ЗАЕМНА ПОЛОЖБА НА ДВЕ КРУЖНИЦИ

+8

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ЗАЕМНА ПОЛОЖБА НА ДВЕ КРУЖНИЦИ

Slide 2

Кружниците немаат заеднички точки r1 r2 r1+r2<o1o2 Централно растојание Тие се надвор една од друга

Slide 3

КРУЖНИЦИТЕ ПОВТОРНО НЕМААТ ЗАЕДНИЧКИ ТОЧКИ Но,сега тие се внатре една во друга

Slide 4

Но,може и да имаат ист центар а различни радиуси Се нарекуваат КОНЦЕНТРИЧНИ КРУЖНИЦИ

Slide 5

КРУЖНИЦИТЕ СЕ ДОПИРААТ r1 r2 r1+r2=o1o2 Тие имаат една заедничка точка

Slide 6

КРУЖНИЦИТЕ СЕ ДОПИРААТ, НО ОД ВНАТРЕ Тие повторно имаат една заедничка точка

Slide 7

КРУЖНИЦИТЕ СЕ СЕЧАТ r1+r2>o1o2 r1 r2 Тие имаат две заеднички точки N M

Slide 10

Изработил проф.Снежана Златковска ООУ„Илинден“ Крива Паланка

URL: