Συλλαβισμός

+655

No comments posted yet

Comments

Slide 1

http://blogs.sch.gr/persidou/ ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ Συλ-λα-βι-σμός

Slide 2

Πάτα κλικ στη λέξη που είναι σωστά χωρισμένη σε συλλαβές. ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ

Slide 3

ψά-ρι ψάρ-ι μ-ήλο μή-λο φω-λι-ά φω-λιά ρό-δια ρό-δι-α

Slide 4

μο-λύ-βι μο-λύβ-ι χε-λώ-να χε-λών-α ζυ-γαρ-ιά ζυ-γα-ριά κε-ρά-σι-α κε-ρά-σια

Slide 5

ή-λιος ή-λι-ος νά-νος νά-νο-ς αε-τός α-ε-τός α-χι-νό-ς α-χι-νός

Slide 6

σύν-νε-φα σύ-ννε-φα θά-λασ-σα θά-λα-σσα φύ-λλα φύλ-λα πα-ππούς παπ-πούς

Slide 7

κου-τά-βι κ-ου-τά-βι πα-ι-διά παι-διά ε-ι-κό-να ει-κό-να τοί-χος το-ί-χος

Slide 8

πί-τσα πίτ-σα τζι-τζί-κι τζ-ι-τζί-κι παγ-κά-κι πα-γκά-κι τύμ-πα-νο τύ-μπα-νο

Slide 9

ναύ-της να-ύτης αυ-γά α-υγά ζε-υγά-ρι ζευ-γά-ρι ε-υρώ ευ-ρώ

Slide 10

μά-σκα μάσ-κα για-τρός γιατ-ρός βιβ-λί-ο βι-βλί-ο σ-πί-τι σπί-τι

Slide 11

βάρ-κα βά-ρκα τούρ-τα τού-ρτα φο-ρτη-γό φορ-τη-γό κα-ρπού-ζι καρ-πού-ζι

Slide 12

δέ-ντρο δέν-τρο σφυ-ρί-χτρα σφυ-ρίχ-τρα ομπ-ρέ-λα ο-μπρέ-λα ξύστ-ρα ξύ-στρα

Slide 13

βούρ-τσα βού-ρτσα μπαρ-μπού-νι μπα-ρμπού-νι α-κο-ρντε-όν α-κορ-ντε-όν

Slide 14

γάι-δα-ρος γά-ι-δα-ρος νε-ράι-δα νε-ρά-ι-δα ρο-λό-ι ρο-λόι

Slide 15

Μπράβο! Πάτα κλικ εδώ, αν θέλεις να διαλέξεις ένα ακόμη παιχνίδι.

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι συλλαβισμού

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι γλώσσα συλλαβισμός

URL: