Βασικές γνώσεις για τα κλάσματα

+82

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Βασικές γνώσεις για τα κλάσματα Γ.Φ.

Slide 2

Το κλάσμα είναι μια διαίρεση. Φανερώνει το μέρος ενός συνόλου. Δηλαδή το 3 φανερώνει ότι: 4 Από ένα σύνολο 4 ίσων μερών, παίρνουμε τα 3 ίσα μέρη (π.χ. κόβουμε μια τυρόπιτα σε 4 ίσα μέρη και τρώμε τα 3 από αυτά). Τι είναι το κλάσμα;

Slide 3

Οι όροι του κλάσματος Ι. αριθμητής, εκφράζει το μέρος ΙΙ. κλασματική γραμμή, εκφράζει την πράξη της διαίρεσης ΙΙΙ. παρονομαστής, εκφράζει το σύνολο Λέγεται: πέντε έκτα

Slide 4

Τι είναι η κλασματική μονάδα; ένα δεύτερο Όταν ο αριθμητής ενός κλάσματος είναι 1, τότε το κλάσμα ονομάζεται κλασματική μονάδα. ένα τρίτο ένα ένατο

Slide 5

Όταν ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος από τον παρονομαστή, τότε το κλάσμα είναι μεγαλύτερο από το 1. πχ 5 > 1, 3 Μεγαλύτερο, μικρότερο, ίσο 16 > 1 10

Slide 6

Όταν ο αριθμητής είναι μικρότερος από τον παρονομαστή, τότε το κλάσμα είναι μικρότερο από το 1. πχ 4 < 1, 7 Μεγαλύτερο, μικρότερο, ίσο 20 < 1 35

Slide 7

Όταν ο αριθμητής είναι ίσος με τον παρονομαστή, τότε το κλάσμα είναι ίσο με το 1. πχ 6 = 1, 6 Μεγαλύτερο, μικρότερο, ίσο 12 = 1 12

Slide 8

Στην περίπτωση που ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος από τον παρονομαστή, μπορούμε να χωρίσουμε τις ακέραιες μονάδες από το υπόλοιπο κλάσμα. Τότε το κλάσμα λέγεται μεικτός αριθμός. πχ 6 = 4 + 2 =1 2, 4 4 4 4 Μεικτός αριθμός 12 = 8 + 4 = 1 4 8 8 8 8

Slide 9

Διαιρούμε τον αριθμητή με τον παρονομαστή Το πηλίκο της διαίρεσης είναι ο ακέραιος Το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι ο αριθμητής Παρονομαστής παραμένει ο ίδιος π.χ. 9 = 9:4 4 Μετατροπή κλάσματος σε μεικτό 2 πηλίκο, 1 υπόλοιπο 2 1 4

Slide 10

Πολλαπλασιάζουμε τον ακέραιο με τον παρονομαστή Στο αποτέλεσμα προσθέτουμε τον αριθμητή Το άθροισμα είναι ο αριθμητής του κλάσματος Παρονομαστής παραμένει ο ίδιος π.χ. 2 3 4 Μετατροπή μεικτού σε κλάσμα 2*4=8, 8+3=11 11 4

Slide 11

Κλάσματα που έχουν τον ίδιο παρονομαστή ονομάζονται ομώνυμα πχ 3 4 8 7 7 7 Κλάσματα που έχουν διαφορετικό παρονομαστή ονομάζονται ετερώνυμα πχ 3 4 8 6 7 9 Ομώνυμα και ετερώνυμα κλάσματα Γιάννης Φερεντίνος

URL: