پروژه ی زنبور عسل

-2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

پروژه ی زنبور عسل تهیه کننده اسلاید آموزشی فرخنده پارسا

Slide 2

گروه سنی : ابتدایی و راهنمایی مدت پروژه:8 هفته اهداف شناختی : بررسی زندگی زنبور عسل ، پرورش مفاهیمی چون کندو ، زنبور گارگر ،زنبور ملکه ،تهیه عسل ،شانه عسل و... اهداف نگرشی : کنجکاوی ، علاقه مندی ، مسئولیت پذیری ، اعتماد به نفس ، با ارزش شمردن زندگی زنبور عسل و.... اهداف مهارتی : مهارتهای تجزیه و تحلیل ، فرضیه سازی ، پیش بینی ، مشاهده ،ثبت داده ها ، برقراری ارتباط و کار گروهی ،مهارت استفاده از محیط زیست ،مهارت پرسشگری و...

Slide 3

شروع پروژه ی زنبور عسل معلم از دانش آموزان می خواهد که به جا هایی که زنبور عسل پرورش می دهند بروند .عکس و فیلم ها ی کوتاه و اطلاعاتی راجب پرورش زنبور عسل در مدت دو هفته فراهم کنند. در طول دو هفته ، معلم و دانش آموزانش عکس ها و فیلم های کوتاه جمع آوری و گزارش مصاحبه پرورش دهنده گان زنبور عسل را بررسی می کنند. عده ای از بچه ها مدل هایی از کندو عسل ساخته بودند . نگاه کردن به این مدل های کندو های دست ساز و مقایسه آن با کندو عسل واقعی دانش آموزان را با ویژگی های دیگری از جمله اندازه کندو ها ، شکل ، وزن ، ارتفاع دیواره ها ی کندو و نوع مصالح ساختمانی کندو و... که هر یک از این موارد می تواند یکی از اهداف آموزشی باشد ،می توانند آشنا شوند.

Slide 4

آیا زنبور عسل بعد از نیش زدن می میرد؟ گروهی از دانش آموزان درباره ی این که آیا زنبور عسل بعد از نیش زدن می میرد؟ یا نه ، با هم بحث می کردند. این مسئله باعث طرح این سئوال شد که آیا اصولأ زنبور ها فقط برای حفظ خودش و کندو از نیش استفاده می کند . معلم برای کمک به دانش آموزان جهت یافتن پاسخ این سئوال ، کتاب های گوناگونی را به کلاس آورد و در باره کاربرد نیش زنبور ها به آنها شکل هایی که تصویر بزرگ شده نیش زنبور عسل که خار های نیش نشان می دهد ، در کتاب به آنها نشان داد. او گفت :«نیش یک لوله دراز و توخالی است وقتی که زنبور عسل آن را در بدن دشمن فرو می کند ، سم موجود در بدنش از این لوله پایین می آید . این سم چیزی است که باعث درد آمدن محل نیش خورده می شود. اگر نیش را بیرون بکشیم صدمه چندانی نمی زند .» دانش آموزان با راهنمایی معلم خود توانستند

Slide 5

پی ببرند که اغلب اوقات زنبور ها بعد از نیش زدن می میرند. نیش زنبور عسل دارای چنگکهایی است که بعد از گزیدن از بیرون آمدن نیش جلوگیری می کنند. هنگامی که زنبور عسل پرواز کنان دور می شود اغلب نیش و قسمتی از بدنش را جا می گذارد . اگر این اتفاق بیفتد زنبور عسل حتمأ می میرد. دانش آموزان به گروه های کوچک تقسیم شدند. و سئوال های زیر را بررسی کردند. زنبور عسل چگونه وزوز می کند؟ زنبور عسل چگونه عسل می سازد؟ در کلنی زنبور عسل چند نوع زنبور وجود دارد و هر نوع چه وظیفه ای دارند؟ بسط پروژه

Slide 6

بسط پروژه کودکان با استفاده از انواع مختلف مدل های کندو و عکس های انواع زنبور ها تلاش کردند که با تجربه و مشاهده و مدل سازی و باز سازی زندگی زنبور ها به صورت نمایش و ایفای نقش ، مسائل را حل کنندو به سئوال ها پاسخ دهند. قبل از شروع پژو هش ، پیش بینی های مختلفی به عمل آمد، برای مثال ، گروهی که کندو های مصنوعی را باکندو واقعی مقایسه می کردند ، پیش بینی کرده بودند که مواد لازم برای ساخت کندو توسط زنبور های گارگر تولید می شود . به هر حال اینگونه پیش بینی ها ، کنجکاوی هایی را برانگیخت و بحث های زیادی را دامن زد. آنها برای اثبات موضوع و درست بودن پیش بینی های خود فیلم های آموزشی و کتابها ی درباره زندگی زنبور ها و بررسی تحقیقات زنبور شناسان و .... مشاهده ،مطالعه و بررسی کردند.

Slide 7

بسط پروژه بررسی ها ، تجزیه و تحلیل مشخص نمود که پیش بینی آنها درست بوده و زنبور های گارگر سه نوع ماده برای استفاده در کندو می سازند .موم ،عسل ، چسب زنبوری که موم از حلقه شکمی زنبور گارگر تراوش می شود. این ماده معمولا بعد از اینکه زنبور گارگر مقدار زیادی عسل خورده باشد تولید می شود.کارگران دیگر موم تولید شده را برمی دارند و می جوند تا نرم شود و سپس آنرا به گارگران دیگری می دهند تا از آن برای ساختن شانه عسل در کندو استفاده کنند . شانه عسل قسمتی در کندوست که از سلولهای شش ضلعی ساخته می شود. و برای ذخیره کردن عسل و غذای مخصوص که قوت زنبور نامیده می شود و از گرده گیاهان و بزاق زنبور ساخته می شود به کار می رود.

Slide 8

آیا می دانید زنبور عسل بعد از بازدید از چند نوع گل از کوتاهترین راه به کندو می رود؟ زنبور و کندو ها ی شش ضلعی

Slide 10

بسط پروژه گروهی دیگر با استفاده از ضبط صوت به صدا هایی ضبط شده زنبور ها با دقت گوش می دادند و به حرکت بال های زنبور ها در فیلم به دقت نگاه می کردند. و حتی دو نفر از بچه های این گروه دو بال شبیه به بال زنبور با استفاده از مقوا و پلاستیک و سیم و... ساخته بود و با بهم زدن آن دو بال می خواستند آزمایش کنند که آیا صدای وزوز مربوط به به هم خوردن بالهای زنبور عسل پدید می آید؟ بررسی و مطالعه و ... آنها به این نتیجه رسیدن که بین صدای وزوز کردن و به هم خوردن بالهای زنبور رابطه مستقیمی وجود دارد. و بالهای زنبور آنقدر سریع حرکت می کنند که شما نمی توانید حرکت شان را ببینید.

Slide 11

بسط پروژه گروهی دیگر به بررسی و مشاهده طریقه نشستن زنبور عسل روی گلها و نحوه ی حمل عسل توسط آنها در فیلم های تهیه شده مشغول بودند و می خواستند پاسخی مناسب برای این سئوال که زنبور عسل چگونه از شهد گلها استفاده می کنند و چگونه شهد مکیده شده را به کندو حمل می کنند ؟ بیابند. بررسی ها و بحث ها به آنجا ختم شد که زنبور عسل دارای یک خرطوم دراز و یک زیان تو خالی است و برای اثبات این موضوع به شکل ساختمان داخلی بدن زنبور که معلم در اختیارشان قرار داده بود با دقت نگاه می کردند. زنبور گارگر بر روی گل می نشیند و با زبانش شهد گل را می آشامد سپس شهد گل را در معده اش خمل می کند و به کندو می برد . در بین راه ،معده زنبور عسل این شهد را به عسل تبدیل می کند .

Slide 12

بسط پروژه زنبور عسل وقتی به کندو بر می گردد با فشار ماهیچه هایی ، عسل به دهان زنبور وارد می شود سپس زنبور عسل آن را داخل شانه عسل قرار می هد. و مقداری از گرده های گل روی پا های کرکی زنبور می نشیند ولی مقدار زیادی از آن در حفر ه های به نام زنبیل گرده که در هر یک از پا های عقب قرار دارد ته نشین می شود و سپس برای تهیه غذا به کندو برده می شود. و برای مشاهده این حفره ها ی زنبیلی گرده در قسمت پا های زنبور حتی یک زنبور عسل که مرده بود نمونه را در زیر میکرو سکوب با کمک معلم شان قرار دادند و همگی با شوق و علاقه زیاد منتظر بودند تا نوبت شان شود و از زیر میکر وسکوپ زنبور عسل را ببینند. و...

Slide 13

بسط پروژه گروهی دیگر در عکس ها و فیلم آموزشی به دنبال شناسایی ملکه بودند. و در باره ملکه زنبور ها و رفتار او با یکدیگر بحث می کردند. آنها به این نتیجه رسیدن که ملکه بزرگترین زنبور کلنی است و شکمی نوک تیز و دراز دارد و اندام تخمگذاری در نوک آخرین حلقه شکمش قرار گرفته است. معلم یک تصویر رنگی و بزرگ از ساختمان بیرونی و درونی ملکه از داخل کتای پیدا کرد و به آنها نشان داد. و کتاب را در اختیار آنها گذاشت تا با مطالعه آن بتوانند پاسخ سئوال خود را بیابندو به توافق برسند. معلم براساس نتایح و بررسی دانش آموزانش و با کمک آنها یک جدول مشخصات و وظیفه سه نوع زنبور (ملکه ، نر و گارگر ) تهیه کردند.

Slide 14

پایان پروژه در این مرحله دانش آموزان تحقیقات خود را کامل کردندو داده های خود را برای کلاس ، معلم و والدین نمایش گذاشتند . مرحله ی سوم این پروژه ،حدود چهار هفته به درارا کشید در این مدت ، دانش آموزان فعالیتهای گوناگونی از کمله ،نقاشی از زندگی زنبور ها و رفتار آنها ، خواندن کتاب ها درباره زنبور ها ، گوش کردن به صدای زنبور ها ، مشاهده فیلم های آموزشی در باره زنبور ها ، خلق داستان ، تهیه جدول و ساخت مدل های از کندو با مواد مختلف مانند مقوا یا خمیر ،گل و آجر و... و در نهایت طبقه بندی مطالب و نوشتن گزارش برای معلم و والدین خود را در این مدت یاد گرفتند.

Slide 19

. و پروردگارت به زنبور عسل وحی نمود که خانه هايی از کوهها و درختان و داربستهايی که مردم مي سازند، انتخاب کن ... و از درون زنبوران عسل، نوشيدنی مخصوص خارج مي شود که رنگها (خواصّ) گوناگون دارد و شفای مردم در آن است. (سوره نحل، آیات: 68 و69)

URL:
More by this User
Most Viewed