ΕΝΟΤΗΤΑ 1η, ΠΑΤΡΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

+7

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η, ΠΑΤΡΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Α. Κείμενο, Αιλιανός , Ποικίλη Ιστορία 1.34 (διασκευή)

Slide 2

Ποιος; εἶχεν (τι;) Τούτων ὁ νεώτατος (τι έκανε;) Καὶ τὰ μὲν πρῶτα ἐπειρᾶτο ὁ πατὴρ ( τι;) ἐπεὶ δὲ οὒκ ἐπείθετο (τι έκανε;) καὶ ἀκριβῶς κατηγόρησε (τι;) Ἀνὴρ γένει Μάρδος παῖδας ἑπτά πολλὰ κακά τοὺς ἄλλους εἰργάζετο ῥυθμίζειν αὐτὸν λόγῳ πρὸς τοὺς δικαστὰς ἤγαγε ὅσα αὐτῷ ἐτετόλμητο

Slide 3

καὶ ᾔτει παρὰ τῶν δικαστῶν (τι;) Οἱ δὲ ἐξεπλάγησαν καὶ (τι έκαναν;) Τὰ αὐτὰ δὲ λέγοντος τοῦ Μάρδου, βασιλεὺς ἔφη: (τι;) Ὁ δὲ ἔφη «πάντων μάλιστα· ἐπεὶ καὶ ὅταν ἀφαιρῶ (τι;) ἡ μήτηρ αὐτῶν (τι κάνει;) ἀλλὰ ἀποκτεῖναι τὸν νεανίσκον. ἤγαγον ἀμφοτέρους ἐπὶ τὸν βασιλέα Ἀρταξέρξην. «Εἶτα τολμήσεις ὑπομεῖναι ἀποθνῄσκοντα τὸν υἱὸν ;» τάς ἐκφύσεις τὰς πικρὰς τῶν φυομένων θριδακινῶν οὐδὲν λυπεῖται, θάλλει μᾶλλον καὶ γλυκίων γίνεται

Slide 4

Ταῦτα ἀκούσας Ἀρταξέρξης (τι έκανε; ) καί εἰπὼν ὅτι (ποιος; ) (πώς ;) (για ποιο θέμα;) πάντως καὶ ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις ἔσται (τι;) ἀφῆκε δὲ (ποιον;) (από τι;) ἀπειλῶν αὐτῷ θανάτου (πότε;) ἐπῄνεσε μὲν τὸν ἄνδρα ἐποίησεν ἕνα τῶν βασιλικῶν δικαστῶν ὁ ἀποφαινόμενος οὕτω δικαίως περὶ τῶν ἰδίων παίδων ἀκριβής δικαστὴς καὶ ἀδέκαστος τὸν νεανίαν τῆς τιμωρίας ἐὰν φωραθῇ ἀδικῶν ἕτερα.

Slide 5

Ο στόχοσ τησ ακραιασ τιμωριασ Ωστόσο Ο παραδειγματισμός των υπόλοιπων παιδιών Η προστασία του κοινωνικού συνόλου από την ανάρμοστη συμπεριφορά του γιου του Δεν επιδιώκει την αναμόρφωση αλλά τη φυσική εξόντωση του γιου του

Slide 6

Παράλληλο κείμενο, σελ 144, Μετάφραση Ενώ οι Πέρσες λεηλατούσαν την Ελλάδα, ο Παυσανίας, ο στρατηγός των Λακεδαιμονίων,αφού πήρε από τον Ξέρξη πεντακόσια τάλαντα χρυσού, σκόπευε να προδώσει τη Σπάρτη.

Slide 7

Και όταν αυτός αποκαλύφθηκε, ο πατέρας του τον καταδίωξε μαζί με άλλους ως τον ναό της Χαλκιοίκου Αθηνάς και, αφού έφραξε με πέτρες τις πόρτες του ναού, τον άφησε να πεθάνει από πείνα. Και η μητέρα του η ίδια τον πέταξε μακριά άταφο, όπως εξιστορεί ο Χρύσερμος στο δεύτερο βιβλίο των Ιστορικών.

Slide 8

Ο κοινός θεματικός άξονας των κειμένων Η παραδειγματική τιμωρία με την ποινή του θανάτου στο γιο που παρανόμησε Η πειθαρχία - συμμόρφωση στους κανόνες αναδεικνύεται σε υπέρτατη αξία, ανώτερη και από τη γονεϊκή αγάπη Η διαφύλαξη του θεσμού της οικογένειας /πατρίδας αποτελεί προτεραιότητα και πάση θυσία επιδίωξη Η ανθρώπινη ζωή τοποθετείται χαμηλότερα στην κλίμακα αξιών σε σχέση με την οικογένεια - πατρίδα

Summary: Επεξεργασία κειμένου ενότητας και παράλληλου κειμένου με θέμα την επίδειξη ακραίας αυστηρότητας από έναν πατέρα.

Tags: αρχαία ελληνική γλώσσα β΄ γυμνασιου

URL: