TRABALLO DE INVESTIGACIÓN.

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Envases empregados en viveiros. Alejandro Mosquera Silvalde.

Slide 2

Índice. 1, Tipo de produción en especies forestáis. 2, Diferencias entre contenedores e raíz núa. 3, Historia. 4, Ventaxas e inconvintes do cultivo en contenedor. 5, Posibles deformacións do sistema radicular. 6, Características que deben poseer os envases. 7, Envases en desuso. 9, Envases en uso actual. 10, Limpeza i esterelización de contenedores usados. 11, Maceteros para planta ornamental, tanto para viveiro como vivendas.

Slide 3

Tipo de produción en especies forestáis. As especies forestáis , tradicionalmente han sido divididas en dous diferentes tipos de produción, plántulas a raíz núa e plántulas en contenedor. A reprodución a raíz núa e obtida de solos naturais, a campo aberto e as plantas son removidas do solo durante a cosecha. A reprodución en contenedor cultivase en sustrato artificial, baixo condicións ambientáis e controladas, como é un invernadeiro, onde os factores limitativos poden ser manipulados. Debido a que o volume do sustrato e relativamente pequeño, as raíces aglutinanse no sustrato, conformando un cepellón uniforme ao momento de ser cultivada.

Slide 7

A utilización de contenedores por primeira vez para a produción da planta forestal foi na década dos trinta. Nese momento foi desenrrolado un sistema de macetas de papel alquitranado. Sen embargo a primeira produción de plantas forestais en contenedores de plástico a gran escala deuse en Canada, ca “Bala Walter” en 1974. As tres primeiras serian os “Bala Walter” e os dous da dereita o tubo Ontario, estes foron os dous primeiros deseños. Historia :

Slide 8

Ventaxas e inconvintes do cultivo en contenedor. Ventaxas : 1, O sistema radical inicial conservase íntegramente e non ai interrupción na alimentación da planta, reducíndose os inconvintes do trasplante. 2, Aumento no control das condicións ambientáis, ( temperatura, humidade,riego,luz…). 3, Posibilidade de producir cultivos en calquera época do ano. 4, Mantén a humidade durante a fase de transporte do viveiro o campo, protexendo a planta do estrés hídrico. 5, Está menos exposta aos danos mecánicos, permite controlar a micorrización e alarga o periodo de plantación gracias a unha velocidade de colonización mais elevada. 6, É o único método posible de cultivo de planta para especies que non resisten o repicado convencional. 7, Unha maior mecanización e reduce a man de obra. 8, Reduce os problemas de desecación. 9, Maior resistencia das plantas ao estrés de plantación se ai condicións adversas

Slide 9

10, Facilita o proceso de plantación. 11, Maior probabilidade de arraigo o non ter mutilacións o sistema radical. 12, Permite alongar as campañas de plantación en clima con longos invernos ou secas temperas. 13, Mais opcións de márquetin. 14, Densidades de planta mais alta. 15, Capacidade de empregar os lugares inadecuados para a produción no campo. Inconvintes: 1, Espiralización radicular frecuente. 2, Golpes por traballo intensivo ou residuos das cubertas. 3, Maior mortandade por temperaturas de raíz letais. ( calor en verán, frio en inverno). 4, Control mais difícil das pragas ( malas herbas, insectos, enfermidades). 5, Rápido esgotamento de nutrintes . 6, Para un volume de producíón grande precisase auga de calidade mais alta.

Slide 10

7, Problemas de reación da planta para medrar fóra e do cepellón. 8, Posibles problemas na recuperación de envases. 9, Maior dificultade de micorrización da planta ao empregar sustratos estériles. 10, Custo de produción de 5 a10 veces superior ao da planta a raíz núa. 11, Dificultade para a produción de especies que precisan volumes grandes para raíz. 12, Falla de ampliación do coñecemento sobre algunhas variables de cultivo como o de sustrato ou fertilización. 13, Sistema radical completo pero controlado. No seu crecemento, o que pode provocar problemas na planta 14, Maior custo das infraestruturas , sobre todo si se realiza o cultivo en invernadoiro.

Slide 11

Posibles deformacións do sistema radical. Pódense clasificar en cinco tipos : 1, Espiralización espesa. 2, Cambio das raíces secundarias de plaxiotrópicas ( crecemento horizontal) a ortotropicas ( crecemento vertical). 3, Estrangulamento mecánico da raíz. 4, Aparición de raíces remontantes ( defecto dun mal manexo do rego). 5, Atrofiamento da raíz do fondo. De todas as anteriores a única que non compromete a supervivencia da planta e esta ultima posto que a raíz reinicia o seu crecemento no campo.

Slide 12

Características que deben poseer os envases : 1, Volume mínimo para o desenrolo equilibrado da planta. 2, Adecuada densidade do cultivo (nº de plantas / m2) para limitar o fenómeno de competición e favorecer a lignificación do fuste. 3, Impedir e reducir, dentro do límite aceptable , as deformacións radicáis. 4, Posibilidade de mecanización das operacións de produción ( principalmente henchido e semillado. 5, Mantemento adecuado da humidade e aireación do sustrato. 6, Resistencia a manipulación eo transporte. 7, Manexavilidade. 8, Coste limitado. 9, Unha condición ideal mais e que fose reutilizable.

Slide 13

Envases en desuso: Macetas de barro troncocónicas : Séguense empregando en planta ornamental, tamén con fabricación en plástico. Para a planta forestal descartáronse polo o seu peso, fraxilidad e por provocar un acusado enrrollamiento das raíces na base da maceta. Tamén se empregaron como contenedor para o transporte e trasplante da planta cultivada a raíz núa , extraída con cepellón. Contenedor de madeira laminada : É un tronco de cono fabricado cunha chapa de madeira, normalmente de chopo, suxeita cunha grapa, que ten o inconvinte da súa pouca duración e alto coste de fabricación. Tamén se emplearon como contenedor para o transporte e trasplante da planta cultivada a raíz núa, extraída con cepellón.

Slide 14

Envases prismáticos de barro. Fabricáronse de diferentes dimensións, en barro prensado ou cocido. Os seus inconvintes son a súa fraxilidade, o seu peso e para extraer a cepellón e necesario a súa rotura. Canutos de caña : Constrúense con trozos de talo de Arundo donax cortados en lonxitude de 20 a30 cm e suprimindo as oclusions interiores que se corresponden cos nudos. O diámetro interior debía ser de 1,5 cm polo menos. Ten escasa capacidade e duración, con difícil extración do cepellón.

Slide 15

Reciclado de envases de conservas. Intentouse reciclar envases de diferentes formas e tamaños dos empleados en alimentación e outros. Descartaronse pola súa escasa esbeltez, dificultad a hora de extraer o o cepellón e provocar enrolamentos radicáis. Envase de turba prensada o Jiffy-Pot. Fabrícanse en diferentes tamaños e formas. Teñen pouca consistencia e duración, plantase co envase. Pode producir espiralización da raíz principal. Foron pouco difundidos , principalmente nos países nórdicos.

Slide 16

Bolsa de polietileno : Este tipo de envase catalóganse como en desuso, ainda que en algúns países e algunhas zonas de España todavía se usa. Son bolsas de plástico corrientes, trasparente ou opaco indistintamente, con buratos inferiores para o seu drenaxe. Defínense pola su galga (espesor da lámina de plástico normalmente de 100 a 200. Unha galga e igual a un cuarto de milésima de mm), pola súa manga (lonxitud da semicircunferencia cando esta chea, normalmente de 7 a 15 cm), e pola súa lonxitud total ( normalmente de 15 a 25 cm).

Slide 17

Envases en uso actual : Son envases non recuperables, destruiense no proceso do cultivo ou de plantación : Paper-pot: Bloques de propagación ou fertiss. Sistema Vappo. Envases recuperables, non se destruen no cultivo ou plantación e poden ser empleados , previa desinfeción, en mais dunha campaña. Envases soltos ( SL,CIC,WM…) Envases en bandexas ( Arnabat, Forest-pot, Rootrainer, …)

Slide 18

Rootrainer : Tratase duns contenedores que poden ser abertos ou pechados sen que produzcan danos na planta. Están dotadas de estrías para evitar a espiralización das raíces. SLC : Alveolos móviles e polo tanto sustituibles nas suas bandexas de cultivo, dotadas cun sistema antiespiralizante e de autorrepicado. Con patas de PVC e sinxelo apilado para o transporte. Son reutilizables con dimensións e capacidades variables. WM : Esta formado por dúas valvas simétricas e que encaixan frontalmente, construidas en láminas de plástico semirrixido. Dispóñense en bandexas con fondo de reixa.

Slide 19

SLF : Alveolos móviles e polo tanto sustituibles nas suas bandexas de cultivo, dotadas cun sistema antiespiralizante e de autorrepicado. Son reutilizables con dimensións e capacidades variables. Sistema vappo : Sistema que consiste en placas de turba continua de dimensións polo menos de 40 x 60 cm que se sitúan en bandexas con acanaladuras laterais. Paper-pot : Envases fabricados en papéis especiáis reforzados con fibras. Descompoñense ao desenrolarse a planta no terreo. O alveolo esta formado en papel e pechado con cola insoluble en auga. En certas especies pode provocar puntos de malformación de raíces entre alveolos contiguos.

Slide 20

Limpeza i esterialización de contenedores usados. Ainda que algúns viveiros utilizan envase biodegradables outros moitos son de duración maior. Para reutilizar estes contenedores deben ser limpados para extraerlle plantas e residuos de sustrato, ademáis deben ser esterilizados para eliminar axentes fitopatóxenos. En viveiros pequenos os contenedores son limpados manualmente mediante un sacudido e a continuación sumerxindoo nunha solución desinfectante ou en auga quente. Nos grande viveiros contan cun equipo automático denominado lavadora de charolas, que utiliza auga a presión e vapor e a continuación introducense en tanques para a súa esterilización.

Slide 21

Maceteros para planta ornamental, tanto para viveiro como vivendas. Tipos de maceteros según su composición: Barro o terrocota : Están fabricados de material natural e son mais atractivas que as de plástico. Teñen unha boa aireación, así as raíces poden respirar e nos se pudren polo exceso de auga, pero reteñen pouco a humidade o que obliga a regas frecuentes. Plástico e resinas : Menos atractivas e con peor aireación cas de barro, pero reteñen mais a humidade. Son mais limpas, duradeiras e económicas. Necesitase regar moito menos que as anteriores.

Slide 22

Piedra o hormigón : Ë o material mais duradeiro de, pero son os mais pesados polo que se recomenda que si se van a mover, se coloquen nunha plataforma móvil. A pedra aguanta todo tipo de temperaturas, conserva a humedade, son estancos e a auga non atravesa as paredes. Madeira : É moi decorativa é cálida. As madeiras utilizadas son as de roble, castaño, pino, ou madeiras exóticas. E aconsellable darlle un producto conservante para evitar que a madeira pudra. A ventaxa deste materias e que e case insensible as xeadas e protexe as raíces do inverno.

Slide 23

Metal o cinc : Son impermeables e resistentes e resultan moi aptas para as plantas de interior colocadas sobre muebles , pero debemos asegurarnos de que dispoñen dun bo drenaxe e se o material se oxida desprende sales perxudiciasis.

Slide 24

http://www.secforestales.org/web/images/serrada/33imagenes.pdf Bibliografía: http://articulos.infojardin.com/articulos/terrazas-macetas-jardineras.htm http://www.secforestales.org/web/images/serrada/v1textoviveros.pdf http://www.jornadasforestalesdegrancanaria.com/descargas/conclusiones-viveristas/XV/Ponencia%20Luis%20Oca%C3%B1a.pdf

URL:
More by this User
Most Viewed
Previous Page Next Page
cultivo in vitro
cultivo in vitro
 
 
 
Previous Page Next Page