HÌNH HỌC LỚP 11

+13

No comments posted yet

Comments

Slide 1

March 26 ,2009 http://my.opera.com/vinhbinhpro Hình Hoïc Khoâng gian -lôùp 11 Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi Maët phaúng Nhấn space bar hay click chuột để xem tiếp và mở loa nghe nhạc

Slide 2

1. Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi maët phaúng 1.1 Ñònh nghóa : ∆ ∆ ∆ Moät ñöôøng thaúng goïi laø vuoâng goùc vôùi moät maët phaúng neáu noù vuoâng goùc vôùi moïi ñöôøng thaúng naèm trong maët phaúng ñoù (P) (P) (P)

Slide 3

∆ (P) H a A B C x y Cho maët phaúng (P) vaø ñöôøng thaúng (∆) vuoâng goùc vôùi (P) Theo hình veõ , caùc Baïn haõy tìm caùc keát quaû ?

Slide 4

∆ (P) H a A B C x y (∆) vuoâng goùa AB (∆) vuoâng goùc vôùi AC (∆) vuoâng goùc vôùi BC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (∆) vuoâng goùa ñ t a (∆) vuoâng goùc vôùi Hx (∆) vuoâng goùc vôùi Hy Ñöôøng thaúng (∆) vuoâng goùc vôùi taát caû caùc ñöôøng thaúng naèm trong maët phaúng (P)

Slide 5

Ñònh lyù 1 (ñieàu kieän ñeå ñöôøng thaúng vaø maët phaúng vuoâng goùc nhau Neáu ñöôøng thaúng d vuoâng goùc vôùi hai ñöôøng thaúng caét nhau a vaø b cuøng naèm trong mp (P) thì ñöôøng thaúng d vuoâng goùc vôùi Mp(P) d a b

Slide 6

a A B C o Ñöôøng thaúng a vuoâng goùc vôùi hai caïnh cuûa tam giaùc ABC……. . Neáu moät ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi hai caïnh cuûa moät tam giaùc thì noù cuõng vuoâng goùc vôùi caïnh thöù ba

Slide 7

2 . Caùc Tính chaát O a b c (P) (Q) Tính chaát 1: Coù duy nhaát moät maët phaúng (P) ñi qua ñieåm O cho tröôùc vaø vuoâng goùc vôùi moät ñöôøng thaúng a cho tröôùc

Slide 8

Tính chaát 2 : Coù duy nhaát moät ñöôøng thaúng a ñi qua ñieåm O cho tröôùc vaø vuoâng goùc vôùi moät maët phaúng (P) cho tröôùc (P) O

Slide 9

Cho ñoaïn thaúng AB coù O laø trung ñieåm . Tìm taäp hôïp caùc ñieåm M sao cho A B O M (P) Taäp hôïp caùc ñieåm M laø moät maët phaúng vuoâng goùc vôùi AB taïi trung ñieåm O (P) laø maët phaúng trung tröïc cuûa ñoaïn AB Maët phaúng trung tröïc cuûa moät ñoaïn thaúng laø taäp hôïp caùc ñieåm caùc ñeàu hai ñaàu muùt cuûa ñoaïn thaúng ñoù

Slide 10

3. Lieân heä giöõa quan heä song song vaø quan heä vuoâng goùc cuûa ñöôøng thaúng vaø maët phaúng (P) a b Tính chaát 3

Slide 11

3. Lieân heä giöõa quan heä song song vaø quan heä vuoâng goùc cuûa ñöôøng thaúng vaø maët phaúng (P) a Tính chaát 4 (Q)

Slide 12

3. Lieân heä giöõa quan heä song song vaø quan heä vuoâng goùc cuûa ñöôøng thaúng vaø maët phaúng Tính chaát 5 (P) b a

Slide 13

4. Ñònh lyù ba ñöôøng vuoâng goùc (P) a b a’ a’ laø hình chieáu cuûa a A H M b ñoaïn xieân HM laø hình chieáu cuûa AM Cho ñöôøng thaúng a khoâng vuoâng goùc vôùi maët phaúng (P) vaø ñöôøng thaúng b naèm trong (P) Ñònh lyù ba ñöôøng vuoâng goùc

Slide 14

5. Goùc giöõa ñöôøng thaúng vaø maët phaúng a a’ (P) a (P) Ñöôøng thaúng a’ laø hình chieáu cuûa a leân maët phaúng (P) (a khoâng vuoâng goùc (P) Ñònh nghóa : Goùc ( a , (P)) = Goùc ( a , a’ ) Tröôøng hôïp : a vuoâng goùc (P) Goùc ( a , (P)) =

Slide 15

6. Baøi taäp aùp duïng Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a;SA vuông góc với mp(ABCD). 1.Gọi M,N lần lượt là hình chiếu của điểm A trên các đường thẳng SB và SD. Chứng minh rằng MN//BD và SC vuông góc (AMN) b.Gọi K là giao điểm của SC với mp(AMN). C.minh tứ giác AMKN có 2 đường chéo vuông góc. 2.Tính góc của SC và mp (ABCD)khi SA= a AB=2a S A B C D O M N K

Slide 16

6. Baøi taäp aùp duïng S A B C D O M N K a.Chứng minh MN // BD ∆SAB = ∆SAD => AM =AN => BM = DN ∆SBD cân tại đỉnh S => MN // BD Chứng minh : SC vuông góc mp(AMN) Tương tự : Từ (1) và (2) => SC vuông góc mp (AMN)

Slide 17

6. Baøi taäp aùp duïng S A B C D O M N K b. Chứng minh :Tứ giác AMKN có hai đường chéo vuông góc 2. Tính góc của SC với mp (ABCD) AC là hình chiếu của SC lên mp(ABCD) Góc ( SC , ABCD) = Góc (SC , AC ) = Xét tam giác vuông SAC: AC là hình chiếu của SC lên (ABCD)

Slide 18

Hình Hoïc Khoâng gian -lôùp 11 Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi Maët phaúng http://my.opera.com/vinhbinhpro đón xem tiếp phần bài tập Đây là trang cuối – Bạn có thể tiếp tục nghe nhạc hay nhấn phím “Esc” để thoát ra

Tags: hinhhoc vinhbinh

URL: