Souled Out Part 1 (Tagalog)

0

No comments posted yet

Comments

Slide 5

makamundo

Slide 8

Hip Hop

Slide 9

espirituwal

Slide 13

Ano ang ibig sabihin ng makamundo?

Slide 14

Marcos 7:1-23

Slide 15

Marcos 7:1-23 1 Lumapit kay Jesus ang mga Pariseo kasama ang ilang tagapagturo ng Kautusan na galing pa sa Jerusalem.

Slide 16

Marcos 7:1-23 2 Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kinaugalian.

Slide 17

Marcos 7:1-23  3 (Sapagkat ang mga Judio, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hangga't hindi muna sila

Slide 18

Marcos 7:1-23  nakapaghuhugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno.

Slide 19

Marcos 7:1-23 4 Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan.

Slide 20

Marcos 7:1-23 Marami pa silang sinusunod na katuruang minana, tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsel, sisidlang tanso, at mga higaan.

Slide 21

Marcos 7:1-23 5 Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng Kautusan, "Bakit hindi sumusunod ang mga

Slide 22

Marcos 7:1-23 alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian."

Slide 23

Marcos 7:1-23 6 Sinagot sila ni Jesus, "Mga mapagkunwari! Tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo, nang kanyang isulat,

Slide 24

Marcos 7:1-23 'Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal.

Slide 25

Marcos 7:1-23 7 Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos.'

Slide 26

Marcos 7:1-23 8 Winawalang-kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y mga katuruan ng tao."

Slide 27

Marcos 7:1-23 9 Sinabi pa ni Jesus, "Ang gagaling ninyo! Para lamang masunod ang inyong mga tradisyon,

Slide 28

Marcos 7:1-23 pinapawalang-bisa ninyo ang utos ng Diyos! 

Slide 29

Marcos 7:1-23 10 Halimbawa, iniutos ni Moises na 'Igalang mo ang iyong ama at ina', at 'Ang sinumang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin.' 

Slide 30

Marcos 7:1-23 11 Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, 'Naihandog ko na sa

Slide 31

Marcos 7:1-23 Diyos ang mga tulong ko sa inyo'; 12 ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang.

Slide 32

Marcos 7:1-23 13 Sa gayong paraan, pinapawalang-bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo.

Slide 33

Marcos 7:1-23 At marami pa kayong itinuturong katulad nito."

Slide 34

Marcos 7:1-23 14 Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin!

Slide 35

Marcos 7:1-23 15-16 Walang pagkain na pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas dito."

Slide 36

Marcos 7:1-23 17 Iniwan ni Jesus ang mga tao, at nang makapasok na siya sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga.

Slide 37

Marcos 7:1-23 18 "Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ninyo ako maunawaan?" tanong ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi

Slide 38

Marcos 7:1-23 ang anumang mula sa labas ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya,

Slide 39

Marcos 7:1-23 19 sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi."

Slide 40

Marcos 7:1-23 Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin.

Slide 41

Marcos 7:1-23 20 At sinabi rin niya, "Ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos.

Slide 42

Marcos 7:1-23 21 Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya

Slide 43

Marcos 7:1-23 upang makiapid, magnakaw, pumatay, 22 mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng

Slide 44

Marcos 7:1-23 pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang-puri, pagmamayabang, at kahangalan.

Slide 45

Marcos 7:1-23 23 Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso at ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa kanya."

Slide 46

Makamundo ka...

Slide 47

…kapag ang iyong PUSO ay di na tumitibok para sa DIYOS.

URL: