บทที่ 6 ทิศและแผนผัง

+4

No comments posted yet

Comments

Slide 1

บทที่ 6 ทิศและแผนผัง

Slide 2

ทิศหลักและทิศทั้งแปด      ทิศหลักมี 4 ทิศ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก       ทิศที่อยู่กึ่งกลางระหว่างทิศหลักทั้งสี่ คือ            - ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่างทิศตะวันออกกับทิศ เหนือ           - ทิศตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ระหว่างทิศตะวันออกกับทิศใต้           - ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่างทิศตะวันตกกับทิศเหนือ           - ทิศตะวันตกเฉียงใต้ อยู่ระหว่างทิศตะวันตกกับทิศใต้           ซึ่งแต่ละทิศทำมุม 45 องศา

Slide 3

จากทิศหลัก 4 ทิศและทิศย่อยอีก 4 ทิศ ยังมีชื่อเรียกทิศเหล่านี้อีกแบบ  คือ      ทิศเหนือ (อุดร)      ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)      ทิศตะวันออก (บูรพา)      ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเนย์)      ทิศใต้ (ทักษิณ)      ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (หรดี)      ทิศตะวันตก (ประจิม)      ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ)

Slide 4

ทิศทั้งแปด

Slide 5

การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ      การบอกตำแหน่งของวัตถุหรือสิ่งของโดยการใช้ทิศว่าตำแหน่งหนึ่งอยู่ทางทิศใดของอีกตำแหน่งหนึ่งนั้น ต้องมีสัญลักษณ์ช่วยในการบอกตำแหน่ง ซึ่งสัญลักษณ์ที่นิยมใช้แทนทิศเหนือ คือ การบอกตำแหน่งของวัตถุหรือสิ่งของโดยการใช้ทิศว่าตำแหน่งหนึ่งอยู่ทางทิศใดของอีกตำแหน่งหนึ่งนั้น ต้องมีสัญลักษณ์ช่วยในการบอกตำแหน่ง ซึ่งสัญลักษณ์ที่นิยมใช้แทนทิศเหนือ คือ

URL: