среда на живот

+50

No comments posted yet

Comments

Slide 2

Вече знаете, че: растенията и животните са се приспособили да живеят в различни среди - на сушата и във водата те имат приспособления за оцеляване в своята среда на живот хранителните вериги показват кой кого изяжда

Slide 3

Предстои да научите: още за приспособленията за оцеляване на растенията и животните; как растенията и животните живеят заедно в природата и защо са зависими едни от други; повече за растенията и животните, които се срещат във водните басейни, в равнините и в планините на нашата страна; защо някои растения и животни са застрашени от изчезване и какви грижи се полагат за опазване на разнообразието от организми в родната природа;

Slide 4

Среда на живот Място на живот От трети клас знаете, че всеки организъм живее в свой дом. Нарича се:

Slide 5

В каква среда живеят рибите? На сушата Във водна среда В почвата

Slide 6

Коя е средата на живот на къртицата? Морето Езерата Почвата

Slide 7

Къде се среща еделвайсът? В планините Край реките

Slide 8

Среда на живот Човекът и природата 4 клас М. Максимов, А. Епитропова Изд. Булвест

Slide 9

Най-важните условия за живот растения Слънчева светлина Въздух /въглеро- ден диоксид/ Вода Храна Въздух /кислород/ Вода убежище животни Най–благоприятната температура за растенията и животните е 20 -25 о

Slide 10

А) за растенията; Вие знаете, че растенията се нуждаят от вода, въздух (въглероден диоксид) и слънчева светлина, за да произвеждат хранителни вещества. От въздуха растенията получават кислород, за да дишат. Повечето растения се развиват най-добре при температури между 20 °С и 25 °С. Растенията загиват, ако температурата е много ниска или прекалено висока.

Slide 11

Б) за животните; От въздуха животните получават кислород, за да дишат. Животните имат нужда също от храна и от вода за пиене. Освен това на тях им трябва убежище, в което да се крият от враговете си и да отглеждат малките си. Животните загиват, ако температурата е много ниска или прекалено висока.

Slide 12

Въздухът, водата, храната, светлината и подходящата температура са най-важните условия за живот на растенията и животните.

Slide 13

Водна среда на живот Водораслите, рибите и много други организми живеят във водата. Тяхната среда на живот са водните басейни – морета, реки, езера, блата.

Slide 14

Кои обитатели на Черно море откривате на тази рисунка?

Slide 15

Да си припомним… Свойства на водата са: 1.Чистата вода е прозрачна течност, поради което слънчевата светлина прониква дълбоко във водните басейни. Водораслите я използват за производство на хранителни вещества. Когато водата е замърсена прозрачността и намалява.

Slide 16

2.ВОДАТА Е ДОБЪР РАЗТВОРИТЕЛ При производството на хранителни вещества водните растения приемат разтворените във водата минерални соли и воден диоксид и отделят кислород. Той се използва от водните животни при дишането. От водата водните животни добиват и своята храна - водни растения или по-дребни от тях животни.

Slide 17

3.ВОДАТА СЕ НАГРЯВА И ОХЛАЖДА ПО-БАВНО ОТ СУШАТА През деня тя поглъща слънчевата светлина и се нагрява, а през нощта се охлажда. Така се подържа подходяща за обитателите температура.

Slide 18

Сухоземна среда на живот Условията на живот на сушата са разнообразни.

Slide 19

На места , където падат много валежи, почвата е влажна и растителността е богата. Има храна за животните.

Slide 20

Там, където падат малко валежи, почвите са сухи, а растителността - бедна. Растенията си изработват приспособления да оцелеят в този климат.

Slide 21

В някои райони температурите са по-ниски, а в други - по-високи. Затова светът на растенията и животните, обитаващи сухоземната среда, е много богат и разнообразен.

Slide 22

Планинските склонове са покрити с гори, които са част от дивата природа. В тях живеят много животни.

Slide 23

Парковете в населените места са кътчета от природата, създадени от човека. Хората полагат грижи за растенията и животните в тях. Те са любимо място за почивка и отдих.

Slide 24

Какво научих за средата на живот на животните и растенията?

Slide 25

Отговори на въпросите: 1. Избройте пет условия за живот, необходими на растенията и животните. 2. Дайте по два примера за: а) водна среда на живот б) сухоземна среда на живот 3. Кои свойства на водата я правят подходяща среда на живот? 4. Пингвинът живее при ниски температури, а камилата - при високи. Дайте още по два примера за животни и растения, които са се приспособили да живеят в среди с: а) по-висока температура б) по-ниска температура

Slide 26

Водна и почва Водна и сухоземна Въздушна и сухоземна Двата основни вида среда на живот са:

Slide 27

За кое от изброените животни водата е среда на живот? Делфин Дъждовен червей Щраус

Slide 28

За растенията въздухът, водата, почвата и слънчевата светлина са: Среда на живот Условия на живот

Slide 29

От коя среда на живот са част моретата и езерата? Сухоземна Водна

Slide 30

В коя среда животните дишат с хриле: Водна Сухоземна

Slide 31

Част от коя среда е почвата? Водна Сухоземна

Slide 32

От кого са създадени парковете? От природата От човека

Slide 33

Домашна работа Учебна тетрадка - стр. 30

Slide 34

Добра работа! Аничка Петкова ОУ „Иван Вазов“ - Видин В урока са използвани слайдове от презентацията на Илка Параскевова, І ОУ"Христо Смирненски", Провадия

Tags: 4 клас природа

URL: