Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης

+60

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης Γ.Φ.

Slide 2

Πώς λύνεται μια εξίσωση, που ο άγνωστος είναι διαιρετέος; Όταν ο άγνωστος είναι διαιρετέος, για να λύσω την εξίσωση πολλαπλασιάζω το πηλίκο με το διαιρέτη. π.χ. χ : 5 = 20 χ = 20 * 5 χ = 100  

Slide 3

Πώς λύνεται μια εξίσωση, που ο άγνωστος είναι διαιρέτης; Όταν ο άγνωστος είναι διαιρέτης, για να λύσω την εξίσωση διαιρώ το διαιρετέο με το πηλίκο. π.χ. 24 : χ = 6   χ = 24 : 6 χ = 4

Slide 4

Αν πολλαπλασιάσω με τον ίδιο αριθμό και τα δυο μέλη μιας εξίσωσης, η εξίσωση αλλάζει; Αν πολλαπλασιάσω με τον ίδιο αριθμό και τα δύο μέλη μιας εξίσωσης, η ισορροπία της εξίσωσης δεν αλλάζει και η λύση της είναι ίδια.

Slide 5

Πώς μπορώ να επαληθεύσω τη λύση μιας εξίσωσης στην οποία ο άγνωστος έχει θέση διαιρετέου ή διαιρέτη; Εξετάζω αν η λύση που βρήκα επαληθεύει την εξίσωση, δηλαδή αντικαθιστώ στην εξίσωση την τιμή του αγνώστου με τη λύση που βρήκα και κάνω τις πράξεις. Η λύση είναι σωστή αν προκύψει μια ισότητα που ισχύει.

Slide 6

Παράδειγμα με άγνωστο διαιρετέο χ : 3 = 15 Επαλήθευση 45 : 3 = 15    15 = 15 χ = 15 * 3 χ = 45

Slide 7

Παράδειγμα με άγνωστο διαιρέτη 27 : χ = 9 Επαλήθευση 27 : 3 = 9    9 = 9 χ = 27 : 9 χ = 3 Γιάννης Φερεντίνος

URL: