NO _St. Zagora 2012

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Дойде новата учебна 2011/2012 година Носи радост и песен

Slide 2

НАЧАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Резултати Тенденции Насоки

Slide 3

Резултати и тенденции Какво наблюдавахме ? При външното оценяване в ІV клас... класиране Резултати

Slide 4

ВО

Slide 5

Външно оценяване – ІV кл.

Slide 6

Външно оценяване – ІV кл. Външно оценяване – ІV кл.

Slide 7

Външно оценяване – ІV кл.

Slide 8

Външно оценяване – ІV кл.

Slide 9

Среден успех по предмети

Slide 10

ПРИ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС… Учениците показват съизмерими резултати. Сходството на резултатите, се дължи на факта, че обучението се осъществява по едни и същи учебни програми за задължителна подготовка, а наличието на стандарти е ориентир за очакваните резултати от обучението Поляризацията между най-добрите и най-слабите постижения намалява Обемът и трудността на тестовите задачи като цяло са дозирани правилно Времето за пълното решаване на задачите по математика се оказва недостатъчно за някои ученици. Учениците постигат по-добри резултати при тестова проверка със затворени отговори, отколкото при проверката с тестови задачи с отворени отговори. Тестът като метод на проверка и оценка е предпочитан от учениците, но създава възможности за случаен избор на отговор. По четирите учебни предмета стандартите са постижими за учениците и са съобразени с възрастовите им особености. Необходимост от промяна в изложението на заложеното учебно съдържание в учебниците по Човекът и обществото и по Човекът и природата, като се избегне академичният стил на изложение. Най-нисък бал е регистриран в училища, разположени в село, в които се обучават ученици-билингви в слети или маломерни паралелки. Ниският социален статус и високата мобилност на семействата на учениците оказват силно влияние върху редовното посещаване на учебни занятия, както и върху системното и трайно овладяване на знания от учениците Върху резултатите влияе и участието на учениците със СОП.

Slide 11

ПРИ НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗБРАНИТЕ УЧИЛИЩА – НВО 4. клас

Slide 12

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ В 4 КЛАС – 2012 г. Участват 2765 ученици от 96 (деветдесет и шест) училища, 34 със СОП; Най-висок среден успех: НУ “Дим. Благоев”, гр. Ст. Загора -19,36; Най-нисък среден успех: ОУ”Св. Кл. Охридски”, с. Г. Черковище – 9,38; Среден успех за областта: 14,08; Среден успех в % верни отговори и точки по предмети от ВО: БЕЛ – 69,95%, 13,99 т. Математика -69,00%, 13,80 т. Човекът и обществото: 69,40%, 13,88 т. Човекът и природата: 76,05%, 15,21т. Общо: 71,10%, 14,22 т.

Slide 13

Сравнение на тестовия бал по предмети общо за областта между годините: 2010, 2011, 2012

Slide 14

ПРИ НВО 4 КЛАС С НАЙ-ГОЛЯМО ОТКЛОНЕНИЕ...... регион град/село училище предмет/и Оценка НВО Год. успех Разлика

Slide 15

Училища с най-висок тестов бал по предмети....

Slide 16

Училища с най-нисък тестови бал по предмети.....

Slide 17

БЕЛ – 19,55 МАТ – 18,56 ЧО -19,49 ЧП – 19,84 СТБал – 19,36 Най-добрите резултати в областта: НУ “Д. Благоев”, Ст. Загора

Slide 18

Причини и предпоставки за ниския бал... Слабо владеене на български език при писмените изпитвания Недостатъчно ефективен контрол при отсъствия на ученици от ІV клас Липсват достатъчни умения за самостоятелна работа с тест и практическо приложение на придобитите знания и умения Слети и маломерни паралелки в малките населени места Недостатъчно добре планирана допълнителна и индивидуална работа с ученици, които срещат затруднения с усвояване на учебното съдържание Недостатъчно използване на възможностите на ЦО на учебния ден (самоподготовка и занимания по интереси) Липса на активни училищни мерки за сътрудничество от страна на родителите на деца, чиито майчин език не е български

Slide 19

НОВИ МОМЕНТИ ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА НВО В 4. КЛАС БЕЛ Диктовка Четене и извличане на информация от текст (около 1 страница), към който има 3-4 въпроса с избираеми отговори и 2-3 въпроса с отворени отговори, които ще носят по повече от една точка.   М, ЧП и ЧО – разнообразяване на въпросите, напр. 16 въпроса с избираем отговор, 2 въпроса с празни места за попълване и 1 въпрос с отворен отговор, който носи 2 точки  

Slide 20

КАКВО ПЛАНИРАТЕ ВИЕ… Използване на натрупаните данни от предходните години за проследяване на напредъка на различни нива – ученик, паралелка, клас, училище с акцент върху: Диагностика на пропуските на отделен ученик (портфолио на ученика) Изводи за причините (семейна среда, майчин език, отсъствия и т.н.) Система от мерки за корекционна дейност Компенсиращи мерки чрез: проследяване на разпределението на часовете от раздел Б и В в училищния учебен план Включване на ученици в дейности по НП „ С грижа за всеки ученик” Входяща, междинна и изходяща проверка в училищата с най-нисък резултат Работата по уеднаквяване на критериите при вътрешното и външното оценяване, както и дейностите по оказване на методическа помощ на учителите по предмети Подкрепа на учителите в идентифициране на потребностите си от професионално усъвършенстване. Организиране и провеждане на квалификационни форми, ориентирани към придобиване на нови компетентности в преподаването . Ранна идентификация на специфичните обучителни трудности и тяхното преодоляване. Методическа подкрепа в прилагането на ефективни стратегии за систематична и резултатна обратна връзка и осъществяване на последователен контрол върху прогреса на всеки ученик. Извеждане на иновативни педагогически практики

Slide 21

Усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване Контролна дейност Заповед № 608/04.11.2011 г. на началника на РИО – Стара Загора с утвърден план за тематична проверка: „Уеднаквяване на критерите за установяване на нивото на знанията и уменията на учениците от ІV клас”. Проверката е извършена в следните училища – СОУ „П. К. Яворов”, гр. Чирпан и ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Казанлък, в периода ноември 2011 г. – април 2012 г.; Заповед № 626/08.11.2012 г. за тематична проверка „Мониторинг на образователно-възпитателния процес в ОУ „Васил Левски”с. Гита, общ. Чирпан. Набелязване на мерки за повишаване на резултатите от външното оценяване в ІV и VІІ клас” Анализ на резултатите от тематични проверки: В проверените училища са планирани мерки за усъвършенстване на вътрешното оценяване, съобразно критериите, прилагани при ВО. При проведеното входящо ниво в началото на учебната година се констатира съответствие с критериите за оценяване - включено учебно съдържание, според ДОИ, обем, трудност и времетраене. При сравняване на средния годишен успех в края на учебната 2010/2011 г. и успеха от НВО се установяват разлики от 0,20 - 0, 40 стотни по БЕЛ и по Математика и по Човекът и природата в полза на вътрешното оценяване, а по Човекът и обществото - в полза на НВО. Най – висок е резултатът по учебен предмет – Човек и природа, а с най-нисък брой точки и средна оценка се наблюдават по учебния предмет Човекът и обществото. Потвърждават се данните от НВО - учениците срещат най-големи затруднения, свързани с усвояване на голям обем информация, факти, години и нови понятия.

Slide 22

Контролна дейност Набелязани са конкретни мерки за работа през настоящата учебна година. След проведеното входно ниво за учебната 2011/2012 г. учителите на ІV клас са изготвили анализ на резултатите и са набелязали конкретни мерки за работа, както с отделни ученици, така и с целия клас. Изготвени са графици за консултации, утвърдени от директорите на училищата за отделните класове и паралелки, включително и в четвърти клас за допълнителна работа с ученици, които се нуждаят от подпомагане и компенсиране на пропуските по отношение на учебното съдържание. Планирани са вътрешно-методически квалификационни дейности, свързани с провеждането на вътрешното и външно оценяване. Текущото оценяване е системно и се регистрират резултати, според изискванията на Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване, изготвят се анализи на ниво клас, паралелка, ученик. В ОУ „Васил Левски”, с. Гита, при провеждането на НВО през 2011 г. са регистрирани едни от най-ниските резултати по учебните предмети, включени във външното оценяване. Извършени са три проверки по график през м. ноември 2011 г, м. февруари 2012 г. и м. май 2012 г. При извършения анализ на резултатите и дефиниране на проблемите по отношение прилагане на критериите за вътрешно и външно оценяване бяха планирани мерки и дейности за подобряване на резултатите. След проведеното входно равнище на учениците по предмети е изготвен писмен количествен и качествен анализ на резултатите на ниво клас, паралелка, ученик и набелязани конкретни мерки в ІV клас.

Slide 23

Контролна дейност Директорът на училището е предприел мерки за провеждане на консултации и допълнителна работа с изоставащи ученици и застрашени от отпадане, съобразно чл. 114, ал.1, т. 2 от ППЗНП. С помощта на община Чирпан бе създадена целодневна организация на учебния ден за учениците от І – ІV клас, за подобряване условията за провеждане на учебния процес и организиране на допълнителна работа с учениците при провеждане на самоподготовка по учебните предмети, включени в НВО. Процентът на неявилите се бе намален от в сравнение с предишната година от 33,3 % на 27,28 %, като резултатите по учебни предмети са по-високи в сравнение с предходната година. При тестов бал по учебен предмет БЕЛ - 6,83 за 2011 г., през 2012 г. е повишен на 12,75, по Математика- от 7,17 се повишава на 10,12, по Човекът и обществото - от 9,17 на 12,38 и Човекът и природата – от 10,2 - на 11,00. Общо средният бал за училището бележи повишение от 8,34 през 2010/2011 г. на 11,56 през 2011/2012 г. Вследствие на предприетите мерки резултатите от НВО в училището са подобрени - успехът от НВО е по-висок в сравнение с годишния успех по учебните предмети БЕЛ, Човекът и природата и Човекът и обществото. Само по Математика е регистрирано отклонение с 0,11 в полза на вътрешното оценяване.

Slide 24

Други акценти през изминалата учебна 2011/2012 г. Интердисциплинарно състезание “Знам и мога” – ІV кл. Актуално състояние – брой ученици, взели участие в състезанията „Знам и мога”: Общински кръг : брой явили се ученици – 561 от 35 училища в област Стара Загора; Областен кръг : брой класирани – 45 ученици от 27 училища ; Национален кръг: 1 класиран участник от VІ ОУ „Св. Никола”, гр. Стара Загора; организиране на обучение по предприемачество на начални учители от област Стара Загора, проведено на 18.02 и 19.02.2012 г. в ІV ОУ „Кирил Христов”, гр. Стара Загора, от обучаващата организация „Джуниър Ачийвмънт”. Участници – 47 начални учители от 29 училища от област Стара Загора. Въвеждането на обучение по предприемачество се посреща с интерес от страна на учениците, най-вече от класовете в начален етап. Предлаганата учебна документация е с изразен познавателен характер и провокира участието на учениците в заниманията. Има добри практики в ІV ОУ „К. Христов”, ІХ ОУ „В. Ханчев”, гр. Стара Загора и СОУ „Екзарх Антим І”, гр. Казанлък.

Slide 25

Още акценти от изминалата година.... Извършена е тематична проверка: „Провеждане на допълнителна работа за ученици, постъпили в І клас без удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас.” Проверени са три основни училища – две в община Стара Загора и едно в община Казанлък. Дадени са предписания за организиране и провеждане на допълнителна работа с ученици, които не владеят български език в едно училище. От проведените срещи и при посетените училища се отчита напредък в резултатите на учениците. При постъпване на деца в първи клас без удостоверение за ПГ се планира и организира допълнителна работа с тях. Допълнителна работа се организира и за ученици, които трудно овладяват български език през целия начален етап на училищно обучение. Планирани са вътрешно-методически квалификационни дейности в училищата, свързани с подготовката на учителите за провеждане на допълнително обучение. Консултират се родителите за възможностите и формите на допълнителна работа и за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа. Във всички училища в областта се провежда допълнителна работа през целия начален етап с учениците, постъпили без училищна готовност.

Slide 26

Анализ на организираната допълнителна работа за ученици със слаби резултати и/или застрашени от отпадане Ефективност на часовете за консултации по учебни предмети и на часовете за консултиране на родители и ученици. 1. Отчита се добра ефективност на проведените консултации по учебни предмети, като най–добре е застъпена допълнителната работа с ученици в І клас, които нямат училищна готовност и не владеят добре български език. Преобладава допълнителната работа през учебната година предимно по БЕЛ и математика по утвърдени графици в училищата. Успешно се осъществява допълнителна лятна работа с ученици от първи клас, които не са овладяли ООМ. В някои училища в края на лятото, преди началото на учебната година се предвиждат форми за допълнителна работа за ученици, които имат пропуски и са показали слаби резултати от предходния клас. 2. Част от учениците от малките населени места през лятото се преместват с родителите в чужбина или ги придружават при извършване на сезонна работа и трудно могат да бъдат обхванати за допълнително обучение през лятната ваканция. 3. Предложения – да бъдат водени занимания с ученици от дежурен учител през лятната ваканция, съчетано със спорт и развлекателни дейности.

Slide 27

Брой ученици от начален етап на допълн. работа по предмети

Slide 28

Още акценти от изминалата година.... Обмен на добри практики с учители в начален етап: «Интерактивни методи на преподаването и изпозванетото на IT в обучението в начален етап» - обучение организирано в: НУ “Д. Благоев”, гр. Стара Загора - открити уроци с дискусия, проведени при г-жа Радка Димитрова и г-жа Мария Георгиева ( 25 начални учители); Семинар-открит урок по учебен предмет Човекът и природата – в ІV кл. проведен при г-жа Надя Маноева в ОУ “Георги Кирков”, гр. Казанлък (20 начални учители); Семинар-открит урок по учебен предмет БЕЛ – ІV кл., проведен при г-жа Стефка Дамянова във ІІ ОУ “Св. Паисий Хилендарски”, гр. Раднево (18 начални учители). Искрена благодарност за домакините и колегите, които се подготвиха и показаха своето педагогическо майсторство в горепосочените училища.

Slide 29

Насоки за учебната 2012/2013 година съставяне на материали за вътрешно оценяване /входно равнище, тематични и годишни контролни работи/. Провеждане на междинно оценяване и оценяване на изходното ниво в 1.-3. клас с ясно поставени критерии за оценяване. Създаване на банка с тестови задачи (на училищно равнище). Контролно- методическа дейност на учителите при провеждане на допълнителна работа и консултации с учениците с незадоволителни резултати. Съдействие на училищните ръководства за организиране на допълнителна работа с ученици със слаб успех и застрашени от отпадане. Мотивиране и консултиране на учителите за участие в НП “С грижа за всеки ученик”. Подпомагане на квалификацията на учители, които работят с интегрирани деца със СОП и с деца от ромски произход.

Slide 30

Насоки за учебната 2012/2013 година Подпомагане на учителите за активизиране на работата в методичните обединения по посока приемственост подготвителна група – първи клас и начален – прогимназиален етап. Методическо подпомагане на учители за оптимизиране на съвместна работа с родителите и ангажирането в осигуряване на материали за самостоятелно четене. Ефективност на подготовката на учениците при целодневна организация на обучение във І - ІV клас. Популяризиране на олимпиадата “Знам и мога”. Работа по проекти.

Slide 31

С искрена благодарност за съвместната работа!

Slide 32

Благодаря за вниманието и разчитам на вашата активност и ценно сътрудничество! С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ПОЛЗОТВОРНА И УСПЕШНА УЧЕБНА 2012-2013 ГОДИНА !

URL: