Αναλογίες

+78

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Αναλογίες Γ.Φ.

Slide 2

Τι είναι το «χιαστί» ή «σταυρωτό» γινόμενο; «Χιαστί» ή «σταυρωτό» γινόμενο ονομάζουμε το γινόμενο το οποίο σχηματίζεται από δύο κλάσματα όταν οι όροι τους πολλαπλασιαστούν με μορφή «x», δηλαδή ο αριθμητής του ενός κλάσματος πολλαπλασιάζεται με τον παρονομαστή του άλλου.

Slide 3

Παράδειγμα Τα χιαστί γινόμενα δύο κλασμάτων είναι: 2 * 6 3 * 4 2 3 4 6

Slide 4

Ποιες οι εφαρμογές του «χιαστί» γινομένου; Οι εφαρμογές του είναι: Να ελέγχουμε αν δύο λόγοι σχηματίζουν αναλογία. Να υπολογίζουμε τον όρο που λείπει σε μια αναλογία.

Slide 5

Πώς ελέγχουμε, αν δύο λόγοι σχηματίζουν αναλογία; Σε μια αναλογία, αν πολλαπλασιάσουμε «χιαστί» τα κλάσματα, τα σταυρωτά γινόμενα που προκύπτουν είναι ίσα. π.χ. 3 * 6 3 2 = 9 6 = = 2 * 9 18

Slide 6

Πώς υπολογίζω τον άγνωστο όρο μιας αναλογίας; Ονομάζω x τον άγνωστο όρο. Χρησιμοποιώντας το χιαστί γινόμενο, σχηματίζω εξίσωση. Λύνοντας την εξίσωση βρίσκω την τιμή του x, δηλαδή τον άγνωστο όρο.

Slide 7

Παράδειγμα χ * 5 3 5 = χ 25   = 25 * 3 χ * 5 = χ 75  χ = 75 : 5  = 15 Γιάννης Φερεντίνος

URL: