МОНОМИ,ПОЛИНОМИ

+8

No comments posted yet

Comments

Slide 1

МОНОМИ,ПОЛИНОМИ Активности за ученици

Slide 2

ИЗРАЗИ За која вредност на променливата следниве изрази немаат смисла? А) Б) В) Г) А) х=0 Б) х=-2 В) х=3 Г) х=0 и х=1

Slide 3

МОНОМИ

Slide 4

СОБИРАЊЕ НА МОНОМИ 1. Собери ги мономите А) Б) В) Г) Д)

Slide 5

ОДЗЕМАЊЕ НА МОНОМИ 1. Одземи ги мономите:

Slide 6

ПОЛИНОМИ 1. Трансформирај во нормален вид:

Slide 7

Степен на полином,коефициенти 1. Пресметај го степенот и коефициентите на полиномите по променливите x и y:

Slide 8

МНОЖЕЊЕ НА МОНОМИ 1. Пресметај го производот на мономите:

Slide 9

СТЕПЕНУВАЊЕ НА МОНОМИ 1. Степенувај ги следниве мономи:

Slide 10

Ајде сега да комбинираме: **множење и степенување на мономи** 1. Изврши ги назначените операции:

Slide 11

СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ПОЛИНОМИ ЗАПОМНИ! Ако пред заградите има знак „+“ тогаш тој знак и заградите се изоставаат,а членовите од заградаите се запишуваат со исти знаци. Ако пред заградите има знак „-“ тогаш тој знак и заградите се изоставаат ,а членовите од заградите се запишуваат со спротивни знаци

Slide 12

СОБИРАМЕ,СОБИРАМЕ.........

Slide 14

ОДЗЕМАМЕ,ОДЗЕМАМЕ........

Slide 16

СОБИРАМЕ,ОДЗЕМАМЕ.......... ОДЗЕМАМЕ,СОБИРАМЕ........

Slide 18

Изработил: проф.Снежана Златковска ООУ„Илинден“ Крива Паланка

URL: