Presentació Normativa

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Professionals: titulació, formació i condicions laborals. Cardona, Sergio Ger, Sílvia Martos, Noelia Roig, Cira Sánchez, Rosa Luz 2on Grau Educació Infantil Estratègies d’intervenció educativa en la primera infància Normativa autonòmica Normativa estatal Normativa europea

Slide 2

ANÀLISI COMPARATIU:

Slide 3

- - Al Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes Balears només hi ha un article que faci referència a l’aspecte esmentat. -Al Decret 78/2008, d’11 de juliol no diu res en relació als professionals. - Al Decret 60/2008, de 2 de maig a l’article 11 del capítol III diu que l’atenció dels infants del primer cicle d’educació infantil ha d’anar a càrrec de professionals amb qualsevol títol o acreditació habilitada per a l’atenció a infants de 0-6 anys. A més a més, tots aquests professionals han de complir els requisits de capacitació lingüística recollits en la Llei 3/1986 de normalització lingüística de les Illes Balears. En qualsevol cas l’elaboració i el seguiment de la proposta pedagògica estarà sota la responsabilitat d’un professional amb el títol de mestre d’educació infantil.

Slide 4

- La Llei Orgànica d’Educació de 2006 estableix a l’article 92 del capítol II que l’atenció educativa dels infants al primer cicle la de dur a terme un mestre d’educació infantil o una persona amb títol equivalent. I al segon cicle, aquesta tasca només la pot fer un mestre especialitzat en aquesta etapa, però pot rebre ajuda de mestres d’altres especialitzats.

Slide 5

- La normativa europea a l’objectiu 26 diu que la formació bàsica de les persones que hi treballen ha de ser de mínim 3 anys i ha d’incorporar teoria i pràctica de la pedagogia i del desenvolupament infantil.

Slide 6

Tant a la LOE com al decret 60/2008 esmenten una sèrie de funcions, obligacions i treballs que han de portar a terme els mestres. En relació a la formació del professorat cap dels decrets de la comunitat autònoma fa cap menció. però la LOE i el document europeu si que ho esmenten. Pel que fa al material o a les eines necessàries per a treballar amb nens amb dificultats del Decret 60/200 recorda que la Conselleria d’Educació i Cultura disposa d’un equip d’atenció primerenca. La LOE expressa que correspon a les administracions educatives elaborar models oberts de programació docent i atendre a la diversitat. La comissió europea, diu que els educadors han de poder contar amb l’ajuda d’especialistes per poder donar resposta a les diferencies individuals dels infants, però no aclareix de qui és la responsabilitat. - Sobre l’equip directiu la LOE és l’única que explica qui el forma i quines són les seves funcions

Slide 7

Sobre l’equip directiu la LOE és l’única que explica qui el forma i quines són les seves funcions. Envers l’avaluació la normativa europea, juntament amb la llei estatal, són les úniques que tracten aquest tema. Respecte al salari del professorat del segon cicle d’infantil la LOE fa menció a l’article 68 de l’Estatut dels Treballadors i els quaranta objectius generals diuen que tot el personal qualificat han de rebre un salari no inferior al salari mínim nacional d’un mestre. - Només la Llei Orgànica d’Educació al capítol IV del títol II parla de com reconèixer la bona tasca que realitzen els educadors.

Slide 8

Reflexió argumentada:

Slide 9

- La formació contínua ha de ser un dret dels treballadors i tot el personal dels serveis que treballin amb infants. Qualsevol mestre hauria de ser competent en aquest aspecte i responsable a l’hora de formar-se. - En la LOE, és on podem trobar-hi més informació referent a aquest aspecte ja que ens determina quina titulació ha de tenir cada persona per poder treballar en un o en un altre cicle educatiu. Un altre punt que es tracta a la LOE, a la Autonómica i Europea és el referent als infants amb necessitats educatives especials. - Funcions i obligacions dels metres

Slide 10

Cada escola és un món La normativa estatal no reflexa les particularitats de cada comunitat o de cada regió Els diferents centres educatius són un reflex de la nostra societat Els docents han de ser persones conscienciades en transmetre uns valors adequats i democràtics als infants i hauran de plantejar el currículum des d’una visió pedagògica.

Slide 11

MOLTES GRÀCIES! Noelia, Sergio, Cira, Rosa, Sílvia

Summary: Aquí teniu una reflexió i comparació envers la normativa que envolta el món de l'educació infantil.

Tags: educació infantil normativa

URL: