Enerxía eólica_Brais_Manuel

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

A ENERXÍA EóLICA EN ESPAÑA BRAIS VAZQUEZ VÁZQUEZ MANUEL RODRÍGUEZ PÉREZ

Slide 2

O aproveitamento da enerxía eólica iníciase no ano 5000 a.C., cando os exipcios comezaron a empregar a forza do vento para propulsar as súas embarcacións o longo do río Nilo. Nacen desta forma a navegación a vela. O inxenio humano foi capaz de crear outras formas do aproveitamento eólico para distintas actividades. En Babilonia no ano 700 a.C., o vento era empregado para o accionamento dun sistema de regadío.No ano 200 da nosa era, existían en China muíños eólicos destinados ao bombeo de auga; en Persia e Oriente Medio, muíños similares eran empregados pra moer grans de cereal. Cando estas ideas chegaron a Europa, foron melloradas e adaptadas as características de cada territorio. Por exemplo, os coñecidos muíños do vento de “La Mancha”, foron construídos no século XVI como alternativa os tradicionais muíños de auga , que no podían funcionar nos períodos de seca. A tecnoloxía eólica foi levada a América polos colonos europeos a finais do século XIX, onde foi utilizada pra o bombeo de auga nas granxas e, posteriormente, pra xerar electricidade en fogarese industrias.

Slide 3

O abaratamento do carbón e o petróleo, e o desenrolo da máquina de vapor o motor de explosión fixeron que o uso de inxenios eólicos fose decaendo progresivamente, hasta que se puxeron de manifesto os problemas derivados dun sistema enerxético baseados nos combustibles fósiles. Deste modo, a partir dos anos 70 reavívase un crecente interese polo aproveitamento da enerxía eólica. HISTORIA

Slide 4

BRAIS VAZQUEZ VAZQUEZ MANUEL RODRIGUEZ PEREZ ENERXIA EOLICA EN GALICIA

Slide 5

En Galicia a histora do aproveitamento da enerxía do vento para xeración da electricidade comezou na década dos 80, coa instalación de pequenos aeroxeradores en diversos puntos da costa e no interior. Iniciaronse estudos encamiñados a determinación do potencial eólico de Galicia que permitiron en 1998 publicar o primeiro Mapa Eólico Galego. Na década dos 90 diversas entidades realizan medicións máis exhaustivas en puntos de especial interese para o aproveitamento eólico obtendose uns resultados moi prometedores.

Slide 6

O interese dos promotores por explotar a enerxía eólica de Galicia iniciase especialmente a raíz das Xornadas Europeas da Enerxía Eólica (Puerto de Santa María, 1993), onde se destacou a importancia do potencial eólico da nosa comunidade autónoma. Comezan así a aparecer iniciativas procedentes de diferentes grupos empresariais. EOLICA

Slide 7

Brais Vázquez Vázquez Manuel Rodríguez Pérez O poder do vento

Slide 8

  Enerxía eólica é a enerxía obtida do vento. O termo eólico ven do latín Aeolicus, pertencente ao relativo a Eolo, dios dos ventos na mitoloxía grega foi aproveitada dende a antigüidade pra mover os barcos impulsados por velas ou facer funcionar a maquinaria dos muíños ao mover as súas aspas. Na actualidade utilizada principalmente pra producir enerxía eléctrica mediante aeroxeradores… VEXAMOS

Slide 9

A enerxía eólica e un recurso abundante, renovable, limpo e axuda a diminuír as emisións de gases de efecto invernadoiro ao reemplazar termoeléctricas a base de combustibles fósiles, o que a converte nun tipo de enerxía verde. Sen embargo, o principal inconveniente e a súa intermitencia.A enerxía do vento está relacionada co movemento das masas do aire que se desprazan de áreas de alta presión atmosférica ata áreas adxacentes de baixa presión, con velocidades proporcionais o grádente de presión. Pra poder aproveitar a enerxía eólica e importante coñecer as variacións diúrnas e nocturnas e estacionais dos ventos, a variación da velocidade do vento coa altura sobre o chan, a entidade das refagas en espazos de tempo breves, e valores máximos ocorridos en series históricas de datos cunha duración mínima de 20 anos. E tamén importante coñecer a velocidade máxima do ventó. ………………..

Slide 10

A enerxía do vento é utilizada mediante o uso de máquinas eólicas (ou aeromotores) capaces de transformar a enerxía eólica en enerxía mecánica de rotación utilizable, xa sea pra accionar directamente as máquinas operatrices, como para a producción de enerxía eléctrica. A enerxía eólica move unha hélice e mediante un sistema mecánico faise xirar o rotor dun xerador,normalmente un alternador, que produce energía eléctrica. Un muiño e unha máquina que transforma o vento en enerxía aproveitable.A enerxía eólica. Alemania, España, Estados Unidos, India e Dinamarca realizaron as maiores inversions en xeración da enerxía eólica.E unha enerxía limpia xa que non produce emisións atmosféricas ni residuos contaminantes. Wikipedia (energia eolica).  ………………...

Slide 11

COMO SE FORMA A ENERXIA EOLICA

Slide 12

Debido a que a enerxía do vento non se pode almacenar, nas centrais eólicas: 1.Captase esa enerxía cun rotor  ou roda eólica que responde a diferentes diseños. O rotor ou roda eólica orientase segundo a dirección do vento e recibe toda a energía del, pero como parte delo gastase  a o empuxar a masa do aire hacia atrás e hai perdas mecánicas e de xeración, a enerxía aproveitable é, aproximadamente, o 40%. ………..

Slide 13

2.Convertese en enerxía eléctrica ou en enerxía térmica ou poderá utilizarse no bombeo de líquidos , como enerxía mecánica. …………………………………….

Slide 14

ENERXÍA EÓLICA EN GALIZA BRAIS VAZQUEZ VÁZQUEZ MANUEL RÓDRIGUEZ PÉREZ

Slide 15

VEXAMOS En Galicia, a historia recente do aproveitamento da enerxía do vento pra xeración da electricidade comenzou na década dos 80, coa instalación de pequenos aeroxeradores en diversos puntos da costa e no interior.Iniciáronse estudos encamiñados a determinación do potencial eólico de Galicia, que permitiron en 1998 publicar o primeiro Mapa Eólico Galego.Na década dos 90, diversas entidades realizan medicions mais exhaustivas en puntos de especial interese para o aproveitamento eólico, obtendose uns resultados moi prometedores.

Slide 16

O interese dos promotores por explotar a enerxía eólica de Galicia inicianse especialmente a raíz das Xornadas Europeas da Enerxía Eólica (Puerto de Santa María, 1993), donde se destacou a importancia do potencial eólico da nosa comunidade autónoma. Comenzan así a aparecer iniciativas procedentes de diferentes grupos empresariales. ……………..

Slide 17

…………… Galicia é a cuarta potencia eólica de Europa –considerada por si mesma-, por detrás de Alemaña, resto de España e Dinamarca, e a sexta do mundo, precedida tamén por Estados Unidos e India. En 2007, a potencia total xestionada polo conxunto de socios da Asociación Eólica de Galicia (EGA) acadou os 2.414,92 megavatios (MW). Ata 2010 a Administración autonómica marcouse como obxectivo instalar ata 6.500 MW, 2.500 máis dos inicialmente previstos. Dende 1996 o sector investiu 2.500 millóns de euros. Ó abeiro desta cantidade consolidouse un poderoso tecido industrial de fabricación de compoñentes. En 2007, a enerxía eólica sostivo en Galicia 5.500 empregos de carácter estable, entre directos e indirectos.

Slide 18

BRAIS VÁZQUEZ VÁZQUEZ MANUEL RÓDRGUEZ PÉREZ ENERXÍA EÓLICA EN GALICIA

Slide 19

Galicia é a cuarta potencia eólica de Europa –considerada por si mesma-, por detrás de Alemaña, resto de España e Dinamarca, e a sexta do mundo, precedida tamén por Estados Unidos e India. En 2007, a potencia total xestionada polo conxunto de socios da Asociación Eólica de Galicia (EGA) acadou os 2.414,92 megavatios (MW). Ata 2010 a Administración autonómica marcouse como obxectivo instalar ata 6.500 MW, 2.500 máis dos inicialmente previstos. Dende 1996 o sector investiu 2.500 millóns de euros. Ó abeiro desta cantidade consolidouse un poderoso tecido industrial de fabricación de compoñentes. En 2007, a enerxía eólica sostivo en Galicia 5.500 empregos de carácter estable, entre directos e indirectos. ……………………..

Slide 20

BRAIS VÁZQUEZ VÁZQUEZ MANUEL RÓDRGUEZ PÉREZ ENERXIA EOLICA EN ESPAÑA

Slide 21

O aproveietamento da enerxía eólica iniciase no ano 5000 a.C., cando os exipcios comezaron a emplear a forza do vento para propulsar as súas embarcacións o longo do río Nilo. Nace deste xeito a navegación a vela. O inxenio humano foi capaz de crear outras formas do aproveitamento eólico para distintas actividades. En Babilonia no ano 700 a.C., o vento era empregado para o accionamento dun sistema de regadío.No ano 200 da nosa era, existían en China muiños eólicos destinados ao bombeo de auga; en Persia e Oriente Medio, muiños similares eran empregados para moer grans de cereais. Cando estas ideas chegaron a Europa, foron melloradas e adaptadas as características de cada territorio. Por exemplo, os coñecidos muiños do vento de “La Mancha”, foron construidos no século XVI como alternativa os tradicionais muiños de agua, que non podían funcionar nos períodos de sequía. A tecnoloxía eólica foi levada a América polos colonos europeos a finais do século XIX, onde foi utilizada para o bombeo de auga nas granxas e, posteriormente, para xerar electricidade en fogares e industrias. VEXAMOS

Slide 22

……….. O abaratamento do carbón e o petróleo, e o desenrolo da máquina de vapor o motor de explosión fixeron que o uso de inxenios eólicos fose decaendo progresivamente, ata que se puxeron de manifesto os problemas derivados dun sistema enerxético baseado nos combustibles fósiles. A partir dos anos 70 reavívase un crecente interés polo aproveitamento da enerxía eólica.

Slide 23

ANTES COMO CAMBIARON DESPOIS

Slide 25

Por: Brais Vázquez Vázquez ”Matraca” “Matri”. Manuel Rodríguez Pérez “Manolo”. Gráficos : Manuel Rodríguez Pérez. Música “Coconut Tree” : Brais Vázquez Vázquez . Textos: Manuel Rodríguez Pérez . Decoración: Brais Vázquez Vázquez. A ENERXIA EOLICA ”Matraca” Manuel

Slide 26

FIN

Summary: Presentación feita para a materia Proxecto Interdisciplinar, de 1º ESO, no curso 2011-2012. IES Leiras Pulpeiro.

URL:
More by this User
Most Viewed
Previous Page Next Page
This user hasn't uploaded any other presenations yet.
Previous Page Next Page