ΟΙ ΟΡΥΚΤΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

+264

No comments posted yet

Comments

Slide 2

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 3

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 4

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 5

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 6

Περιεκτικότητα σε άνθρακα: τύρφη <50%, λιγνίτης 50-70%, λιθάνθρακας 70-90%, ανθρακίτης 90%

Slide 8

Μολύβια και κάρβουνα ζωγραφικής – Βιομηχανία: τσιμέντο, χαρτί, χάλυβας – Κατασκευή κοσμημάτων – Κατασκευή εργαλείων.

Slide 1

ΟΙ ΟΡΥΚΤΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΕ 8 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

18ος αιώνας - αρχές 20ου αιώνα Ορυκτοί άνθρακες - βασιλιάς των καυσίμων

Slide 3

Οι ορυκτοί άνθρακες, από τις αρχές του 20ου αιώνα έως και σήμερα, χρησιμοποιούνται ως πηγή ενέργειας κυρίως στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια.

Slide 5

Εγχώρια Παραγωγή Η.Ε. ανά μορφή καυσίμου Πηγή: ΔΕΣΜΗΕ 2008

Slide 6

Πηγές Ηλεκτροπαραγωγής στην ΕΕ των 27 (2008) Πηγή: European Commission; Energy Statistics;Statistical pocketbook 2010

Slide 8

Άλλες χρήσεις των ορυκτών ανθράκων

Slide 9

σελ. 37

Slide 10

σελ. 37 Τα θερμοηλεκτρικά ερ-γοστάσια της ΔΕΗ βρί-σκονται κοντά σε περι-οχές με κοιτάσματα λι-γνίτη, για να έχει μικρό κόστος η μεταφορά του σ’ αυτά.

Slide 11

σελ. 38 Ξ Λ Ξ Ξ

Slide 12

Ξυλοκάρβουνο

Slide 13

Το κάρβουνο δημιουργείται από ξύλα που καίγονται σε ειδικά καμίνια.

Slide 14

σελ. 38 Ο λιγνίτης και το ξυλοκάρβουνο χρησιμοποιούνται ως πηγές ενέργειας. Στη βιομηχανία χρησιμο-ποιούμε το λιγνίτη, ενώ για καθημερινές ανάγκες, όπως είναι το ψήσιμο του φαγητού, χρησιμο-ποιούμε τα ξυλοκάρβουνα.

Slide 15

σελ. 38 Η κύρια διαφορά είναι ότι χρησιμοποιούν διαφορετικές πηγές ενέργειας. Το πρώτο χρησιμοποιεί το νερό που πέφτει από ψηλά, ενώ το δεύτερο το λιγνίτη.

Slide 16

σελ. 38 Πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Αυτά προέρχονται από το υπέδαφος, όπως και ο λιγνίτης.

Slide 17

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΦΕ8

Tags: φυσική ενέργεια στ δημοτικού άνθρακες γαιάνθρακες

URL: