-ταστάσεις ολόκληρων λαών σε άλλες περιοχές. Πολλά προϊόντα διαφόρων άλλων κρατών προσέλκυσαν περιστασιακά τον άνθρωπο.

Slide 4

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ Οι Πληθυσμιακές πιέσεις: Η έκταση της γης δεν ήταν συχνά αρκετή για να θρέψει τον πληθυσμό ενός τόπου και ανάγκαζε πολλούς να φύγουν. Συνήθως στα νησιά η καλλιεργήσιμη γη περιορίζεται από τη θάλασσα και παράλ-ληλα η αύξηση του πληθυσμού οδηγεί στην ανεπάρκεια των αγαθών.

Slide 5

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ Οι Φυσικές καταστροφές: Οι πλημμύρες, η ξηρασία και ο παγετός συχνά καταστρέφουν τις καλλιέργειες και εξαναγκάζουν τα άτομα να μετακινηθούν για εύρεση τροφής σε πιο γόνιμα περιοχές. Η Θρησκευτική καταδίωξη: Συχνά κάποιοι ηγέτες προσπάθησαν να πείσουν τους αλλόθρησκους και να υιοθετήσουν τη δική τους θρησκεία. Κάποιοι μάλιστα καταδίωξαν και προσπάθησαν να εξολοθρεύσουν ολόκληρους λαούς.

Slide 6

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗΣ Η δίωξη των Χριστιανών από του Ρωμαίους. Η θρησκευτική καταδίωξη ήταν ένας από τους κύριους λόγους αποικισμού στην Αμερική. Υπάρχουν και πληθυσμιακές μετακινήσεις με θρησκευτικό κίνητρο στον Βουδισμό και τον Μωαμεθανισμό. Ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων μεταναστεύει για να διατηρήσει τη θρησκευτική του ελευθερία.

Slide 7

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ Τα Πολιτικά κίνητρα: Συναντώνται συχνά στην εποχή μας και ίσως συνέβαιναν από την εποχή της ανάπτυξης των πρώτων αυτοκρατοριών. Ανάλογα με τον τρόπο διοίκησης (π.χ. φεουδαρχικός). Ανάλογα με την κατάσταση των κατοίκων (π.χ. δουλοπά-ροικοι). Όταν για διάφορους λόγους διώκονταν ο μόνος τρόπος επιβίωσης ήταν η φυγή. Όταν έχουμε πολιτική καταπίεση.

Slide 8

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Μετά το τέλος του Τρωικού πολέμου οι ηττημένοι από τους Έλληνες Τρώες, οδηγούμενοι από τον Αινεία μετανάστευσαν στην Ιταλία και ίδρυσαν, στην περιοχή του Λατίου, τη Ρώμη. Στην Παλαιά Διαθήκη παρατηρείται η φυγή των Εβραίων από την Αίγυπτο και η αναζήτηση πατρίδας στην Γη της Επαγγελίας. Το δουλεμπόριο συνετέλεσε στο διασκορπισμό των λαών, όπως η αγοροπωλησία των νέγρων της Αφρικής. Παρόμοιο, όμως, φαινόμενο συναντάται στην Αρχαία Ελλάδα και την Ρώμη. Μετά τον Εμφύλιο πόλεμο του 1947 μετακινήθηκε προς την Σοβιετική Ένωση και άλλες πρώην ανατολικές χώρες ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων. Οι Έλληνες διασκορπίστηκαν σε διάφορα μέρη της γης κατά τη διάρκεια της επτάχρονης στρατιωτικής δικτατορίας στην χώρα.

Slide 9

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ Τα Οικονομικά αίτια: Όταν οι οικονομικές συνθήκες απασχόλησης στην χώρα υποδοχής είναι πιο ευνοϊκές. Στην χώρα υποδοχής συνήθως παρέχονται: αμοιβές πιο υψηλές, ασφαλιστική κάλυψη, οικογενειακά επιδόματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στέγη κ.ά. Δημιουργούν στο μετανάστη συναίσθημα ασφάλειας.

Slide 10

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ Εξερευνήσεις – Ανακαλύψεις: Υπήρξαν στρατιές τολμηρών «τυχοδιωκτών», προ-κειμένου να ανακαλυφθούν νέες πλούσιες περιοχές και γενικά κάθε μορφής πλούσιους τόπους. Τα Εργασιακά αίτια: Η έλλειψη εργασίας στον τόπο καταγωγής αναγκάζει περιστασιακά πολλά άτομα να ξενιτεύονται σε τόπους που οι ευκαιρίες ανεύρεσης εργασίας είναι μεγαλύτερες.

Slide 11

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ Πολεμικές συγκρούσεις: Οι συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων ισχυ-ρών δημιουργούσαν νικητές και ηττημένους, με αποτέλεσμα τη μετακίνηση των ηττημένων. Πόλεμοι κυριαρχίας, επικράτησης και προ-σδιορισμού των συνόρων. Εθνοκαθάρσεις Μεταβολές συνόρων (νέα τάξη πραγμάτων)

Slide 12

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ Κοινωνικοί λόγοι: Η μετανάστευση γίνεται και για λόγους οικογενειακούς. Συχνά οι γονείς θέλουν να ζήσουν κοντά στα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους. Για λόγους ανεύρεσης συντρόφου και τη δημι-ουργία οικογένειας.

Slide 13

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Η Βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας: Η ίδρυση βιομηχανιών σε μια περιοχή δημιούργησε μεγαλύτερη ανάγκη εργατικών χεριών που συνετέλεσε στην μετακίνηση των εργατών. Η Εμπορική ανάπτυξη της χώρας: Η εμπορική ανάπτυξη μιας πόλης δημιουργεί συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες προσωπικού για τη διακίνηση των προϊόντων, τις διεθνείς σχέσεις και τις άλλες συναλλαγές που απορρέουν απ’ αυτές.

Slide 14

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Οι Μέθοδοι καλλιέργειας: Βελτιώθηκαν τα μέσα καλλιέργειας. Βελτιώθηκαν οι μέθοδοι παραγωγής. Τα εργατικά χέρια άρχισαν να πλεονάζουν. Οι μικροί γαιοκτήμονες συχνά έχουν μικρή παραγωγικότητα.

Slide 15

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Η Εποχιακή ανεργία: Στην ύπαιθρο η εργασία συχνά είναι επο-χιακή (Θερισμός, Τρύγος, Σπορά κ.ά.). Αντίθετα, στην πόλη η απασχόληση είναι συνεχής με σίγουρο εισόδημα και πιο καλούς όρους ασφάλισης.

Slide 16

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο Μαγνητισμός της πόλης: Τα Ερεθίσματα: Στην πόλη υπάρχει μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων όπου μπορεί να συμμετάσχει καθένας. Η Ψυχαγωγία: Η πόλη προσφέρει πολλά και διαφορετικά είδη ψυχαγωγίας. Τα Πνευματικά και Διανοητικά προβλήματα: Η πόλη παρέχει πιο καλή εκπαίδευση καθώς διαθέτει βιβλιοθήκες, μουσεία, πινακοθήκες κ.ά.. Το Βιοτικό και Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο: Ένας από τους πιο βασικούς σκοπούς μετακίνησης του εσωτερικού μετανάστη είναι η επίτευξη ενός ανώτερου βιοτικού επιπέδου τόσο για τον εαυτό του, όσο και για την οικογένεια του.

Slide 17

Μακάρι οι άνθρωποι να μην χρειάζονταν να φύγουν από τη πατρίδα τους… Μακάρι να μην υπήρχαν σύνορα και πόλεμοι… Μακάρι να υπήρχε μόνο ειρήνη και ευτυχία… Τότε οι άνθρωποι δεν θα αποχωρίζονταν ΠΟΤΕ τους αγαπημένους τους…

Slide 18

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αν βρίσκονταν κοντά στην έρημο ή μέσα σ’ αυτή, ήταν αδύνατον να καλλιεργήσουν την γη. Αν βρίσκονταν σε πεδιάδες τότε ήταν εκ-τεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες, τις επι-δρομές του εχθρού ή άλλους κινδύνους.

Slide 19

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Το εμπόριο της γούνας στην Σιβηρία, την Αλάσκα και το βόρειο τμήμα του Καναδά. Το εμπόριο του ελεφαντόδοντου και του καου-τσούκ προσέλκυσε πολλούς Ευρωπαίους στην Αφρική και την Νότια Αμερική. Ο χρυσός και ο άργυρος ώθησε πολλά άτομα στη Βόρεια Σιβηρία, την Νότια Αφρική, την Αυστραλία και το Περού…

URL:
More by this User
Most Viewed