Национално външно оценяване - 2012г . § клас

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012 4 И

Slide 2

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012 4 клас

Slide 3

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 4 клас НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 4

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 4 клас НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 5

ВРЕМЕТРАЕНЕ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ- ІV клас НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 6

Цел на външното оценяване в 4.клас НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 7

Цел на външното оценяване по български език и литература в 4.клас Да се установи в каква степен е усвоен общообразователният минимум за културно-образователната област Български език и литература. Минимумът включва базисни за езиковата и литературната подготовка знания и умения, които са необходими и достатъчни за преминаването на учениците от четвърти в пети клас. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 8

Съдържание на външното оценяване Съдържателните области са обобщени така, че да могат да обхванат по-малко задачи с по-голям образователен потенциал. Стремежът е да се установи дали тестът позволява да се провери какъв е обемът и съдържанието на предвидения за оценяване общообразователен минимум по български език и литература. За ориентир служат Държавните образователни изисквания за завършен начален етап – 4.клас. Български език Литература

Slide 9

Спецификация на тестовите задачи За основа на спецификацията са използвани Държавните образователни изисквания за културно-образователната област Български език и литература за завършен начален етап, степен на образование – основна. Познавателните равнища, на които съответстват задачите, са три: разпознаване и разбиране на факти и понятия, свързани с учебното съдържание по БЕЛ; приложение по зададен модел/без зададен модел – проверяват се уменията за анализ на езикови факти и на литературни факти, разпознаване и анализ на грешки (правописни и пунктуационни); общуване и аргументация – проверяват се уменията да се изказва и защитава мнение по подходящ за възрастта въпрос, свързан с художествен/нехудожествен текст. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 10

ПОЛЕЗНИ МАТЕРИАЛИ!

Slide 11

ДА СИ ПОМОГНЕМ ЗА ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ! МНОГО ПОЛЕЗНИ МАТЕРИАЛИ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИТЕ САЙТОВЕ: www.regalia6.com/ucRegalia/regalia_files/test_4kl.html sites.google.com/site/antonstrashimirovbs/home НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012 МОМН външно оценяване - тук ще намерите нормативни документи, изисквания, тестове от предходни години.

Slide 12

УСПЕХ ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ!

Slide 13

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 14

Цел на външното оценяване в 7.клас НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 15

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 7 клас

Slide 16

7 клас ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 7 клас

Slide 17

ВРЕМЕТРАЕНЕ БЕЛ – І модул – 60 мин.; ІІ модул – 90 мин. /без да се включва времето за четене на текста от учителя/ МАТЕМАТИКА - І модул – 60 мин.; ІІ модул – 90 мин. Чужд език, КОО “Обществени науки, гражданско образование и религия” – 60 мин. КОО “Природни науки и екология” – 90 мин. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 18

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА І модул - тест /текуща оценка по БЕЛ/ ІІ модул - преразказ: Учениците изслушват един път текста за преразказа Получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 мин., след което го връщат на квесторите; По време на изслушването и на самостоятелното четене на текста нямат право да си водят бележки НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 19

МАТЕМАТИКА І модул - тест /текуща оценка по математика/ ІІ модул – учениците получават екземпляр със задачите от допълнителния модул НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 20

Преди започване на изпита: УЧЕНИЦИТЕ: Влизат в училището не по-късно от 8,25 ч. за изпитите по БЕЛ и математика Носят документ за самоличност /лична ученическа карта/ и служебната бележка; Предават на квесторите изключения мобилен телефон Носят: По БЕЛ – син химикал По МАТЕМАТИКА – линия, пергел, транспортир, триъгълник, син химикал, молив и гума НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 21

Преди започване на изпита: ИЗСЛУШВАТ инструктажа и се подписват ПОЛУЧАВАТ: голям, среден и малък плик; лист за отговори с прикрепена към него идентификационна бланка; свитък за допълнителния модул и 3 броя листове за чернова Под контрола на квесторите отделят идентификационната бланка от листа за отговори, попълват я и я поставят в малкото пликче, без да я залепват. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 22

По време на изпита: Пишат със син химикал, чертаят с черен молив; Не ползват калкулатори, коректори, справочна и мобилна техника; Не шумят и не извършват действия, които нарушават нормалното протичане на изпита; Не подсказват и не преписват; Не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 23

Не напускат залата: -по-рано от 30 мин. след началния час на всеки от модулите; -след изтичане на времето за работа по първия модул, ако ще работят по допълнителния модул По време на изпита: НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 24

Ако работят по допълнителния модул: 1. НЕ запечатват големия плик 2. Остават на мястото си до започване на втория модул НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 25

Ако НЕ работят по втория модул След проверка от квесторите на правилното попълване на идентификационната бланка на работното място, я поставят в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик с вече запечатания среден плик с листа за отговори от първия модул; Залепват големия плик; Предават изпитната си работа заедно с теста на квестора и неизползваните материали по втория модул; Подписват се в протокола за дежурство; Напускат залата /след като си вземат оставените лични вещи и мобилния телефон/ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 26

Допълнителни материали При необходимост се дават на учениците допълнителни листове за чернова НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 27

След приключване на втория модул На работното място след проверка от квесторите на правилното попълване на идентификационната бланка, поставят я в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик заедно със свитъка за допълнителния модул, черновата и вече запечатания среден плик с листа за отговори от първия модул; Залепват големия плик; Предават изпитната си работа заедно с теста на квестора и неизползваните листове за чернова; Подписват се в протокола за дежурство; Напускат залата /след като си вземат оставените лични вещи и мобилния телефон/. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2012

Slide 28

Полезни връзки МОМН външно оценяване - тук ще намерите нормативни документи, изисквания, тестове от предходни години. testove.tripod.com/

Slide 29

ПОЛЕЗНО!

Slide 30

УСПЕХ СЕДМОКЛАСНИЦИ!

Tags: външно оценяване

URL: