Μια παράσταση στην πλατεία (Γλώσσα Α΄, 3η ενότητα)

+155

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Παίζω με ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ http://blogs.sch.gr/persidou/

Slide 2

Πάτα κλικ στο παιχνίδι που θέλεις να παίξεις. Μπορείς να γυρίσεις εδώ, αν πατήσεις κλικ στο σπιτάκι .

Slide 3

Θ ρ θ μ σ λ Δες προσεκτικά το κεφαλαίο και πάτα κλικ στο μικρό. σ Μ μ μ ν κ ι Η η η ο ε λ Γ γ γ ζ θ

Slide 4

Δες προσεκτικά το κεφαλαίο και πάτα κλικ στο μικρό. ρ Λ λ λ ζ θ ζ Χ χ χ λ τ μ Ζ ζ ζ θ λ η Υ υ υ ι ε

Slide 5

Δες προσεκτικά το μικρό και πάτα κλικ στο κεφαλαίο. Ζ θ Θ Θ Μ Λ Λ μ Μ Μ Ζ Θ Υ η Η Η Ι Ε Υ γ Γ Γ Λ Ρ

Slide 6

Μ λ Λ Λ Ν Σ Κ χ Χ Χ Λ Ζ Θ ζ Ζ Ζ Γ Λ Η υ Υ Υ Ι Ε Δες προσεκτικά το μικρό και πάτα κλικ στο κεφαλαίο.

Slide 7

θ _έατρο λ ζ θ Πάτα κλικ στο γράμμα που λείπει.

Slide 8

_ελιτζάνα μ χ γ μ Πάτα κλικ στο γράμμα που λείπει.

Slide 9

_λιος ή ό έ ή Πάτα κλικ στο γράμμα που λείπει.

Slide 10

_ατάκι γ λ ζ γ Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 11

_ιοντάρι λ τ π λ Πάτα κλικ στο γράμμα που λείπει.

Slide 12

_ελώνα χ γ π χ Πάτα κλικ στο γράμμα που λείπει.

Slide 13

_υγαριά ζ λ σ ζ Πάτα κλικ στο γράμμα που λείπει.

Slide 14

_πολογιστής υ ε α υ Πάτα κλικ στο γράμμα που λείπει.

Slide 15

__λισσα μέ χέ γέ μέ Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 16

__λασσα θά λά γά θά Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 17

__ράκι γε χε με γε Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 18

__γός λα τα θα λα Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 19

__ρι χέ γέ μέ χέ Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 20

__βρα ζέ θέ σέ ζέ Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 21

κα__λα μή ζή γή μή Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 22

ε__φι λά μά νά λά Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 23

μα__τής θη λη ζη θη Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 24

λε__νι μό γό θό μό Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 25

λα__λάδα γε ζε χε γε Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 26

κα__νι ζά χά σά ζά Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 27

μαγα__ ζί γί σί ζί Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 28

τρμμύ__ γες σες χες γες Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 29

Βρες το όνομα της εικόνας που βλέπεις, σπάζοντας με το χεράκι τα μπαλόνια. χ ή ν α χ ή ν α

Slide 30

ο ο ρ ρ θ έ α τ θ έ α τ

Slide 31

ι ι μ μ π ο τ ά π ο τ ά

Slide 32

ς ς λ α γ ό λ α γ ό

Slide 33

α α ζ ά ρ ι ζ ά ρ ι

Slide 34

γάτα γάλα Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει.

Slide 35

λυγαριά ζυγαριά Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει.

Slide 36

μακέτα ζακέτα Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει.

Slide 37

καλάμια καλάθια Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει.

Slide 38

σαλάμια καλάμια Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει.

Slide 39

χαλίκια χαλάκια Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει.

Slide 40

πατάκια γατάκια Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει.

Slide 41

Γιατι γελανε οι ακριδες, οι γοριλες κι οι γαριδες; Γιατι η γατα κανει μαγια για να γινει κουκουβαγια. ΄ ΄ Πάτα κλικ στο γράμμα ή στο σημείο που πρέπει να μπει ο τόνος. Οι τόνοι είναι 11. ΄ ΄ ΄ ΄ ΄ ΄ ΄ ΄ ΄

Slide 42

το γεράκ_ η σκην_ ο υπολογιστ_ς ή ή ι το λεμόν_ ο μαθητ_ς Πάτα κλικ στο γράμμα που λείπει. ή ί ή ί ή η μηχαν_ η ι η ι ί ή ί ή ή ι

Slide 43

Ο σκύλος είναι στη λίμνη. Η κότα είναι στη σκάλα. Ο παπαγάλος είναι στη λεμονιά. Ο λαγός είναι στο καλάθι. Τα ζώα έπαιξαν κρυφτό. Βρες πού είναι και πάτα κλικ στις λέξεις με τη σωστή σειρά. σκάλα. λεμονιά. καλάθι. λίμνη.

Slide 44

γάτα Πάτα κλικ στις λέξεις με τη σωστή σειρά και σχημάτισε την πρόταση. έκανε Η ζημιές.

Slide 45

είναι Ο λαγός μέσα στο καλάθι. Πάτα κλικ στις λέξεις με τη σωστή σειρά και σχημάτισε την πρόταση.

Slide 46

Μπράβο! Πάτα κλικ εδώ, αν θέλεις να παίξεις ένα ακόμη παιχνίδι.

Summary: Παιχνίδι επανάληψης μικρών-κεφαλαίων γραμμάτων, συλλαβών, λέξεων, τονισμού

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι γλώσσα γράμματα συλλαβές λέξεις προτάσεις τονισμός

URL: