SELEKCJA I SKONTRUM

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Sopot 20012 SELEKCJA I SKONTRUM Ewa Różańska PBW Filia Sopot

Slide 2

Ewidencja ubytków (czyli materiałów wyłączonych ze zbiorów): Sumaryczna : zapisy w rejestrach ubytków , prowadzonych oddzielnie dla każdej grupy zbiorów (czyli: ile rodzajów ksiąg inwentarzowych, tyle osobnych rejestrów) Szczegółowa : protokoły ubytków dla materiałów niezwróconych, za które otrzymano inne materiały lub zapłatę protokoły komisji w sprawie ubytków dla zbiorów: niezwróconych, za które nie otrzymano ekwiwalentu wycofanych w wyniku selekcji spisanych jako braki bezwzględne

Slide 3

SELEKCJA Wzór protokołu ubytków Wzór protokołu komisji

Slide 4

REJESTR UBYTKÓW czyli informacja o: ilości materiałów przeprowadzonych przez ubytek ogólnej wartości tych materiałów przyczynach powstawania ubytków

Slide 5

Dopuszczalne przyczyny ubytkowania: zniszczone (zaczytane lub zniszczone przez czytelnika) niezwrócone (brak możliwości wyegzekwowania od czytelnika zwrotu książki) wycofane jako zbędne w bibliotece: zdezaktualizowane wieloegzemplarzowe nieodnalezione w czasie skontrum (braki bezwzględne) inne (przyczyna podana w protokole selekcji)

Slide 6

Kolejność działań: wyselekcjonowanie grupy materiałów do ubytkowania: wspólna przyczyna wspólny czas zainwentaryzowania: przed 1995 rokiem (łączna wartość protokołu podlega denominacji) po 1995 roku (bez potrzeby denominacji) sporządzenie protokołu (wg podanych wzorów) przekazanie protokołu do zatwierdzenia przekazanie ubytkowanych materiałów zgodnie z decyzją dyrektora (makulatura, inna biblioteka itp.) nadanie pozycjom z protokołu kolejnych numerów ubytków wykreślenie ubytków z ksiąg inwentarzowych zapis w rejestrze

Slide 7

SKONTRUM Nazwy: Skontrum zbiorów bibliotecznych Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych Rewizja zbiorów bibliotecznych Znaczenie: KONTROLA ZBIORÓW

Slide 8

CELE: Porównanie zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym Stwierdzenie różnic Wyjaśnienie tych różnic (korekta) Ustalenie ewentualnych braków Wyciągnięcie wniosków (jak przeciwdziałać dalszym brakom)

Slide 9

Podstawa (niezbędne materiały i dokumenty) do przeprowadzenia porównania ze stanem faktycznym zbiorów: Księgi inwentarzowe (lub ich odpowiedniki – komputerowe bazy danych, katalogi topograficzne itp.) Dokumentacja książek wypożyczonych i przeniesionych (karty książek, karty czytelników, rewersy, dowody przekazania do introligatora, spisy materiałów przekazanych do pracowni itp.) Dokumentacja ubytków (rejestry ubytków, protokoły)

Slide 10

Kiedy? „wolny dostęp do półek” – co najmniej raz na 5 lat inny system udostępniania w wypadku zbiorów, które nie przekraczają 100 tysięcy – co najmniej raz na 10 lat inny system udostępniania w wypadku zbiorów przekraczających 100 tysięcy – kontrola ciągła (etapami)

Slide 11

Kto? Komisja skontrowa minimum 2 osoby (ale nie bibliotekarz przekazujący zbiory) przewodniczący (nie osoba odpowiedzialna za zbiory ani pracownik księgowości) członek (lub kilku członków) skład ustala/zatwierdza dyrektor szkoły

Slide 12

Jak? Według zatwierdzonego przez dyrektora szkoły REGULAMINU skontrum

Slide 13

Jak? Wybraną przez komisję metodą uzależnioną od: wielkości zbiorów ich organizacji ich ustawienia METODY: Arkusze skontrowe (tradycyjna) Katalog topograficzny (bardzo rzadka) Programy biblioteczne np. MOL (coraz częstsza) Programy komputerowe, np. Excel Metoda mieszana (arkusze + kartki, dawniej najczęstsza)

Slide 14

Kolejne kroki: Sprawy formalne (skład komisji, Regulamin, Zarządzenie) Wybór metody Porównanie zapisów ewidencyjnych ze stanem faktycznym (według wybranej metody): odnotowanie ubytków (chociaż ubytki warto uzgodnić z protokołami i księgami inwentarzowymi przed zamknięciem biblioteki ze względu na czas) odnotowanie książek poza biblioteką (wypożyczone, przekazane do pracowni, u introligatora itp.) odnotowanie książek z półek sporządzenie sumarycznego zestawienia zbiorów

Slide 15

ustalenie i spisanie braków: względnych (nieodnalezione podczas trwającego skontrum po raz pierwszy) bezwzględnych (uznanych w czasie poprzedniego skontrum za braki względne, czyli nieodnalezionych ponownie) sporządzenie protokołu kontroli zbiorów wykreślenie z księgozbioru braków bezwzględnych (po zatwierdzeniu protokołu) ewentualne ponowne zainwentaryzowanie odnalezionych dokumentów (a przed skontrum uznanych za ubytki)

Slide 16

METODA TRADYCYJNA Sprawy formalne jak przy innych metodach Ponumerowanie arkuszy kontrolnych Ustalenie znaków umownych - najczęściej kolorowe kreski ukośne, np.: czerwona – ubytek zielona – dokument poza biblioteką (wypożyczenie itp.) niebieska – dokument na półce czarna – numery pominięte w księdze brak kreski – dokument nieodnaleziony

Slide 17

Odznaczenie na arkuszach kontrolnych: ubytków numerów pominiętych w księgach inwentarzowych dokumentów znajdujących się poza biblioteką dokumentów znajdujących się w bibliotece zdjęcie książki z półki i odczytanie numeru inwentarzowego, autora i tytułu sprawdzenie tych danych z zapisem w inwentarzu wykreślenie umownym znakiem numeru na arkuszu Podliczenie kolumn poszczególnych arkuszy w pionie i poziomie Zsumowanie danych ze wszystkich arkuszy Ciąg dalszy jak przy innych metodach

Slide 18

Metoda mieszana (arkusze + kartki) Sprawy formalne jak przy innych metodach Przygotowanie arkuszy, ustalenie znaków i odnotowanie ubytków, numerów pominiętych i dokumentów poza biblioteką jak w metodzie tradycyjnej Ponumerowanie regałów i półek 1 2 1 2 3 4 5

Slide 19

Spisywanie po kolei książek z półek na osobnych karteczkach u góry numer inwentarzowy niżej pierwszy wyraz tytułu na dole numer regału / numer półki Uporządkowanie kartek numerami inwentarza Sprawdzanie zgodności z zapisem z ksiąg, ewentualna korekta Wykreślanie na arkuszach kontrolnych Ciąg dalszy jak przy innych metodach

Slide 20

METODA KATALOGU Topograficznego Warunek – posiadanie katalogu topograficznego, czyli katalogu pomocniczego: na kartach katalogowych skrócone opisy bibliograficzne, w miejscu sygnatury wyraźny numer inwentarzowy karty książek, będących ubytkami, przekreślone czerwoną kreską, u dołu numer ubytku wszystkie karty uszeregowane numerami inwentarza Porównujemy stan faktyczny księgozbioru z dokumentacją ewidencyjną, wyciągając z katalogu karty sczytywanych dokumentów Przekładamy wyciągnięte karty do pudełek: pudełko dla kart ubytków pudełko dla dokumentów poza biblioteką pudełko dla dokumentów z półek Karty, które zostaną w katalogu, uznaje się za braki Czynności rozpoczynające, podsumowujące i zamykające skontrum – jak w innych metodach

Slide 21

METODY wspomagane KOMPUTEREM Programy biblioteczne np. MOL (coraz częstsza) postępujemy zgodnie z instrukcją, właściwą dla danego programu Programy komputerowe, np. Excel metoda omówiona w „Bibliotece w Szkole”: www.bibliotekawszkole.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ („to już jest koniec, możemy iść, jesteśmy wolni, bo nie ma już nic”)   

Summary: Selekcja i skntrum - krótkie, rzeczowe omówienie, szczególnie przydatne dla bibliotekarzy szkolnych

Tags: selekcja skontrum biblioteka szkolna ewidencja dokumentacja

URL:
More by this User
Most Viewed
Previous Page Next Page
This user hasn't uploaded any other presenations yet.
Previous Page Next Page