Евакуация при пожар

+21

No comments posted yet

Comments

Slide 8

.

Slide 12

Slide 15

Slide 1

ЦДГ " СОНЯ "- ВЕЛИКО ТЪРНОВО Г-ЖА ЙОНКА КОЛЕВА Г-ЖА ЛИЛИЯ ПЕНЧОВСКА ПРЕДСТАВЯТ : " ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР "

Slide 2

ВИД НА СИТУАЦИЯТА: Задължителна регламентирана ситуация “Евакуация при пожар”

Slide 3

ЦЕЛ: - Опазване живота и здравето на децата в критична ситуация /пожар/. ЗАДАЧИ: - Затвърдяване на знанията за критична ситуация /пожар/ и за професията на пожарникаря. - Осъзнаване ценността на човешкия живот в критична ситуация /пожар/, чрез изграждане на представи за правилни модели на поведение, съобразно наличните знания и умения. - Възпитаване на положителни качества : смелост,спортсменство, сътрудничество,взаимопомощ, уважение към труда на хората,които защитават живота и здравето на децата в критична ситуация /пожар/.

Slide 4

МАТЕРИАЛИ: червен и жълт картон, снимки от семейни празници и от пожари за играта “Забавно – опасно” ; мултимедия за “Приказка за пламъчето”; табло и картинки за играта “Какво се прави при пожар?“; кърпа за всяко дете; вода; CD с песните “Ситуация евакуация”, “Телефон 160“, “ Пожарната кола”. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА : С децата са проведени ЗРС по темите: “Непослушното пламъче“ и “Как в беда да не попадна ?“ от направление “Социален свят“. Разучени са песните: “Ситуация евакуация“, “Телефон 160”, “Пожарната кола”. Проведени са и ЗНС в сутрешни и следобедни режимни моменти под формата на: наблюдение в РСПБЗН – Велико Търново, игри-инсценировки, дидактични игри – “Опасно или безопасно“ , “Правилата зная , с огън не играя!“.

Slide 5

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ: - Визуализиране, симулационна игра МЕТОДИ: - Фронтален, групов, индивидуален ДЕЙНОСТИ: - Игрова, художествена / две колективни пана /, музикална /пеене, танцунане/ ХОД НА СИТУАЦИЯТА:

Slide 6

ИГРА: “ЗАБАВНО - ОПАСНО” ЗАДАЧИ: - Класифициране по определен признак, въз основа на визуализиране /снимки/. - Обогатяване на личния опит, при разпознаване на ситуации, които са забавни и опасни ситуации, които могат да предизвикат пожар. - Колективно изработване на две пана със заглавия: “Забавно” /върху жълт картон/ и “Опасно” /върху червен картон/. - Възпитаване на положителни качества: спортсменство, сътрудничество, толерантност. ПРАВИЛА: - Играят 4 отбора.Всеки отбор разглежда и обсъжда определен брой снимки. - Всеки играч от отборите взема само една снимка и я поставя върху съответното пано, според изобразената ситуация. - Четирите отбора правят 2 общи пана.

Slide 7

“ПРИКАЗКА ЗА ПЛАМЪЧЕТО“ ЗАДАЧИ: - Затвърдяване на знания и умения за правилно поведение в критична ситуация /пожар/. - Осъзнаване важността на професията на пожарникаря. - Възпитаване в уважение към труда на пожарникарите.

Slide 8

Едно самотно пламъче си намери приятели. Всички си играеха весело, но изведнъж пламна...

Slide 9

Хората от улицата забелязаха гъстия дим и пламъците. Веднага позвъниха на телефон 112 и съобщиха за пожара. ...ПОЖАР !

Slide 10

Пожарната кола пристигна бързо, защото свиреше със сирена и светеше със сигнални светлини. Колите веднага отбиваха и даваха път.

Slide 11

Пожарникарите имаха специално облекло и каски. Те опънаха маркучите и започнаха да гасят огъня с вода. А този пожар нямаше да се случи, ако палавниците знаеха правилата за поведение при пожар. Затова никога не забравяй...

Slide 12

- Съобщи веднага на някой възрастен! - Ако си сам, позвъни на телефон 160 или на спешен номер 112, кажи населеното място, адреса и трите си имена! - Съобщи на съседите за пожара! - Пожар, предизвикан от електроуреди, бензин и нафта не може да се гаси с вода! - Изключи електричеството и газта, затвори вратите и прозорците! - Напусни сградата по стълбите! Не използвай асансьора! - Ако помещението е задимено, постави мокра кърпа на устата и носа! Движи се приведен ниско до пода! - Ако не можеш да напуснеш сградата, влез в банята!Уплътни вратата с мокри кърпи или дрехи! Пусни душа и се обливай с вода, за да не прегрее тялото ти! - Когато напуснеш мястото на пожара, незабавно потърси медицинска помощ! ... ПРИ ПОЖАР :

Slide 13

ИГРА: “ КАКВО СЕ ПРАВИ ПРИ ПОЖАР? “ ЗАДАЧИ: - Затвърдяване на правилата за поведение при пожар. Визуализиране /картинки/ и съотнасяне към словесен модел /правило, прочетено от учителя/. - Подготовка за предстоящата симулационна игра. ПРАВИЛА: - Играят всички деца. - Разглеждат картинки и избират само тези, които изобразяват правила за поведение при пожар. - Подреждат правилно всяка картинка върху мястото, където е изписано правилото. - Правилата се четат от учителя. - Децата спазват нормите за общуване: изслушват се, говорят със спокоен тон, не обиждат.

Slide 14

СИМУЛАЦИОННА ИГРА: “ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР” Действието се развива във въображаем симулиран сюжет – пожар в салона, който е в съседство със занималнята. Децата трябва да си представят, че от тази посока се носи гъст, задушлив дим. Те трябва да напуснат сградата бързо и без паника, съобразявайки се с правилата за евакуация при пожар. ЗАДАЧИ: - Изграждане на представи за правилни модели на поведение в критична ситуация /пожар/. - Прилагане на усвоени двигателни умения за пространствено ориентиране, бързина и издържливост при нови условия. - Изява на волеви качества /смелост, самообладание/.

Slide 15

"Евакуация при пожар"

Slide 16

Тази презентация е създадена в активно сътрудничество с децата от група “ Мечо Пух “ и РСПБЗН – Велико Търново. Презентацията е част от проекта “ Пролет в Европа “.

URL: