ЖИВОТЪТ ВЪВ ВОДАТА- 4 КЛАС

+121

No comments posted yet

Comments

Slide 2

Да си припомним наученото от миналия час. Какво наричаме СЪОБЩЕСТВО? Всички растения и животни, които обитават заедно дадена среда на живот, свързани чрез хранителни вериги.

Slide 3

Да си припомним наученото от миналия час. Кои са частите на хранителната верига? производител /растение/ първи потребител /растителноядно животно/ втори потребител /хищник/

Slide 4

Да си припомним наученото от миналия час. Определи съобществото от картината. Съобщество в житната нива. Проследи три хранителни вериги. Ако през дадена година се раждат повече орли от нормолното, как това ще се отрази на другите членове от съобществото?

Slide 5

В житната нива 1. Какво е съобществото в житната нива-естествено или изкуствено? 2. За какво човекът използва житните растения? 3. Какви животни живеят в житната нива? 4. Какво би станало, ако някакъв вид насекомо унищожи половината от житната реколта в страната? Какви последствия може да има това за хората и животните?

Slide 6

Да си припомним наученото от миналия час. Съобществата биват: естествени изкуствени Щракни и разпредели съобществата: зеленчукова градина планинско езеро океан нива язовир джунгла

Slide 7

В овощната градина Определи съобществото от картината. Състави три хранителни вериги. Запиши кои са производителите и потребителите в тях.

Slide 8

Знаете ли как се казва тази птичка? Къде живее и с какво се храни? Р.Петрова

Slide 9

реки блата езера морета язовири водни басейни сладководни соленоводни океани

Slide 10

Р.Петрова Повечето наши езера и блата са малки и плитки. Някои от тях пресъхват през лятото и замръзват през зимата. Тогава много от обитателите им умират.

Slide 11

Р.Петрова Повечето наши езера и блата са малки и плитки. Някои от тях пресъхват през лятото и замръзват през зимата. Тогава много от обитателите им умират. В моретата и океаните водата е повече. Тя е солена и не замръзва през зимата.

Slide 12

Р.Петрова Съобществата от организми в сладководните басейни се различават от морските съобщества.

Slide 13

водна жаба водна лилия щълкел папур тръстика водорасли ларва на жаба шаран щука комар водно конче дива патица ларва на комар ларва на водно конче От ІІІ клас познавате някои растения и животни, обитаващи сладководните басейни и техните брегове. Отрийте ги на рисунката.

Slide 14

Посочи присобленията им за живот във водата. проверка

Slide 15

Посочи присобленията им за живот във водата. проверка защитна окраска ципести пръсти без опашка издължени задни крайници издадени очи

Slide 16

Посочи присобленията им за живот във водата. проверка тяло като лодка къс клюн мазно тяло къси крака ципести пръсти

Slide 17

Посочи присобленията им за живот във водата. проверка дълга шия дълъг заострен клюн остър поглед дълги крака ципести пръсти

Slide 18

Посочи присобленията им за живот във водата. проверка дълги корени плоски големи листа без стъбло

Slide 19

Посочи присобленията им за живот във водата. проверка къси корени тънки листа дълги кухи стъбла

Slide 20

Р.Петрова Водните кончета летят с две двойки криле. Те са хищници- ловуват мухи и комари. Жизненият им цикъл включва три етапа: Ларвите им също са са хищници- лазят по дъното и се хранят с охлювчета и ларви на други насекоми.

Slide 21

Р.Петрова В сладководните басейни, освен шарана живее и щуката. Тя е хищник. Храни се с по- дребни риби, като ги поглъща цели.

Slide 22

Р.Петрова Обитателите в сладководните басейни са зависими едни от други. Проследи някои от хранителните вериги.

Slide 23

Животът в Черно море водорасли раци, миди, рапани делфини паламуд

Slide 24

Обитателите на морето са свързани помежду си. Проследете хранителната верига.

URL: