Βρίσκω το ποσοστό

+63

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Βρίσκω το ποσοστό Γ.Φ.

Slide 2

Με ποιες μορφές μπορεί να εκφραστεί ένα ποσοστό; Ένα ποσοστό μπορεί επίσης να εκφραστεί σαν: δεκαδικός αριθμός κλάσμα

Slide 3

Μετατροπή από ποσοστό σε δεκαδικό Το ποσοστό στα εκατό (%), αφού είναι εκατοστιαίο κλάσμα, μπορεί να γραφεί και ως δεκαδικός αριθμός, αρκεί να γράψουμε μόνο τον αριθμητή του κλάσματος και να χωρίσουμε με υποδιαστολή δυο δεκαδικά ψηφία.

Slide 4

Παραδείγματα 67% = 5% = 234% = 100% = 0,67 0,05 2,34 1,00 = 1

Slide 5

Μετατροπή από δεκαδικό σε ποσοστό Γράφω κατευθείαν το δεκαδικό μέρος σαν ποσοστό π.χ. 0,32 = 0,02 = 0,5 = 2 = 32% 2% 50% 2,00 = 200%

Slide 6

Μετατροπή από ποσοστό σε κλάσμα Γράφω το αντίστοιχο κλάσμα με αριθμητή το ποσοστό και παρονομαστή το 100 π.χ. 37% = 37 100

Slide 7

Μετατροπή από κλάσμα σε ποσοστό Αντίστροφα, ένα κλάσμα που δεν έχει παρονομαστή το 100, μπορεί να γραφτεί και ως δεκαδικός αριθμός, διαιρώντας τον αριθμητή δια τον παρονομαστή του.

Slide 8

Παράδειγμα 14 = 27 14 : 27 = 0,51 ή 51%

Slide 9

Βρίσκω το ποσοστό ενός αριθμού Για να υπολογίσουμε το ποσοστό ενός αριθμού, γράφουμε το ποσοστό σε δεκαδική ή κλασματική μορφή και το πολλαπλασιάζουμε με τον αριθμό.

Slide 10

Παράδειγμα Tο 25% του αριθμού 80 είναι: 0,25 * 80 = ή 25 * 80 = 100 20 2.000 = 100 20 Γιάννης Φερεντίνος

URL: